Kurs podstaw księgowości

Rodzaj szkolenia: kurs

Dla kogo?

Na Kurs zapraszamy osoby, które są co najmniej absolwentami szkół średnich, chcące zdobyć podstawową wiedzę z obszaru rachunkowości celem wykonywania zawodu księgowego.

Opis:

Kurs od podstaw porusza wszystkie ważne tematy z zakresu rachunkowości.

Wiedza przekazywana jest w przystępny sposób z użyciem praktycznych przykładów.

Kończąc nasz Kurs Księgowości otrzymujesz dokument potwierdzający zdobyte umiejętności.

Warunkiem zaliczenia kursu jest:

• uczestnictwo w minimum 60% zajęć dydaktycznych
• zaliczenie egzaminu końcowego

Kurs może zakończyć się egzaminem zewnętrznym lub wewnętrznym (w zależności od preferencji uczestnika). Egzamin wewnętrzny wliczony jest w cenę, natomiast zewnętrzny kosztuje dodatkowo 250 zł od osoby i przeprowadzony jest przez Centrum Walidacji i Certyfikacji.

 

Zajęcia prowadzone są w wygodnej formie spotkania online.

Mają interaktywny charakter – uczestnicy mają możliwość rozmawiania z prowadzącym, zadawania pytań na czacie i udostępniania własnego pulpitu.

Wszelkie materiały potrzebne do zajęć są udostępniane drogą elektroniczną.
Aby w pełni skorzystać z zajęć online trzeba posiadać sprzęt (komputer, laptop) wyposażony w mikrofon i kamerę.

Doskonałym uzupełnieniem części teoretycznej jest część praktyczna umożliwiająca utrwalenie i wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas pracy na programie księgowym – Comarch ERP Optima.

Istnieje możliwość zapłaty za cały kurs w 2 ratach:

 • I rata (500 zł) płatna tydzień przed terminem kursu
 • II rata (500 zł) płatna w połowie czasu trwania kursu

 

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !
Jeżeli zapiszesz się na kurs/szkolenie i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

Promocja obowiązuje na zapisy dokonywane do końca października 2020.

 

Program:

