Akademia podatku PIT z uwzględnieniem zmian w przepisach od 2021r. – kurs online 2 dni

Rodzaj szkolenia: kurs online

Weź udział w kursach dla Księgowych z dofinansowaniem

nawet do 100% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wyślij zgłoszenie >>

Dla kogo kurs “Akademia podatku PIT”?

Kurs jest skierowany do księgowych, osób rozpoczynających pracę w zawodzie księgowego, osób zatrudnionych w działach finansowo – księgowych jednostek gospodarczych, instytucji finansowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz do wszystkich innych osób chcących zaktualizować swoją wiedzę z zakresu podatku PIT.

Opis

Celem tego krótkiego kursu jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku PIT w Polsce.
Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia dotyczące podatku PIT, takie jak źródła przychodów, koszty uzyskania przychodów, moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki na podatek, zeznania roczne, ulgi i zwolnienia z podatku. Prezentowane zagadnienia uwzględniają najnowsze zmiany w przepisach.

Program i wiedza, którą zdobędziesz na kursie:

1. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • definicja osoby fizycznej i znaczenie dla celów PIT
 • zakres przedmiotowy ustawy PIT
 • gospodarka leśna, gospodarstwo rolne i działalność rolnicza
 • moment uzyskania przychodów – regulacje ogólne i szczególne
 • przychody niepodlegające opodatkowaniu PIT
 • podział wspólnego majątku a przychód w PIT

2. Działalność wykonywana osobiście jako źródło przychodów:

 • działalność wykonywaną osobiście a działalność gospodarcza
 • rodzaje przychodów zaliczanych do źródła działalności wykonywanej osobiście
 • formalna rejestracja działalności gospodarczej, a działalność wykonywana osobiście
 • moment rozpoznania przychodów – przychód otrzymany, a przychód należny
 • koszty uzyskania przychodów w działalności wykonywanej osobiście

3. Przychody z innych źródeł:

 • moment uzyskania przychodu
 • sposób opodatkowania przychodów z innych źródeł

4. Kapitały pieniężne:

 • moment uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych
 • rodzaje przychodów z kapitałów pieniężnych
 • ryczałtowe opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych
 • unikanie podwójnego opodatkowania w przypadku kapitałów pieniężnych
 • obrót papierami wartościowymi
 • odsetki, dyskonto
 • udział w funduszach kapitałowych
 • udział w zyskach osób prawnych

5. Najem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze jako odrębne źródło przychodów:

 • moment uzyskania przychodu
 • najem a działalność gospodarcza
 • najem prywatny
 • dzierżawa znaku towarowego, WNiP
 • współwłasność
 • odsetki od kredytu mieszkaniowego

6. Przychody ze zbycia nieruchomości:

 • moment powstania obowiązku podatkowego
 • nieruchomość włączona do majątku małżonków
 • ustalenie wysokości przychodu
 • koszty zbycia nieruchomości
 • zamiana nieruchomości
 • nabycie nieruchomości za granicą
 • zakup udziału w lokalu mieszkalnym
 • zwolnienia podatkowe przy zbyciu nieruchomości
 • wyliczenie dochodu objętego zwolnieniem

7. Wspólne rozliczenie podatku:

 • dochody dzieci
 • wspólne rozliczanie podatku przez małżonków
 • wspólne opodatkowanie małżonków a ograniczony obowiązek podatkowy
 • podatek liniowy a wspólne rozliczanie małżonków
 • rozliczanie osoby samotnie wychowującej dziecko

8. Przychody z praw majątkowych:

 • prawa autorskie
 • udzielenie licencji na programy komputerowe
 • zbycie udziałów spółki
 • handel wierzytelnościami
 • koszty autorskie
 • przeniesienie prawa do znaku towarowego

