Kurs Kadry i Płace – prowadzenie dokumentacji i obsługa programów Comarch ERP Optima, Płatnik

Rodzaj szkolenia: kurs

 – kurs kadry i płace –

Dla kogo?

 • pracowników działów kadr
 • pracowników biur rachunkowych, którzy zajmują się kadrami
 • księgowych, do których obowiązków należy prowadzenie kadr
 • innych pracowników, którzy zajmują się kadrami,
 • właścicieli małych firm, którzy prowadzą kadry samodzielnie.

Opis:

Kurs ma celu zdobycie wiedzy i umiejętności z obsługi programów Comarch ERP Optima Kadry i Płace oraz Płatnik. Umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zakresu prowadzeni kadr, naliczania wynagrodzeń pracowników, ustania stosunku pracy, prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej oraz sporządzania i rozliczania list płac.
W Module I zostaną przedstawione przepisy oraz praktyczne zasady prowadzenia i archiwizacji dokumentacji kadrowej. Uczestnicy przygotują się do samodzielnego prowadzenia dokumentacji kadrowej zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi. Warsztaty uwzględniają zmiany, które weszły w życie w 2019 roku – tj. elektroniczna forma dokumentacji osobowej; 10-letni okres archiwizacji dokumentacji kadrowej; część D teczki osobowej.

Zajęcia prowadzone są w wygodnej formie spotkania online. Mają formę interaktywną – uczestnicy mają możliwość rozmawiania z prowadzącym, zadawania pytań na czacie i udostępniania własnego pulpitu.

Wszelkie materiały potrzebne do zajęć są udostępniane drogą elektroniczną.
Aby w pełni skorzystać z zajęć online trzeba posiadać sprzęt (komputer, laptop) wyposażony w mikrofon i kamerę.

Program:

MODUŁ I – ABC i D DOKUMENTACJI KADROWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH – TEORIA

 • Stosunek pracy, a stosunek cywilnoprawny:
  • definicja stosunku pracy
  • elementy stosunku pracy
  • umowy cywilnoprawne stosowane w zatrudnieniu
  • najczęściej popełniane błędy przy umowach cywilnoprawnych
 • Ubieganie się o zatrudnienie:
  • dane, jakich możemy wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • klauzula na CV w świetle RODO
  • ochrona Danych Osobowych, a rekrutacja i przyjmowanie pracownika do pracy
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • część A teczki osobowej
 • Stosunek pracy:
  • treść i forma umowy o pracę
  • elementy umowy o pracę
  • umowa o pracę na okres próbny
  • limity zawierania umów na okres próbny – zasada i wyjątki
  • umowa o pracę na czas nieokreślony
  • umowa o pracę na czas określony i limity z tym związane
  • limity umów na czas określony – wyjątki
  • przekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony
  • załączniki do umowy o pracę
  • część B teczki osobowej
  • wystawianie umowy o pracę i załączników – ćwiczenia
 • Rozwiązanie umowy o pracę:
  • sposoby rozwiązania umów o pracę
  • elementy składowe skutecznego wypowiedzenia
  • elementy świadectwa pracy
  • część C teczki osobowej
  • wystawianie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy – ćwiczenia
 • Kary porządkowe:
  • rodzaje kar porządkowych
  • dokumenty związane z karami porządkowymi
  • wymazanie kary porządkowych
  • wystawianie dokumentów związanych z karami porządkowymi – ćwiczenia
  • część D teczki osobowej
 • Archiwizacja dokumentacji kadrowej:
  • 10 i 50 letni okres archiwizacji dokumentacji
  • obowiązki pracodawcy wynikające ze zmiany okresu archiwizacji dokumentów
 • Zmiany w teczkach osobowych od 1 stycznia 2019:
  • część D teczki osobowej
  • zmiany w części A i B teczki osobowej
  • poświadczenie dokumentów za zgodność z oryginałem
 • Przechowywanie pozostałych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy:
  • ewidencja czasu pracy
  • wnioski urlopowe
  • inne dokumenty
 • Jak stosować nowe przepisy w stosunku do pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019.
 • Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019:
  • wersja elektroniczna i papierowa dokumentacji pracowniczej
  • jak zmienić sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej z papierową na elektroniczną
  • obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji
 • Bezgotówkowa wypłata wynagrodzenia.
 • Zmiany – 2019/2020:
  • urlop szkoleniowy
  • katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację
  • ochrona pracowników-innych członków najbliższej rodziny korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego
  • mobbing
  • świadectwa pracy
  • zmiany w ustaleniu minimalnego wynagrodzenia

MODUŁ II – PŁATNIK – WARSZTATY KOMPUTEROWE

 • Ustawienia programu Płatnik
 • Obsługa rejestru płatników i kartoteki płatnika
 • Obsługa rejestru ubezpieczonych i kartoteki ubezpieczonego
 • Tworzenie dokumentów rozliczeniowych – zestawów miesięcznych /DRA_RCA_RSA_RZA/
 • Zasady wysyłania dokumentów
 • Płatnik – Przekaz Elektroniczny
 • Konfiguracja przekazu elektronicznego
 • Pobieranie i rejestracja certyfikatów