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA – TEORIA

Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne
 • Wybrane formy prowadzenia działalności gospodarczej: indywidualna działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.
 • Możliwe formy opodatkowania: zasady ogólne, podatkowa księga przychodów i rozchodów, księgi handlowe, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Podstawy rachunkowości
 • funkcje, cele, zasady i cechy rachunkowości
 • podstawy prawne rachunkowości (ustawa, akty wykonawcze, dyrektywa)
 • międzynarodowe regulacje prawne w zakresie rachunkowości
 • charakterystyka majątku przedsiębiorstwa i źródeł ich finansowania
 • istota i klasyfikacja zasobów majątkowych (aktywów)
 • istota i klasyfikacja źródeł finansowania zasobów majątkowych (pasywów):
  • kapitał własny
  • kapitał obcy (zobowiązania, rezerwy na zobowiązania).
Zasady prowadzenia Ksiąg Rachunkowych (język, waluta, części składowe, zapisy, dowody księgowe, opis przyjętych zasad rachunkowości):
 • klasyfikacja dowodów księgowych
 • opracowywanie i przechowywanie dowodów księgowych
 • faktura VAT:
  • zasady obliczania podatku
  • stawki podatku VAT
  • sposób zapłaty podatku – deklaracje podatkowe
  • regulacje prawne – faktura VAT
  • rodzaje faktur (VAT, zaliczkowa, marża, MP, korygująca, nota korygująca, duplikat, dokumenty zrównane z fakturami)
  • struktura prawidłowej faktury (faktury krajowe, zaliczkowe, wystawiane przez małych podatników, dotyczące transakcji międzynarodowych i czynności niepodlegających opodatkowaniu)
  • zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, korekta faktury korygującej, noty korygujące)
  • terminy wystawiania faktur w zależności od rodzaju transakcji
Zasady prowadzenia ewidencji na kontach (działanie kont, ewidencja na kontach bilansowych i wynikowych):
 • pojęcie, budowa i rodzaje kont
 • funkcjonowanie kont bilansowych aktywnych i pasywnych
 • zasada podwójnego zapisu
 • zestawienie obrotów i sald oraz zamykanie kont księgowych
 • zasada funkcjonowania kont analitycznych
 • zasada zapisu powtarzanego
 • zasada funkcjonowania kont głównych i korygujących (pionowy podział kont), wynikowych oraz aktywno-pasywnych
Ewidencja poszczególnych grup aktywów i pasywów
 • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
  • pojęcie i klasyfikacja środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • wycena i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (stawki, metody, ustalanie wartości końcowej, weryfikacja stosowanych szacunków amortyzacyjnych)
  • leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (finansowy, operacyjny)
  • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przeznaczone do sprzedaży
 • Ewidencja środków pieniężnych:
  • pojęcie i klasyfikacja aktywów pieniężnych
  • pojęcie i zakres inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych
  • zasady obrotu gotówkowego i bezgotówkowego oraz jego dokumentowanie i ewidencja
 • Ewidencja rozrachunków:
  • klasyfikacja, wycena, ewidencja rozrachunków
  • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowymi
  • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi
  • ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu, wynagrodzeń i podróży służbowych
  • ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika
  • rozrachunki z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • rozrachunki publiczno-prawne (płatnik-podatnik)
 • Ewidencja kapitałów własnych:
  • klasyfikacja, pojęcie i ewidencja kapitałów własnych
  • fundusze własne w różnych jednostkach gospodarczych
  • kapitał zapasowy
  • pozostałe kapitały rezerwowe
  • kapitał z aktualizacji wyceny
  • zysk (strata z lat ubiegłych)
 • Ewidencja materiałów i towarów:
  • ewidencja i wycena materiałów i towarów
  • ewidencja zakupu materiałów i towarów (WNT, WDT, export, import)
  • rozchód materiałów – ewidencja i rozliczenie
  • obrót towarowy
 • Ewidencja kosztów:
  • ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
  • ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym
  • równoległe księgowanie kosztów w układzie rodzajowych i kalkulacyjnych
  • koszty i przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe.
 • Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg:
  • ustalanie wyniku bilansowego i podatkowego
  • wynik finansowy brutto i jego obciążenia
  • wynik finansowy netto i jego rozliczenia
 • Inwentaryzacja:
  • cele i terminy inwentaryzacji
  • metody inwentaryzacji (spis z natury, uwzględnienie sald z kontrahentami, weryfikacje dokumentów)
  • proces przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce
 • Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości (załącznik nr 4 i 5 ustawy)

 

Terminy:

Zajęcia odbywają się popołudniami 17:30-20:30.

Uzupełnij swoją wiedzę o pracę w programie:

Optima

Rozwijaj się dalej biorąc udział w kursach na samodzielną księgową:

samodzielna księgowa

 

kurs optima

Szkolenie poprowadzi:
Anna Waśko
Główna Księgowa/Członek Zarządu Stowarzyszenia Księgowych - Oddział Okręgowy w Gdańsku

Właściciel kancelarii biegłego rewidenta. Wieloletni wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku, współpracująca w zakresie wykładów o tematyce rachunkowości i finansów z instytucjami na terenie całego kraju w tym instytucjami samorządowymi i państwowymi, uczelniami w tym stała współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze rachunkowości i finansów na stanowiskach kierowniczych. Pełniła funkcje głównego księgowego, dyrektora centrum i dyrektora biura rachunkowości w spółkach Skarbu Państwa oraz grupach kapitałowych o zasięgu krajowym. Od 2014 roku pełni funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia Księgowych - Oddział Okręgowy w Gdańsku.

Termin
Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy
Zapisz się już dziś!
Drugi Uczestnik: 0 zł.
Godzina:
17:30 – 20:30
Miejsce:
kurs online
Czas trwania
60 godzin dydaktycznych
Cena brutto
1000 PLN