Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości – samodzielną księgową/ samodzielnego księgowego

Rodzaj szkolenia: kurs

Dla kogo

Na Kurs dla kandydatów na samodzielnego Księgowego zapraszamy osoby, które posiadają wykształcenie co najmniej średnie. Kurs jest doskonałym uzupełnieniem umiejętności zawodowych dla osób, które posiadają już wiedzę z zakresu księgowości (potwierdzoną dyplomem technika rachunkowości, zaświadczeniem kwalifikacyjnym lub ukończonym kursem dla kandydata na Księgowego).

Kurs kierujemy do wszystkich osób pragnących podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Opis:

Celem kształcenia jest przygotowanie Kandydata do pracy na samodzielnych stanowisku w księgowości.
Wiedza przekazywana jest w przystępny sposób z użyciem praktycznych przykładów.

Kończąc nasz Kurs Księgowości otrzymujesz certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

Warunkiem zaliczenia kursu jest:

• uczestnictwo w minimum 60% zajęć dydaktycznych
• zaliczenie egzaminu końcowego

Kurs może zakończyć się egzaminem zewnętrznym lub wewnętrznym (w zależności od preferencji uczestnika). Egzamin wewnętrzny wliczony jest w cenę, natomiast zewnętrzny kosztuje dodatkowo 250 zł od osoby i przeprowadzony jest przez Centrum Walidacji i Certyfikacji.

Program:

Zakres i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

  • pojęcie działalności gospodarczej i podstawowe formy jej prowadzenia
  • obowiązki ewidencyjne przedsiębiorców
  • nadrzędne zasady rachunkowości
  • zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości
  • organizacja rachunkowości jednostki

Zakres i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

  • podstawowe akty prawne normujące zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości
  • dowody księgowe
  • dziennik
  • konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych

Aktywa pieniężne

  • klasyfikacja aktywów pieniężnych
  • środki pieniężne w walucie polskiej:
   • kasa
   • rachunki bankowe
  • środki pieniężne w walutach obcych:
   • funkcjonowanie kasy walutowej
   • środki pieniężne na rachunkach walutowych
   • wycena na dzień bilansowy środków pieniężnych w walutach obcych
   • inwentaryzacja środków pieniężnych

Rozrachunki, roszczenia i fundusze specjalne

  • klasyfikacja rozrachunków
  • wycena należności i zobowiązań
  • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowymi
  • rozrachunki z odbiorcami i dostawcami zagranicznymi
  • ustalanie różnic kursowych
  • rozrachunki publiczno – prawne
  • rozrachunki z tytułu podatku od towarów i usług – zasady sporządzania deklaracji VAT i JPK oraz przesyłanie dokumentacji do US
  • rozrachunki z tytułu podatku dochodowego
  • pozostałe rozrachunki publiczno-prawne
  • rozrachunki związane z naliczaniem wynagrodzeń
  • pozostałe rozrachunki
  • odpisy aktualizujące wartość należności w prawie bilansowym i podatkowym
  • inwentaryzacja rozrachunków
  • fundusze specjalne.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

  • klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych
  • wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • metody amortyzacji
  • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – od zakupu do likwidacji

Środki trwałe w budowie

  • istota, klasyfikacja i zasady wyceny środków trwałych w budowie
  • ewidencja środków trwałych w budowie

Leasing

  • leasing finansowy i operacyjny środków trwałych
  • istota i klasyfikacja leasingu
  • istota leasingu finansowego i operacyjnego, kryteria klasyfikacji, kalkulacja płatności, leasing walutowy
  • ujęcie leasingu w księgach rachunkowych

Inwentaryzacja środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

  • wycena na dzień bilansowy oraz ujawnienie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

Instrumenty finansowe

  • pojęcie i kategorie instrumentów finansowych
  • istota, zasady wyceny i ewidencji aktywów finansowych
  • istota, zasady wyceny i ewidencji zobowiązań finansowych
  • definicja i klasyfikacja instrumentów pochodnych
  • ewidencja instrumentów pochodnych
  • utrata wartości rzeczowych i finansowych aktywów trwałych

Obrót materiałowy i towarowy

  • pojęcie i klasyfikacja zasobów materialnych i towarów
  • zasady wyceny przychodów i rozchodów materiałów i towarów
  • ewidencja odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów i towarów
  • wycena materiałów na dzień bilansowy, utrata wartości, aktualizacja wartości materiałów
  • obrót towarowy i jego ujęcie w ewidencji księgowej
  • obrót towarowy na szczeblu hurtowym i detalicznym
  • wycena towarów na dzień bilansowy
  • reklamacja jako przedmiot ujęcia księgowego
  • inwentaryzacja materiałów i towarów

