Kurs Księgowości II stopnia – teoria (online)

Rodzaj szkolenia: kurs

Dla kogo

Na Kurs Księgowości II stopnia dla kandydatów na samodzielnego Księgowego zapraszamy osoby, które posiadają wykształcenie co najmniej średnie. Kurs jest doskonałym uzupełnieniem umiejętności zawodowych dla osób, które posiadają już wiedzę z zakresu księgowości (potwierdzoną dyplomem technika rachunkowości, zaświadczeniem kwalifikacyjnym lub ukończonym kursem dla kandydata na Księgowego).

Kurs kierujemy do wszystkich osób pragnących podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Opis:

Celem kształcenia jest przygotowanie Kandydata do pracy samodzielnego Księgowego.
Wiedza przekazywana jest w przystępny sposób z użyciem praktycznych przykładów.

Kończąc nasz Kurs Księgowości otrzymujesz dokument potwierdzający zdobyte umiejętności.

Warunkiem zaliczenia kursu jest:

• uczestnictwo w minimum 60% zajęć dydaktycznych
• zaliczenie egzaminu końcowego

Kurs może zakończyć się egzaminem zewnętrznym lub wewnętrznym (w zależności od preferencji uczestnika). Egzamin wewnętrzny wliczony jest w cenę, natomiast zewnętrzny kosztuje dodatkowo 250 zł od osoby i przeprowadzany jest przez Centrum Walidacji i Certyfikacji.

Zajęcia prowadzone są w wygodnej formie spotkania online. Zajęcia mają formę interaktywną – Uczestnicy mają możliwość rozmawiania z prowadzącym, zadawania pytań na czacie i udostępniania własnego pulpitu.

Wszelkie materiały potrzebne do zajęć są udostępniane drogą elektroniczną.
Aby w pełni skorzystać z zajęć online trzeba posiadać sprzęt (komputer, laptop) wyposażony w mikrofon i kamerę.

Kurs Księgowości II stopnia stanowi kontynuację Kursu I stopnia – teoria (online) oraz Kursu I stopnia – praktyka

Jest również wstępem do części praktycznej : Kurs Księgowości II stopnia – praktyka

Istnieje możliwość zapłaty za kurs w 2 ratach:

• I rata (1300 zł) płatna tydzień przed terminem kursu
• II rata (1000 zł) płatna w połowie czasu trwania kursu

Program:

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA – TEORIA

 • Zakres i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą:
  • pojęcie działalności gospodarczej i podstawowe formy jej prowadzenia
  • obowiązki ewidencyjne przedsiębiorców
  • nadrzędne zasady rachunkowości
  • zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości
  • organizacja rachunkowości jednostki
 • Zakres i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą:
  • podstawowe akty prawne normujące zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości
  • dowody księgowe
  • dziennik
  • konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych
 • Aktywa pieniężne:
  • klasyfikacja aktywów pieniężnych
  • środki pieniężne w walucie polskiej:
   • kasa
   • rachunki bankowe
  • środki pieniężne w walutach obcych:
   • funkcjonowanie kasy walutowej
   • środki pieniężne na rachunkach walutowych
   • wycena na dzień bilansowy środków pieniężnych w walutach obcych
   • inwentaryzacja środków pieniężnych
 • Rozrachunki, roszczenia i fundusze specjalne
  • klasyfikacja rozrachunków
  • wycena należności i zobowiązań
  • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowymi
  • rozrachunki z odbiorcami i dostawcami zagranicznymi
  • ustalanie różnic kursowych
  • rozrachunki publiczno – prawne
  • rozrachunki z tytułu podatku od towarów i usług – zasady sporządzania deklaracji VAT i JPK oraz przesyłanie dokumentacji do US
  • rozrachunki z tytułu podatku dochodowego
  • pozostałe rozrachunki publiczno-prawne
  • rozrachunki związane z naliczaniem wynagrodzeń
  • pozostałe rozrachunki
  • odpisy aktualizujące wartość należności w prawie bilansowym i podatkowym
  • inwentaryzacja rozrachunków
  • fundusze specjalne.
 • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:
  • klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych
  • wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • metody amortyzacji
  • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – od zakupu do likwidacji
 • Środki trwałe w budowie:
  • istota, klasyfikacja i zasady wyceny środków trwałych w budowie
  • ewidencja środków trwałych w budowie
 • Leasing:
  • leasing finansowy i operacyjny środków trwałych
  • istota i klasyfikacja leasingu
  • istota leasingu finansowego i operacyjnego, kryteria klasyfikacji, kalkulacja płatności, leasing walutowy
  • ujęcie leasingu w księgach rachunkowych
 • Inwentaryzacja środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych:
  • wycena na dzień bilansowy oraz ujawnienie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
 • Instrumenty finansowe:
  • pojęcie i kategorie instrumentów finansowych
  • istota, zasady wyceny i ewidencji aktywów finansowych
  • istota, zasady wyceny i ewidencji zobowiązań finansowych
  • definicja i klasyfikacja instrumentów pochodnych
  • ewidencja instrumentów pochodnych
  • utrata wartości rzeczowych i finansowych aktywów trwałych
 • Obrót materiałowy i towarowy:
  • pojęcie i klasyfikacja zasobów materialnych i towarów
  • zasady wyceny przychodów i rozchodów materiałów i towarów
  • ewidencja odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów i towarów
  • wycena materiałów na dzień bilansowy, utrata wartości, aktualizacja wartości materiałów
  • obrót towarowy i jego ujęcie w ewidencji księgowej
  • obrót towarowy na szczeblu hurtowym i detalicznym
  • wycena towarów na dzień bilansowy
  • reklamacja jako przedmiot ujęcia księgowego
  • inwentaryzacja materiałów i towarów
 • Rachunek kosztów:
  • pojęcie i klasyfikacja kosztów
  • podstawowe układy ewidencyjne kosztów
  • ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
  • ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym
  • rozliczenie kosztów ujętych w układzie rodzajowym i funkcjonalnym
  • ustalanie zmiany stanu produktów
  • rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne i bierne
 • Kalkulacja kosztów:
  • istota, przedmiot, rodzaje i metody kalkulacji kosztów
  • rozliczenie kosztów działalności pomocniczej
  • rozliczenie kosztów pośrednich
  • rodzaje kalkulacji kosztów
  • kalkulacja podziałowa prosta
  • kalkulacja podziałowa współczynnikowa
  • kalkulacja podziałowa procesowa
  • kalkulacja doliczeniowa asortymentowa i zleceniowa
  • obliczenie kosztu wyrobu gotowego i produkcji niezakończonej w różnych systemach kalkulacji
  • koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
 • Wyroby gotowe:
  • definicja, klasyfikacja i wycena produktów
  • pomiar produktów w trakcie okresu sprawozdawczego, koszt wytworzenia, cena ewidencyjna, odchylenia od ceny ewidencyjnej
  • wycena bilansowa produktów, utrata wartości, aktualizacja wartości produktów
 • Kapitały własne:
  • pojęcie, klasyfikacja kapitałów własnych w zależności od formy prawnej jednostki
  • zasady funkcjonowania kapitałów rezerwowych
  • prezentacja bilansowa kapitałów własnych
 • Rezerwy:
  • istota, rodzaje i cel tworzenia rezerw w rachunkowości
  • istota, rodzaje i wycena rezerw na zobowiązania
  • charakterystyka poszczególnych rodzajów rezerw na zobowiązania (rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, na świadczenia pracownicze i inne)
  • ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych (ujawnionych) po dniu bilansowym
  • korekta błędu podstawowego
  • rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: rozpoczęcie działalności, przekształcenie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość
 • Zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu (straty) na potrzeby księgowe i podatkowe:
  • pojęcie, znaczenie i rodzaje wyniku finansowego
  • przychody związane z podstawową działalnością operacyjną i koszty ich osiągnięcia
  • ewidencja pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych
  • ewidencja kosztów i przychodów finansowych
  • obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
  • ustalenie wyniku finansowego w sposób zgodny z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat
  • ustalenie wyniku finansowego w sposób zgodny z porównawczym rachunkiem zysków i strat
  • zmiany stanu produktów oraz obroty wewnętrzne jako niezbędny element porównawczego rachunku zysków i strat
  • rozliczenie wyniku finansowego
  • segmentowa formuła ustalenia wyniku finansowego
  • pojęcie i klasyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów
  • statystyczne i księgowe sposoby ustalania wyniku finansowego
  • różnice pomiędzy księgowym a podatkowym ujęciem kosztów i przychodów
  • ustalenie trwałych i przejściowych różnic pomiędzy wynikiem finansowym księgowy a podatkowym
  • ustalenie aktywów z tytułu odroczonego podatku
  • ustalenie rezerw z tytułu odroczonego podatku
  • wpływ podatku odroczonego w wynik finansowy
 • Sprawozdawczość finansowa:
  • ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
  • cechy sprawozdania finansowego
  • elementy sprawozdania finansowego w zależności od rodzaju podmiotu
  • bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej jednostki
  • rachunek zysków i strat jako źródło informacji o dokonaniach jednostki
  • wprowadzenie i informacja dodatkowa jako uzupełnienie danych z bilansu i rachunku zysków i strat
  • zestawienie zmian w kapitale własnym jednostki
  • rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki
  • krajowy standard
 • Rachunek przepływów pieniężnych:
  • ogólne zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
  • rodzaje przepływów pieniężnych
  • szczegółowy układ pozycji rachunku przepływów pieniężnych i zasady ustalania ich wartości
  • rachunek przepływów pieniężnych – analiza przypadku
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki – ćwiczenia:
  • terminy i tryb sporządzania, badania, zatwierdzenia i ogłoszenia sprawozdania finansowego
  • odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego

 

Szkolenie poprowadzi:
Anna Waśko
Główna Księgowa/Członek Zarządu Stowarzyszenia Księgowych - Oddział Okręgowy w Gdańsku

Właściciel kancelarii biegłego rewidenta. Wieloletni wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku, współpracująca w zakresie wykładów o tematyce rachunkowości i finansów z instytucjami na terenie całego kraju w tym instytucjami samorządowymi i państwowymi, uczelniami w tym stała współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze rachunkowości i finansów na stanowiskach kierowniczych. Pełniła funkcje głównego księgowego, dyrektora centrum i dyrektora biura rachunkowości w spółkach Skarbu Państwa oraz grupach kapitałowych o zasięgu krajowym. Od 2014 roku pełni funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia Księgowych - Oddział Okręgowy w Gdańsku.

Kalina Kunowska
Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy z ponad 25 letnim stażem. Współwłaścicielka Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Gdańsku. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Ministra Finansów d/s Doradztwa Podatkowego III, V i obecnej VI Kadencji. Pełnomocnik podatników w sporach administracyjnych i sądowych (WSA i NSA) z organami administracji skarbowej w sprawach podatkowych, egzekucyjnych i celnych.
Ekspert podatkowy specjalizująca się w procedurach z zakresu zobowiązań podatkowych oraz w polityce podatkowej przedsiębiorstw (strategie podatkowe i legalna optymalizacja podatkowa), a także w VAT. Wykładowca wyższych uczelni: m.in. Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Autorka programu i wieloletni opiekun merytoryczny Podyplomowego Studium Podatki i Doradztwo Podatkowe w WSB w Gdańsku. Autorka licznych ekspertyz, opinii i publikacji oraz wieloletni trener z zakresu podatków, prawa podatkowego i doradztwa podatkowego.

Agnieszka Mroczkiewicz
Biegły Rewident

Biegły Rewident. Wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Wyższej Szkole Bankowej, w tym na studiach MBA z przedmiotów rachunkowych i podatkowych. Wieloletni praktyk i szkoleniowiec. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Termin
Wrzesień 2020. Zapisz się już dziś!
Godzina:
Miejsce:
kurs online
Czas trwania
144 godziny
Cena brutto
2300 PLN