Masz pytania? Zadzwoń! 784 955 666 58 746 34 13
Język

Ogólne warunki przetwarzania danych w 2+1

 OGÓLNE WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ DWAPLUSJEDEN

WSTĘP

 DWAPLUSJEDEN Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 82-252 Gdańsk; rejestracja: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 337896; NIP: 9571027161; kapitał zakładowy: PLN 67,000.00; „DPJ”) w związku z usługami księgowymi lub płacowo-kadrowymi świadczonymi na Państwa rzecz na podstawie odrębnej umowy („Kontrakt Główny”) przetwarza dane osobowe w rozumieniu i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Przez akceptację niniejszych ogólnych warunków przetwarzania danych („OW”), oświadczacie, jako administrator, że powierzenie Danych Osobowych nastąpiło w zgodzie z obowiązującym prawem, w tym RODO, zgadzacie się Państwo na przetwarzanie przez DPJ, jako podmiot przetwarzający, Danych Osobowych i zawieracie z DPJ umowę powierzenia przetwarzania Danych Osobowych o treści określonej przez OW („Umowa”).

SEDNO

Powierzenie przetwarzania. DPJ przetwarza powierzone mu dane osobowe Państwa pracowników, członków rodzin takich pracowników, współpracowników, zleceniobiorców oraz kontrahentów w postaci imion, nazwisk, a nadto numerów PESEL, paszportów, dowodów osobistych oraz telefonu, jak również adresów zameldowania, zamieszkania, email  i inne dane niezbędne do wykonania usługi księgowej i kadrowo-płacowej („Dane Osobowe”) zgodnie z Umową, RODO oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych, a przy tym wyłącznie na Państwa udokumentowane polecenie. DPJ oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO. DPJ dokłada należytej staranności przy przetwarzaniu Danych Osobowych.

 Sposób przetwarzania. (1) DPJ zabezpiecza Dane Osobowe poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem Danych Osobowych.

(2) DPJ dopuszcza do przetwarzania Danych Osobowych tylko takie osoby, które muszą zajmować się ich przetwarzaniem w celu realizacji Kontraktu Głównego, nadaje upoważnienia do przetwarzania Danych Osobowych tym osobom, a także zobowiązuje je do zachowania tajemnicy.

(3) DPJ po ustaniu Kontraktu Głównego usuwa lub zwraca, według Państwa wskazania, Dane Osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo polskie nakazują przechowywanie Danych Osobowych.

(4) DPJ po stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych Osobowych, bez zbędnej zwłoki, zgłasza je Państwu w ciągu 72 godzin.

(5) W miarę możliwości DPJ pomaga Państwu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

 Prawo kontroli. (1) Macie Państwo prawo kontroli, czy środki zastosowane przez DPJ przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu Danych Osobowych spełniają postanowienia Umowy. Możecie Państwo realizować prawo kontroli w godzinach pracy DPJ i z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

(2) DPJ udostępnia Państwu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO. DPJ usuwa uchybienia stwierdzone podczas kontroli w terminie wskazanym przez Państwa, nie dłuższym niż 30 dni.

 Podpowierzenie. (1) DPJ może powierzyć Dane Osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Kontraktu Głównego, za powiadomieniem o tym Państwa. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie DPJ przyjmuje na siebie w Umowie. Przekazanie Danych Osobowych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na Państwa pisemne polecenie.

(2) DPJ ponosi pełną odpowiedzialność wobec Państwa za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

 Okres obowiązywania. (1) Umowa obowiązuje od daty akceptacji przez czas obowiązywania Kontraktu Głównego.

(2) Możecie Państwo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy DPJ: (a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie; (b) przetwarza Dane Osobowe w sposób niezgodny z Umową; lub (c) powierzył przetwarzanie Danych Osobowych innemu podmiotowi pomimo Państwa sprzeciwu.

 

Praca księgowość Gdańsk  i Gdynia
Szukasz pracy w księgowości? W 2+1  mamy dużo Klientów, więc szukamy Księgową/ Księgowego!

Poszukujemy osób, których celem jest rozwój zawodowy w księgowości

 

Od Kandydatek/ Kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia zawodowego na stanowisku księgowej/ księgowego w biurze rachunkowym
 • znajomość kadr i płac
 • znajomość przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości
 • dokładność i skrupulatność
 • wysoka kultury osobistej

Do obowiązków młodszej księgowej/ młodszego księgowego będzie należało:

 • samodzielne prowadzenie KPiR
 • prowadzenie kadr i płac oraz rozliczeń ZUS
 • sporządzanie rozliczeń podatkowych
 • bieżąca obsługa klientów biura
 • znajomość języka angielskiego mile widziana

Oferujemy:

 • osobistego trenera i wsparcie mentora, który przygotuję Cię do pracy i podzieli się z Tobą swoim doświadczeniem,
 • stabilne zatrudnienie,
 • szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe,
 • rozwój zawodowy,
 • zdobycie doświadczenia,
 • wynagrodzenie stałe plus premie i dodatki,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • abonament medyczny,

W naszym Biurze Rachunkowym 2+1:

 • Poznasz wszystkie tajemnice zawodu księgowego
 • U nas będziesz się rozwiać i ciągle podnosić kwalifikacje
 • W naszym biurze rachunkowym będziesz pracować z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi (zautomatyzowane procesy wprowadzania danych do ksiąg, wymiany dokumentów i obsługa Klientów online )
 • Będziesz pracować z księgowymi o najwyższych kwalifikacjach
 • Dajemy szanse na rozwój dalszej kariery poprzez awans na samodzielną księgowa, eksperta ds. księgowości, główna księgową
 • Oferujemy wyłącznie legalne formy zatrudnienia i wynagradzania
 • Jeżeli studiujesz to u nas dostosujesz godziny pracy do zajęć dydaktycznych na uczelni
 • U nas będziesz pracować w młodym zespole i w bardzo przyjaznej atmosferze, a nowo poznani współpracownicy będą służyli Ci pomocą w zdobywaniu doświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres praca@dwaplusjeden.com. W temacie należy podać: „imię nazwisko, stanowisko: Księgowa/ księgowy.

Prosimy o dodanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

 

Nasze Biuro Rachunkowe 2+1:

 • Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Trójmieście w branży biur rachunkowych,
 • Jest firmą z ponad 14 letnim doświadczeniem w świadczeniu usług rachunkowych zarówno dla małych przedsiębiorców jak i większych spółek według najwyższych standardów,
 • Jest nowoczesną organizacją nastawioną na rozwój i doskonalenie narzędzi pracy oraz procesów organizacji wewnętrznej,
 • Jest stabilną Firmą o dynamicznym tempie rozwoju (obroty, stan zatrudniania, poziomu wynagrodzeń),
 • Obsłużyło ponad 1000 klientów
 • Zatrudniamy ponad 25 pracowników
 • Obsługujemy klientów z 49 miast

O naszym biurze i rozwijaniu kariery dowiesz się również na:

Kariera w 2+1


www.facebook.com/BiuroDwaPlusJeden/