Kurs księgowości od podstaw – I stopień

Rodzaj szkolenia: kurs

Dla kogo?

Na kurs zapraszamy osoby, które są co najmniej absolwentami szkół średnich, zamierzające zdobyć wiadomości z zakresu księgowości wraz z umiejętnością pracy w programie księgowym.

Opis:

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu księgowego. Kończąc nasz kurs księgowości otrzymujesz dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności. Warunkiem zaliczenia kursu jest:

 • uczestnictwo w 60% zajęć dydaktycznych
 • zaliczenie egzaminu końcowego

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej – praca na programie księgowym – Comarch ERP Optima. Dzięki temu wiedza teoretyczna zostaje jednocześnie  uzupełniona o praktykę, co korzystnie wpływa na proces uczenia się.

Program:

MODUŁ I – RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA – TEORIA

Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne
 • Wybrane formy prowadzenia działalności gospodarczej: indywidualna działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.
 • Możliwe formy opodatkowania: zasady ogólne, podatkowa księga przychodów i rozchodów, księgi handlowe, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 • Podstawy rachunkowości:
  • funkcje, cele, zasady i cechy rachunkowości
  • podstawy prawne rachunkowości (ustawa, akty wykonawcze, dyrektywa)
  • międzynarodowe regulacje prawne w zakresie rachunkowości
  • charakterystyka majątku przedsiębiorstwa i źródeł ich finansowania
  • istota i klasyfikacja zasobów majątkowych (aktywów).
 • Istota i klasyfikacja źródeł finansowania zasobów majątkowych (pasywów):
  • kapitał własny
  • kapitał obcy (zobowiązania, rezerwy na zobowiązania).
 • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:
  język, waluta, części składowe, zapisy, dowody księgowe, opis przyjętych zasad rachunkowości, klasyfikacja dowodów księgowych, opracowywanie i przechowywanie dowodów księgowych, faktura VAT:

  • zasady obliczania podatku
  • stawki podatku VAT
  • sposób zapłaty podatku – deklaracje podatkowe
  • regulacje prawne – faktura VAT
  • rodzaje faktur (VAT, zaliczkowa, marża, MP, korygująca, nota korygująca, duplikat, dokumenty zrównane z fakturami)
  • struktura prawidłowej faktury (faktury krajowe, zaliczkowe, wystawiane przez małych podatników, dotyczące transakcji międzynarodowych i czynności niepodlegających opodatkowaniu)
  • zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, korekta faktury korygującej, noty korygujące)
  • terminy wystawiania faktur w zależności od rodzaju transakcji
 • Zasady prowadzenia ewidencji na kontach (działanie kont, ewidencja na kontach bilansowych i wynikowych):
  • pojęcie, budowa i rodzaje kont
  • funkcjonowanie kont bilansowych aktywnych i pasywnych
  • zasada podwójnego zapisu
  • zestawienie obrotów i sald oraz zamykanie kont księgowych
  • zasada funkcjonowania kont analitycznych
  • zasada zapisu powtarzanego
  • zasada funkcjonowania kont głównych i korygujących (pionowy podział kont)
  • zasady funkcjonowania kont wynikowych
  • zasady funkcjonowania kont aktywno-pasywnych
Ewidencja poszczególnych grup aktywów i pasywów
 • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
  • pojęcie i klasyfikacja środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • wycena i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (stawki, metody, ustalanie wartości końcowej, weryfikacja stosowanych szacunków amortyzacyjnych)
  • leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (finansowy, operacyjny)
  • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przeznaczone do sprzedaży
 • Ewidencja środków pieniężnych:
  • pojęcie i klasyfikacja aktywów pieniężnych
  • pojęcie i zakres inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych
  • zasady obrotu gotówkowego i bezgotówkowego oraz jego dokumentowanie i ewidencja
 • Ewidencja rozrachunków:
  • klasyfikacja, wycena, ewidencja rozrachunków
  • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowymi
  • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi
  • ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu, wynagrodzeń i podróży służbowych
  • ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika
  • rozrachunki z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • rozrachunki publiczno-prawne (płatnik-podatnik)
 • Ewidencja kapitałów własnych:
  • klasyfikacja, pojęcie i ewidencja kapitałów własnych
  • fundusze własne w różnych jednostkach gospodarczych
  • kapitał zapasowy
  • pozostałe kapitały rezerwowe
  • kapitał z aktualizacji wyceny
  • zysk (strata z lat ubiegłych)
 • Ewidencja materiałów i towarów:
  • ewidencja i wycena materiałów i towarów
  • ewidencja zakupu materiałów i towarów (WNT, WDT, export, import)
  • rozchód materiałów – ewidencja i rozliczenie
  • obrót towarowy
 • Ewidencja kosztów:
  • ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
  • ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym
  • równoległe księgowanie kosztów w układzie rodzajowych i kalkulacyjnych
  • koszty i przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe.
 • Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg:
  • ustalanie wyniku bilansowego i podatkowego
  • wynik finansowy brutto i jego obciążenia
  • wynik finansowy netto i jego rozliczenia
 • Inwentaryzacja:
  • cele i terminy inwentaryzacji
  • metody inwentaryzacji (spis z natury, uwzględnienie sald z kontrahentami, weryfikacje dokumentów)
  • proces przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce
 • Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości (załącznik nr 4 i 5 ustawy)