Rachunek kosztów

  • pojęcie i klasyfikacja kosztów
  • podstawowe układy ewidencyjne kosztów
  • ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
  • ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym
  • rozliczenie kosztów ujętych w układzie rodzajowym i funkcjonalnym
  • ustalanie zmiany stanu produktów
  • rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne i bierne

Kalkulacja kosztów

  • istota, przedmiot, rodzaje i metody kalkulacji kosztów
  • rozliczenie kosztów działalności pomocniczej
  • rozliczenie kosztów pośrednich
  • rodzaje kalkulacji kosztów
  • kalkulacja podziałowa prosta
  • kalkulacja podziałowa współczynnikowa
  • kalkulacja podziałowa procesowa
  • kalkulacja doliczeniowa asortymentowa i zleceniowa
  • obliczenie kosztu wyrobu gotowego i produkcji niezakończonej w różnych systemach kalkulacji
  • koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

Wyroby gotowe:

  • definicja, klasyfikacja i wycena produktów
  • pomiar produktów w trakcie okresu sprawozdawczego, koszt wytworzenia, cena ewidencyjna, odchylenia od ceny ewidencyjnej
  • wycena bilansowa produktów, utrata wartości, aktualizacja wartości produktów

Kapitały własne

  • pojęcie, klasyfikacja kapitałów własnych w zależności od formy prawnej jednostki
  • zasady funkcjonowania kapitałów rezerwowych
  • prezentacja bilansowa kapitałów własnych

Rezerwy

  • istota, rodzaje i cel tworzenia rezerw w rachunkowości
  • istota, rodzaje i wycena rezerw na zobowiązania
  • charakterystyka poszczególnych rodzajów rezerw na zobowiązania (rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, na świadczenia pracownicze i inne)
  • ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych (ujawnionych) po dniu bilansowym
  • korekta błędu podstawowego
  • rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: rozpoczęcie działalności, przekształcenie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość

Zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu (straty) na potrzeby księgowe i podatkowe

  • pojęcie, znaczenie i rodzaje wyniku finansowego
  • przychody związane z podstawową działalnością operacyjną i koszty ich osiągnięcia
  • ewidencja pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych
  • ewidencja kosztów i przychodów finansowych
  • obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
  • ustalenie wyniku finansowego w sposób zgodny z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat
  • ustalenie wyniku finansowego w sposób zgodny z porównawczym rachunkiem zysków i strat
  • zmiany stanu produktów oraz obroty wewnętrzne jako niezbędny element porównawczego rachunku zysków i strat
  • rozliczenie wyniku finansowego
  • segmentowa formuła ustalenia wyniku finansowego
  • pojęcie i klasyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów
  • statystyczne i księgowe sposoby ustalania wyniku finansowego
  • różnice pomiędzy księgowym a podatkowym ujęciem kosztów i przychodów
  • ustalenie trwałych i przejściowych różnic pomiędzy wynikiem finansowym księgowy a podatkowym
  • ustalenie aktywów z tytułu odroczonego podatku
  • ustalenie rezerw z tytułu odroczonego podatku
  • wpływ podatku odroczonego w wynik finansowy

Sprawozdawczość finansowa

  • ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
  • cechy sprawozdania finansowego
  • elementy sprawozdania finansowego w zależności od rodzaju podmiotu
  • bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej jednostki
  • rachunek zysków i strat jako źródło informacji o dokonaniach jednostki
  • wprowadzenie i informacja dodatkowa jako uzupełnienie danych z bilansu i rachunku zysków i strat
  • zestawienie zmian w kapitale własnym jednostki
  • rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki
  • krajowy standard

Rachunek przepływów pieniężnych

  • ogólne zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
  • rodzaje przepływów pieniężnych
  • szczegółowy układ pozycji rachunku przepływów pieniężnych i zasady ustalania ich wartości
  • rachunek przepływów pieniężnych – analiza przypadku

Sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki – ćwiczenia

  • terminy i tryb sporządzania, badania, zatwierdzenia i ogłoszenia sprawozdania finansowego
  • odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego

Certyfikacja zawodu: Kurs można zakończyć egzaminem zewnętrznym lub wewnętrznym (w zależności od preferencji uczestnika). Egzamin wewnętrzny wliczony jest w cenę. Egzamin zewnętrzny potwierdzający zdobycie kwalifikacji w zawodzie księgowego (kod zawodu 331301) nie jest obowiązkowy i kosztuje 250 zł od osoby. Przeprowadzony jest przez Centrum Walidacji i Certyfikacji.