MODUŁ III i IV – OPTIMA – WARSZTATY KOMPUTEROWE

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima – I stopień
 • Praca z programem Comarch Optima:
  • konfiguracja programu Comarch
  • tworzenie bazy danych
  • słowniki
 • Moduł Płace i Kadry:
  • konfiguracja modułu Płace i Kadry
  • lista pracowników
  • wprowadzanie danych personalnych
  • umowy cywilnoprawne
  • lista właścicieli
  • listy płac
  • naliczanie wypłat
  • zamykanie i otwieranie wypłat i list płac
  • elektroniczna wymiana danych z bankiem
  • księgowanie list płac
  • deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS
  • praca z kalendarzem
  • ustalanie czasu pracy pracownika
  • warsztaty praktyczne
  • premia procentowa
  • definiowanie potrącenia netto
  • zatrudniamy pracownika etatowego na czas określony
  • schemat płatności gotówka/ROR
  • zmiana wymiaru etatu i stawki zaszeregowania
  • nieobecności i nadgodziny w kalendarzu
  • umowa zlecenie z „własnym” pracownikiem etatowym
  • definiowanie list płac
  • wypłata etatowa z rozliczeniem nieobecności i nadgodzin
  • dodawanie dodatkowych elementów na liście płac
  • wypłata umów zlecenie
  • udzielamy pracownikowi zaliczki netto, pożyczki
  • podstawa naliczania urlopu i zasiłku
  • zamykanie list płac
  • sporządzanie deklaracji ZUS
  • sporządzanie deklaracji PIT
Płace i Kadry w Comarch ERP Optima – II stopień
 • Zagadnienia kadrowo – płacowe:
  • naliczanie listy płac właścicieli
  • naliczanie listy płac pracowników etatowych przy uwzględnieniu różnych składników wynagrodzeń
  • tworzenie listy płac korygującej pracowników etatowych
  • rozliczanie zasiłków, generowanie kart zasiłkowych oraz zaświadczenia pracodawcy Z-3
  • naliczanie listy płac dla obcokrajowców
  • naliczenie wynagrodzeń z uwzględnieniem praw autorskich
  • naliczanie listy płac dla pracowników oddelegowanych
  • elektroniczna wymiana danych z bankiem, tworzenie pliku z danymi w celu zaciągnięcia do banku
  • rozliczenia zajęcia komorniczego na liście płac
  • deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS
  • praca z kalendarzem, rozliczanie czasu pracy przy podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy
  • ustawienia schemat płatności gotówka/ROR
  • umowa zlecenie rozliczana kwotowo i godzinowo – tworzenie listy płac

Terminy

 • zajęcia odbywają się w tygodniu, w godzinach 16:30-21:00

Edycja styczeń-luty 2021r. :

Moduł I – KADRY I PŁACE W OPTIMA I st. 21 i 22.01.2021 (17.00-21:30) – zapisy trwają – zostały tylko 3 wolne miejsca

Moduł II – ABC i D dokumentacji kadrowej 26 i 27. 01.2021 (17.00-20:30) – zapisy trwają

Moduł IV – PŁATNIK – PRAKTYCZNA OBSŁUGA PROGRAMU 28 i 29.01.2021 (17.00-21:30) – zapisy trwają zostały tylko 3 wolne miejsca

Moduł III – KADRY I PŁACE W OPTIMA II st. 02 i 04.02.2021 (17.00-21:30) – zapisy trwają

 

Czas trwania:

32 godzin dydaktycznych

Cena kursu: 1650 zł

 

Promocje i rabaty ❤️

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !

Jeżeli zapiszesz się na kurs i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

Warunkiem skorzystania z oferty jest wpłata przedpłaty 200 zł w terminie 3ch dni od zgłoszenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.

__________

Nasza Fundacja jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=59311

Możesz uzyskać dofinansowanie na uczestnictwo w kursie z Urzędu Pracy oraz w ramach  Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby bezrobotne oraz wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe, mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej:

http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Sprawdź również szkolenia:

 

kurs kpir

Rozliczanie wynagrodzeń cudzoziemców

Szkolenie poprowadzi:
Anna Pługowska
Specjalista ds. HR

Specjalista ds. HR. Ukończyła wydział Prawa i Administracji na kierunku administracja. Posiada wieloletnie doświadczenie w rekrutacji pracowników oraz prowadzeniu dokumentacji pracowniczej. Uczestniczyła w wielu projektach HR m.in. we wprowadzaniu mentoringu oraz motywowaniu pracowników. Prowadzi szkolenia z kadr, prawa pracy oraz HR. Jest praktykiem. Na co dzień uczestniczy w projektowaniu i prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, prowadzi dokumentacje kadrową i jest konsultantem ds. prawa pracy.

Małgorzata Narożnik
Specjalista ds. Kadr i Płac

Certyfikowany Trener Comarch ERP Optima. Z wykształcenia Magister Zarządzania (UG w roku 2005). Ponadto w roku 2016 ukończyła Prawo Pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Certyfikowany Specjalista ds. Kadr i Płac. Z doświadczenia Starszy Specjalista ds. Kadr i Płac o ponad 18 -letnim stażem w zakresie zrządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych. Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczną wiedzę z zakresu kadrowo płacowego; administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze.
Jako właściciel firmy prowadzi szkolenia w zakresie kadr i płac od ponad 2 lat na podstawie współpracy z innymi instytucjami szkoleniowymi, miedzy innymi w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym.

Termin
styczeń/luty 2021r. Zapisz sie już dziś !
DWIE osoby w cenie JEDNEJ !
Godzina:
16:30 – 21:30
Miejsce:
kurs online
Czas trwania
40 godzin dydaktyczych
Cena brutto
1650 PLN