MODUŁ II – RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

(każdy z uczestników pracuje na samodzielnym stanowisku komputerowym)

Zasady obsługi systemu finansowo-księgowego – praca w programie Optima
 • Podstawowe funkcje obsługi programu.
 • Przygotowanie systemu – budowanie firmy:
  • struktura kont, wprowadzenie planu kont, bazy kontrahentów w systemie Optima
  • zapisywanie kopii bezpieczeństwa
  • import/eksport bazy danych firmy
  • zaksięgowanie bilansu otwarcia/obrotów utworzonej firmy
 • Dokumenty sprzedaży – wystawianie i wprowadzanie do systemu:
  • wystawianie faktur sprzedaży
  • wystawianie korekt faktur sprzedaży
  • księgowanie dokumentów sprzedaży oraz dokumentów korygujących w systemie Optima
  • ewidencja VAT należnego
 • Rozrachunki z kontrahentami w PLN:
  • rozliczanie kontrahentów w systemie
  • naliczanie odsetek za zwłokę
 • Wprowadzanie dokumentów zakupu do systemu Optima:
  • kontrola faktur zakupu
  • księgowanie faktur zakupu
  • księgowanie wyciągów bankowych
  • księgowanie operacji kasowych
  • ewidencja VAT naliczonego
  • zapisywanie kopii bezpieczeństwa
  • import/eksport bazy danych firmy
 • Przygotowanie dokumentów dotyczących obrotu i ewidencji środków pieniężnych:
  • sporządzanie KP, KW, raportu kasowego
  • wprowadzanie dokumentów kasowych do systemu
  • wprowadzanie do systemu dokumentów bankowych
 • Rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi:
  • rozlicznie kontrahentów w systemie
  • ustalanie i księgowanie różnic kursowych
 • Sporządzenie listy płac (rozliczanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, przychodów, darowizn):
  • wprowadzanie dokumentów płacowych do systemu
  • księgowanie obciążeń dotyczących pracownika (składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych)
  • księgowanie obciążeń dotyczących pracodawcy
 • Przygotowanie i wprowadzenie do systemu dokumentów dotyczących ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
  • przygotowywanie dokumentów
  • wprowadzenie dokumentów dotyczących środków trwałych do systemu
  • ustalanie miesięcznych odpisów, tworzenie tabeli amortyzacyjnej
  • księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
 • Przygotowanie i księgowanie dokumentów związanych z rozrachunkami z pracownikami:
  • polecenie wyjazdu służbowego
  • rozliczenie zaliczki, księgowanie rozliczeni podróży służbowej.
 • Wycena, ewidencja zakupu materiałów i towarów:
  • sporządzanie dokumentów dotyczących obrotu materiałowego i towarowego
  • wprowadzanie dokumentów dotyczących obrotu materiałowego do systemu
  • ustalanie i księgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów i materiałów
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji – dokumentacja inwentaryzacyjna:
  • ustalanie różnic inwentaryzacyjnych
  • księgowanie różnic inwentaryzacyjnych w systemie
 • Ewidencja kosztów – układ rodzajowy:
  • wprowadzanie dokumentów kosztowych do systemu
 • Ewidencja kosztów – układ kalkulacyjny:
  • wprowadzanie do systemu dokumentów kosztowych
 • Ewidencja kosztów – pełen układ kosztowy:
  • wprowadzanie do systemu dokumentów kosztowych przy pełnym układzie ewidencyjnym kosztów

Terminy:

Zajęcia teoretyczne:

04.04.2020 (sobota, 8 godzin) 9:00-15:45

9:00-11:15: Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne, Kalina Kunowska