Cena kursu: 2300 zł

Promocje i rabaty ❤️

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !
Jeżeli zapiszesz się na kurs i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

Promocja obowiązuje na zapisy dokonywane do 31 stycznia 2021r.

Warunkiem skorzystania z oferty jest wpłata przedpłaty oraz pierwszej raty tydzień przed terminem rozpoczęcia kursu.

 

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem rezerwacji uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia oraz przedpłaty w terminie 3 dni od daty zgłoszenia

 • przedpłata 200 zł

Istnieje możliwość zapłaty pozostałej kwoty za kurs w 2 ratach:

 • I rata (1000 zł, po rabacie 835 zł) płatna tydzień przed terminem kursu
 • II rata (1100 zł, po rabacie 1035 zł ) płatna w połowie czasu trwania kursu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach online, autorskie materiały szkoleniowe, wewnętrzny certyfikat uczestnictwa.

______

Nasza Fundacja jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=59311

Możesz uzyskać dofinansowanie na uczestnictwo w kursie z Urzędu Pracy oraz w ramach  Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać osoby bezrobotne oraz wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe, mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej:

http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Terminy:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym sobota – niedziela.

Sobota w godzinach 9.00 – 14.00

Niedziela w godzinach 9.00 – 14.00

Kalendarz spotkań:

Kurs trwa od 13.02.2021r. do 13.06.2021r.

 

13-lutsobotaKurs samodzielna księgowa – 1
14-lutniedzielaKurs samodzielna księgowa – 1
27-lutsobotaKurs samodzielna księgowa – 2
28-lutniedzielaKurs samodzielna księgowa – 2
13-marsobotaKurs samodzielna księgowa – 3
14-marniedzielaKurs samodzielna księgowa – 3
27-marsobotaKurs samodzielna księgowa – 4
28-marniedzielaKurs samodzielna księgowa – 4
17-kwisobotaKurs samodzielna księgowa – 5
18-kwiniedzielaKurs samodzielna księgowa – 5
24-kwisobotaKurs samodzielna księgowa – 6
25-kwiniedzielaKurs samodzielna księgowa – 6
08-majsobotaKurs samodzielna księgowa – 7
09-majniedzielaKurs samodzielna księgowa – 7
22-majsobotaKurs samodzielna księgowa – 8
23-majniedzielaKurs samodzielna księgowa – 8
12-czesobotaKurs samodzielna księgowa – 9
13-czeniedzielaKurs samodzielna księgowa – 9

 

Doskonałym uzupełnieniem zdobytej wiedzy jest uczestnictwo w praktycznych warsztatach z księgowości na programie księgowym:

Księgowość w Comarch ERP Optima – praktyczne warsztaty – stopień I >>

Księgowość w Comarch ERP Optima – praktyczne warsztaty – stopień II >>

Zapraszamy do kontaktu:

+ 48 789 409 253

szkolenia@dwaplusjeden.com

 

Zachęcamy do udziału w praktycznych warsztatach:

księgowość optima szkolenie

 

 

księgowość optima

Potrzebujesz wiedzy od podstaw.  Sprawdź nasz Kurs podstaw księgowości:

 

kursy z księgowości

 

Szkolenie poprowadzi:
Paweł Łojek
Główny Księgowy/Właściciel Biura Rachunkowego

Właściciel własnego biura rachunkowego oraz główny księgowy z kilkuletnim doświadczeniem.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - kierunek rachunkowość i controlling – specjalność Rachunkowość wg MSR/MSSF, Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie - kierunek finanse i rachunkowość– specjalność rachunkowość i podatki.
Uczestniczy w postępowaniu kwalifikacyjnym dla biegłych rewidentów oraz studiuje kierunek Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w ramach studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Główny Księgowy z certyfikatem (wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce).
Współpracuje z wieloma firmami w zakresie doradztwa oraz optymalizacji procesów zachodzących w księgowości. Prowadzi szkolenia dla działów księgowości. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Oddział Kraków.

Termin
Termin 13/02/2021 - 13/06/2021
Zapisz się już dziś!
Dwie osoby w cenie Jednej ‼ Oferta ważna do 31.01.2021r.
Godzina:
Miejsce:
kurs online
Czas trwania
90 godzin dyd.
Cena brutto
2300 PLN