9. Pozarolnicza działalność gospodarcza jako odrębne źródło przychodów:

 • definicja działalności gospodarczej
 • samozatrudnienie
 • działalność nierejestrowa
 • sposoby i formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej
 • przychód należny a otrzymany
 • zakończenie działalności gospodarczej
 • przychody zwolnione od podatku w ramach działalności gospodarczej

10. Koszty uzyskania przychodów:

 • definicja kosztu uzyskania przychodów
 • wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności
 • moment zaliczenia wydatków do KUP
 • odpisy i wpłaty na fundusze
 • reklama i reprezentacja
 • koszty pośrednie i bezpośrednie
 • leasing
 • pracownicze koszty uzyskania przychodów

11. Zbycie rzeczy ruchomych źródłem przychodów:

 • co odpłatne zbycie
 • handel zwierzętami
 • zbycie składnika majątku wycofanego z działalności gospodarczej
 • wartość rynkowa rzeczy – cena z umowy – a wartość przychodu
 • koszty zbycia rzeczy a podatek od spadku
 • zbycie rzeczy otrzymanych w drodze darowizny

12. Stosunek pracy i zrównane z nim jako odrębne źródło przychodów:

 • definicja stosunku pracy
 • moment otrzymania przychodu
 • przychód w walucie obcej i zatrudnianie obcokrajowców na „etat”
 • delegacja a przychód ze stosunku pracy
 • odprawy i odszkodowania w ramach stosunku pracy
 • skala podatkowa, kwota wolna od podatku, zaliczki na podatek
 • obowiązki i uprawnienie pracodawcy jako płatnik podatku PIT
 • świadczenia dodatkowe

13. Zaliczki na podatek PIT:

 • zaliczka a podatek
 • terminy i wysokość zaliczek z tytułu działalności gospodarczej
 • zaliczki kwartalne
 • zaliczki ze stosunku pracy
 • ograniczenia zaliczki na podatek

14. Zeznania roczne:

 • rodzaje rocznych zeznań podatkowych oraz zasady i terminy na ich złożenie
 • korygowanie rocznych zeznań
 • nadpłata w podatku dochodowym

15. Ulgi i zwolnienia z podatku:

 • definicja i znaczenie zwolnień podatkowych,
 • rodzaje zwolnień podatkowych z omówieniem

Zajęcia prowadzone są “na żywo” w wygodnej aplikacji online.
Mają formę interaktywną – uczestnicy mają możliwość zadawania prowadzącemu pytań bezpośrednio lub na czacie.
Aby wziąć udział w szkoleniu musisz posiadać dostęp do Internetu, komputer z kamerą, głośnikami i mikrofonem.

Czas trwania kursu – 8 godzin (2 dni po 4 godziny)

Cena kursu 520 zł

Promocje i rabaty ❤️

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !

Jeżeli zapiszesz się na kurs i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach online, autorskie materiały szkoleniowe, wewnętrzny certyfikat uczestnictwa.

______

Możesz uzyskać 100 % dofinansowania:

Nasza Fundacja jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=59311

Możesz uzyskać dofinansowanie na uczestnictwo w kursie z Urzędu Pracy oraz w ramach  Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać osoby bezrobotne oraz wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe, mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – jak otrzymać dofinansowanie do 100%

______

Terminy:

Zajęcia odbywają się w trybie popołudniowym w godzinach 17.00 – 21.00 (2 dni po 4 godziny).

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy uczestników.

Sprawdź również:

 

akademia vat

Szkolenie poprowadzi:
Piotr Perkowski
Specjalista ds. podatków

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego ukończonych na Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobyte podczas pracy w wiodących firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due dilligence, prowadził szkolenia podatkowe, sporządzał opinie, raporty, interpretacje indywidualne i pisma procesowe a także przygotowywał i wdrażał wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych i cen transferowych. W trakcie certyfikacji na Doradcę Podatkowego.

Termin

DWIE OSOBY W CENIE JEDNEJ !!
Godzina:
Miejsce:
kurs online "na żywo"
Czas trwania
8 godzin - 2 popołudnia
Cena brutto
PLN