11:30-15:45: Podstawy rachunkowości, Anna Waśko

25.04.2020 (sobota, 8 godzin) 9:00-15:45

Podstawy rachunkowości, Anna Waśko

26.04.2020 (niedziela, 8 godzin) 9:00-15:45

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, Anna Waśko

16.05.2020 (sobota, 8 godzin) 9:00-15:45

Ewidencja rozrachunków Ewidencja kapitałów własnych Ewidencja materiałów i towarów, Anna Waśko

17.05.2020 (niedziela, 8 godzin) 9:00-15:45

Ewidencja materiałów i towarów Ewidencja kosztów, Anna Waśko

23.05.2020 (sobota, 8 godzin) 09:00-15:45

Ewidencja kosztów. Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg, Anna Waśko

30.05.2020 (sobota, 8 godzin) 09:00-15:45

Inwentaryzacja. Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, Anna Waśko

31.05.2020 (niedziela, 3 godziny) 9:00-11:30

Egzamin teoretyczny, Anna Waśko

Zajęcia praktyczne:

10.05.2020 (niedziela, 8 godzin) 9:00-15:45

Zasady obsługi systemu finansowo-księgowego – praca w programie Optima. Podstawowe funkcje obsługi programu. Przygotowanie systemu – budowanie. Zaksięgowanie bilansu otwarcia/obrotów utworzonej firmy. Dokumenty sprzedaży – wystawianie i wprowadzanie do systemu. Rozrachunki z kontrahentami w PLN, Agata Niedźwiedzka

24.05.2020 (niedziela, 8 godzin) 9:00-15:45

Wprowadzanie dokumentów zakupu do systemu Optima. Przygotowanie dokumentów dotyczących obrotu i ewidencji środków pieniężnych. Rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi, Agata Niedźwiedzka

06.06.2020 (sobota, 8 godzin) 9:00-15:45

Sporządzenie listy płac. Przygotowanie i wprowadzenie do systemu dokumentów dotyczących ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, Agata Niedźwiedzka

07.06.2020 (niedziela, 8 godzin) 9:00-15:45

Przygotowanie i księgowanie dokumentów związanych z rozrachunkami z pracownikami. Wycena, ewidencja zakupu materiałów i towarów. Przeprowadzenie inwentaryzacji – dokumentacja inwentaryzacyjna. Ewidencja kosztów., Agata Niedźwiedzka

20.06.2020 (sobota, 5 godzin) 9:00-12:30

Podsumowanie, powtórzenie i uzupełnienie wiedzy, Agata Niedźwiedzka

21.06.2020 (niedziela, 4 godziny) 9:00-12:30

Egzamin praktyczny, Agata Niedźwiedzka

Czas trwania:

100 godzin dydaktycznych:

 • 60 godzin zajęć teoretycznych
 • 40 godzin praktycznych

Cena:

1500,00 zł brutto – całość kursu

 • 1150 zł brutto – moduł teoretyczny
 • 700 zł brutto – moduł praktyczny

Możesz wziąć udział w całym kursie lub wybrać dowolny moduł – zajęcia teoretyczne lub zajęcia praktyczne.

Istnieje możliwość zapłaty za cały kurs w 3 ratach:

 • I rata (700 zł) płatna tydzień przed rozpoczęciem kursu
 • II i III rata płatne w trakcie trwania kursu
Szkolenie poprowadzi:
Anna Waśko
Główna Księgowa/Członek Zarządu Stowarzyszenia Księgowych - Oddział Okręgowy w Gdańsku

Właściciel kancelarii biegłego rewidenta. Wieloletni wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku, współpracująca w zakresie wykładów o tematyce rachunkowości i finansów z instytucjami na terenie całego kraju w tym instytucjami samorządowymi i państwowymi, uczelniami w tym stała współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze rachunkowości i finansów na stanowiskach kierowniczych. Pełniła funkcje głównego księgowego, dyrektora centrum i dyrektora biura rachunkowości w spółkach Skarbu Państwa oraz grupach kapitałowych o zasięgu krajowym. Od 2014 roku pełni funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia Księgowych - Oddział Okręgowy w Gdańsku.

Agata Niedźwiedzka
Główna Księgowa

Certyfikowana księgowa, właściciel biura rachunkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze rachunkowości i finansów zarówno na stanowisku kierowniczym jak i w pracy zespołowej. Pełni funkcję głównego księgowego w spółce o zasięgu krajowym. Od 2019 jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych oddział Okręgowy w Gdańsku. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w czynnej obsłudze m.in. programu Comarch ERP Optima.

Termin
04/04/2020 - 21/06/2020
Godzina:
Miejsce:
2+1 akademia księgowości, ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk - Wrzeszcz
Czas trwania
100 godzin dydaktycznych
Cena brutto
1500 PLN