Krajowy Fundusz Szkoleniowy – jak otrzymać dofinansowanie do 100%

Rodzaj szkolenia:

+ 48 789 409 253

szkolenia@dwaplusjeden.com

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Weź udział w kursach dla Księgowych z dofinansowaniem

nawet do 100% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS jest wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego można otrzymać dofinansowanie do kursów i szkoleń w wysokości 80% a mikroprzedsiębiorcy nawet 100 %.

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.  Wystarczy zatrudniać nawet jednego pracownika.


Na co można przeznaczyć środki?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników – szkolenia, kursy, studia podyplomowe zgodnie z priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok kalendarzowy.

Dofinansowanie można uzyskać  wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 Gdzie składa się wnioski o dofinansowanie ?

Pracodawca, który chce skorzystać z tej formy wsparcia powinien złożyć wniosek o dofinansowanie w  powiatowym urzędzie pracy  właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Powiatowe urzędy pracy rozpatrują wnioski w terminie 30 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, powiatowy urząd pracy zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Kiedy składać wnioski o dofinansowanie?

Wnioski można złożyć tylko w terminie naboru ogłoszonego przez właściwy dla Państwa powiatowy urząd pracy.

Terminy naboru wniosków w każdym urzędzie pracy będą inne a informacja o rozpoczęciu naboru będzie zamieszczona na stronach internetowych urzędu.

Zachęcamy do korzystania z naszych szkoleń.

Sprawdź nasz kursy i szkolenia. Na wszystkie możesz dostać dofinansowanie.

 

Pomagamy w przygotowaniu wniosku o uzyskanie dofinansowania. Skontaktuj się z nami:

+ 48 789 409 253

szkolenia@dwaplusjeden.com