Kurs na samodzielną księgową

Rodzaj szkolenia: kurs

Dla kogo

Na Kurs dla kandydatów na samodzielnego Księgowego zapraszamy osoby, które posiadają wykształcenie co najmniej średnie. Kurs jest doskonałym uzupełnieniem umiejętności zawodowych dla osób, które posiadają już wiedzę z zakresu księgowości (potwierdzoną dyplomem technika rachunkowości, zaświadczeniem kwalifikacyjnym lub ukończonym kursem dla kandydata na Księgowego).

Kurs kierujemy do wszystkich osób pragnących podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Opis:

Celem kształcenia jest przygotowanie Kandydata do pracy samodzielnego Księgowego.
Wiedza przekazywana jest w przystępny sposób z użyciem praktycznych przykładów.

Kończąc nasz Kurs Księgowości otrzymujesz dokument potwierdzający zdobyte umiejętności.

Warunkiem zaliczenia kursu jest:

• uczestnictwo w minimum 60% zajęć dydaktycznych
• zaliczenie egzaminu końcowego

Kurs może zakończyć się egzaminem zewnętrznym lub wewnętrznym (w zależności od preferencji uczestnika). Egzamin wewnętrzny wliczony jest w cenę, natomiast zewnętrzny kosztuje dodatkowo 250 zł od osoby i przeprowadzany jest przez Centrum Walidacji i Certyfikacji.

Istnieje możliwość zapłaty za kurs w 2 ratach:

• I rata (1300 zł) płatna tydzień przed terminem kursu
• II rata (1000 zł) płatna w połowie czasu trwania kursu

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !
Jeżeli zapiszesz się na kurs/szkolenie i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

Promocja obowiązuje na zapisy dokonywane do końca października 2020.

 

Program:

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA – TEORIA

 • Zakres i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą:
  • pojęcie działalności gospodarczej i podstawowe formy jej prowadzenia
  • obowiązki ewidencyjne przedsiębiorców
  • nadrzędne zasady rachunkowości
  • zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości
  • organizacja rachunkowości jednostki
 • Zakres i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą:
  • podstawowe akty prawne normujące zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości
  • dowody księgowe
  • dziennik
  • konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych
 • Aktywa pieniężne:
  • klasyfikacja aktywów pieniężnych
  • środki pieniężne w walucie polskiej:
   • kasa
   • rachunki bankowe
  • środki pieniężne w walutach obcych:
   • funkcjonowanie kasy walutowej
   • środki pieniężne na rachunkach walutowych
   • wycena na dzień bilansowy środków pieniężnych w walutach obcych
   • inwentaryzacja środków pieniężnych
 • Rozrachunki, roszczenia i fundusze specjalne
  • klasyfikacja rozrachunków
  • wycena należności i zobowiązań
  • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowymi
  • rozrachunki z odbiorcami i dostawcami zagranicznymi
  • ustalanie różnic kursowych
  • rozrachunki publiczno – prawne
  • rozrachunki z tytułu podatku od towarów i usług – zasady sporządzania deklaracji VAT i JPK oraz przesyłanie dokumentacji do US
  • rozrachunki z tytułu podatku dochodowego
  • pozostałe rozrachunki publiczno-prawne
  • rozrachunki związane z naliczaniem wynagrodzeń
  • pozostałe rozrachunki
  • odpisy aktualizujące wartość należności w prawie bilansowym i podatkowym
  • inwentaryzacja rozrachunków
  • fundusze specjalne.
 • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:
  • klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych
  • wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • metody amortyzacji
  • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – od zakupu do likwidacji
 • Środki trwałe w budowie:
  • istota, klasyfikacja i zasady wyceny środków trwałych w budowie
  • ewidencja środków trwałych w budowie
 • Leasing:
  • leasing finansowy i operacyjny środków trwałych
  • istota i klasyfikacja leasingu
  • istota leasingu finansowego i operacyjnego, kryteria klasyfikacji, kalkulacja płatności, leasing walutowy
  • ujęcie leasingu w księgach rachunkowych
 • Inwentaryzacja środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych:
  • wycena na dzień bilansowy oraz ujawnienie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
 • Instrumenty finansowe:
  • pojęcie i kategorie instrumentów finansowych
  • istota, zasady wyceny i ewidencji aktywów finansowych
  • istota, zasady wyceny i ewidencji zobowiązań finansowych
  • definicja i klasyfikacja instrumentów pochodnych
  • ewidencja instrumentów pochodnych
  • utrata wartości rzeczowych i finansowych aktywów trwałych
 • Obrót materiałowy i towarowy:
  • pojęcie i klasyfikacja zasobów materialnych i towarów
  • zasady wyceny przychodów i rozchodów materiałów i towarów
  • ewidencja odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów i towarów
  • wycena materiałów na dzień bilansowy, utrata wartości, aktualizacja wartości materiałów
  • obrót towarowy i jego ujęcie w ewidencji księgowej
  • obrót towarowy na szczeblu hurtowym i detalicznym
  • wycena towarów na dzień bilansowy
  • reklamacja jako przedmiot ujęcia księgowego
  • inwentaryzacja materiałów i towarów
 • Rachunek kosztów:
  • pojęcie i klasyfikacja kosztów
  • podstawowe układy ewidencyjne kosztów
  • ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
  • ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym
  • rozliczenie kosztów ujętych w układzie rodzajowym i funkcjonalnym
  • ustalanie zmiany stanu produktów
  • rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne i bierne
 • Kalkulacja kosztów:
  • istota, przedmiot, rodzaje i metody kalkulacji kosztów
  • rozliczenie kosztów działalności pomocniczej
  • rozliczenie kosztów pośrednich
  • rodzaje kalkulacji kosztów
  • kalkulacja podziałowa prosta
  • kalkulacja podziałowa współczynnikowa
  • kalkulacja podziałowa procesowa
  • kalkulacja doliczeniowa asortymentowa i zleceniowa
  • obliczenie kosztu wyrobu gotowego i produkcji niezakończonej w różnych systemach kalkulacji
  • koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
 • Wyroby gotowe:
  • definicja, klasyfikacja i wycena produktów
  • pomiar produktów w trakcie okresu sprawozdawczego, koszt wytworzenia, cena ewidencyjna, odchylenia od ceny ewidencyjnej
  • wycena bilansowa produktów, utrata wartości, aktualizacja wartości produktów
 • Kapitały własne:
  • pojęcie, klasyfikacja kapitałów własnych w zależności od formy prawnej jednostki
  • zasady funkcjonowania kapitałów rezerwowych
  • prezentacja bilansowa kapitałów własnych
 • Rezerwy:
  • istota, rodzaje i cel tworzenia rezerw w rachunkowości
  • istota, rodzaje i wycena rezerw na zobowiązania
  • charakterystyka poszczególnych rodzajów rezerw na zobowiązania (rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, na świadczenia pracownicze i inne)
  • ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych (ujawnionych) po dniu bilansowym
  • korekta błędu podstawowego
  • rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: rozpoczęcie działalności, przekształcenie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość
 • Zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu (straty) na potrzeby księgowe i podatkowe:
  • pojęcie, znaczenie i rodzaje wyniku finansowego
  • przychody związane z podstawową działalnością operacyjną i koszty ich osiągnięcia
  • ewidencja pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych
  • ewidencja kosztów i przychodów finansowych
  • obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
  • ustalenie wyniku finansowego w sposób zgodny z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat
  • ustalenie wyniku finansowego w sposób zgodny z porównawczym rachunkiem zysków i strat
  • zmiany stanu produktów oraz obroty wewnętrzne jako niezbędny element porównawczego rachunku zysków i strat
  • rozliczenie wyniku finansowego
  • segmentowa formuła ustalenia wyniku finansowego
  • pojęcie i klasyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów
  • statystyczne i księgowe sposoby ustalania wyniku finansowego
  • różnice pomiędzy księgowym a podatkowym ujęciem kosztów i przychodów
  • ustalenie trwałych i przejściowych różnic pomiędzy wynikiem finansowym księgowy a podatkowym
  • ustalenie aktywów z tytułu odroczonego podatku
  • ustalenie rezerw z tytułu odroczonego podatku
  • wpływ podatku odroczonego w wynik finansowy
 • Sprawozdawczość finansowa:
  • ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
  • cechy sprawozdania finansowego
  • elementy sprawozdania finansowego w zależności od rodzaju podmiotu
  • bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej jednostki
  • rachunek zysków i strat jako źródło informacji o dokonaniach jednostki
  • wprowadzenie i informacja dodatkowa jako uzupełnienie danych z bilansu i rachunku zysków i strat
  • zestawienie zmian w kapitale własnym jednostki
  • rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki
  • krajowy standard
 • Rachunek przepływów pieniężnych:
  • ogólne zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
  • rodzaje przepływów pieniężnych
  • szczegółowy układ pozycji rachunku przepływów pieniężnych i zasady ustalania ich wartości
  • rachunek przepływów pieniężnych – analiza przypadku
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki – ćwiczenia:
  • terminy i tryb sporządzania, badania, zatwierdzenia i ogłoszenia sprawozdania finansowego
  • odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego

 

Sprawdź specjalistyczne szkolenie, które jest uzupełnieniem Kursu na samodzielną księgową. Zachęcamy do udziału i przygotowania się do wykonywania zawodu:

kurs optima

Potrzebujesz wiedzy od podstaw. Sprawdź nasz Kurs podstaw księgowości:

Kurs księgowości

Szkolenie poprowadzi:
Anna Waśko
Główna Księgowa/Członek Zarządu Stowarzyszenia Księgowych - Oddział Okręgowy w Gdańsku

Właściciel kancelarii biegłego rewidenta. Wieloletni wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku, współpracująca w zakresie wykładów o tematyce rachunkowości i finansów z instytucjami na terenie całego kraju w tym instytucjami samorządowymi i państwowymi, uczelniami w tym stała współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze rachunkowości i finansów na stanowiskach kierowniczych. Pełniła funkcje głównego księgowego, dyrektora centrum i dyrektora biura rachunkowości w spółkach Skarbu Państwa oraz grupach kapitałowych o zasięgu krajowym. Od 2014 roku pełni funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia Księgowych - Oddział Okręgowy w Gdańsku.

Agnieszka Mroczkiewicz
Biegły Rewident

Biegły Rewident. Wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Wyższej Szkole Bankowej, w tym na studiach MBA z przedmiotów rachunkowych i podatkowych. Wieloletni praktyk i szkoleniowiec. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Kalina Kunowska
Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy z ponad 25 letnim stażem. Współwłaścicielka Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Gdańsku. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Ministra Finansów d/s Doradztwa Podatkowego III, V i obecnej VI Kadencji. Pełnomocnik podatników w sporach administracyjnych i sądowych (WSA i NSA) z organami administracji skarbowej w sprawach podatkowych, egzekucyjnych i celnych.
Ekspert podatkowy specjalizująca się w procedurach z zakresu zobowiązań podatkowych oraz w polityce podatkowej przedsiębiorstw (strategie podatkowe i legalna optymalizacja podatkowa), a także w VAT. Wykładowca wyższych uczelni: m.in. Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Autorka programu i wieloletni opiekun merytoryczny Podyplomowego Studium Podatki i Doradztwo Podatkowe w WSB w Gdańsku. Autorka licznych ekspertyz, opinii i publikacji oraz wieloletni trener z zakresu podatków, prawa podatkowego i doradztwa podatkowego.

Termin
Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy
Zapisz się już dziś!
Drugi Uczestnik: 0 zł.
Godzina:
Miejsce:
2+1 eksperci księgowości ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk – Wrzeszcz
Czas trwania
131 godzin dyd.
Cena brutto
2300 PLN