Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości – samodzielną księgową/ samodzielnego księgowego

Rodzaj szkolenia: kurs online

 – kursy księgowości –

Weź udział w kursach dla Księgowych z dofinansowaniem

nawet do 100% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wyślij zgłoszenie >>

Dla kogo jest ten kurs?

Na Kurs dla kandydatów na samodzielnego Księgowego zapraszamy osoby, które posiadają wykształcenie co najmniej średnie. Kurs jest doskonałym uzupełnieniem umiejętności zawodowych dla osób, które posiadają już wiedzę z zakresu księgowości (potwierdzoną dyplomem technika rachunkowości, zaświadczeniem kwalifikacyjnym lub ukończonym kursem dla kandydata na Księgowego).

Kurs kierujemy do wszystkich osób pragnących podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Celem kształcenia jest przygotowanie Kandydata do pracy na samodzielnych stanowisku w księgowości.
Wiedza przekazywana jest w przystępny sposób z użyciem praktycznych przykładów.

Kończąc nasz Kurs Księgowości otrzymujesz certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

Warunkiem zaliczenia kursu jest:

• uczestnictwo w minimum 60% zajęć dydaktycznych
• zaliczenie egzaminu końcowego

Kurs może zakończyć się egzaminem zewnętrznym lub wewnętrznym (w zależności od preferencji uczestnika). Egzamin wewnętrzny wliczony jest w cenę, natomiast zewnętrzny kosztuje dodatkowo 250 zł od osoby i przeprowadzony jest przez Centrum Walidacji i Certyfikacji.

Program i zdobyta wiedza na kursie:

Zakres i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

 • Pojęcie działalności gospodarczej i podstawowe formy jej prowadzenia
 • Obowiązki ewidencyjne przedsiębiorców
 • Nadrzędne zasady rachunkowości
 • Zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości
 • Organizacja rachunkowości jednostki

Zakres i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

 • Podstawowe akty prawne normujące zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości
 • Dowody księgowe
 • Dziennik
 • Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych

Aktywa pieniężne

 • Klasyfikacja aktywów pieniężnych
 • Środki pieniężne w walucie polskiej:

 – kasa

 – rachunki bankowe

 • Środki pieniężne w walutach obcych:

 – funkcjonowanie kasy walutowej

 – środki pieniężne na rachunkach walutowych

 – wycena na dzień bilansowy środków pieniężnych w walutach obcych

 – inwentaryzacja środków pieniężnych

Rozrachunki, roszczenia i fundusze specjalne

 • Klasyfikacja rozrachunków
 • Wycena należności i zobowiązań
 • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowymi
 • Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami zagranicznymi
 • Ustalanie różnic kursowych
 • Rozrachunki publiczno – prawne
 • Rozrachunki z tytułu podatku od towarów i usług – zasady sporządzania deklaracji VAT i JPK oraz przesyłanie dokumentacji do US
 • Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego
 • Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne
 • Rozrachunki związane z naliczaniem wynagrodzeń
 • Pozostałe rozrachunki
 • Odpisy aktualizujące wartość należności w prawie bilansowym i podatkowym
 • Inwentaryzacja rozrachunków
 • Fundusze specjalne.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

 • Klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych
 • Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Metody amortyzacji
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – od zakupu do likwidacji

Środki trwałe w budowie

 • Istota, klasyfikacja i zasady wyceny środków trwałych w budowie
 • Ewidencja środków trwałych w budowie

Leasing

 • Leasing finansowy i operacyjny środków trwałych
 • Istota i klasyfikacja leasingu
 • Istota leasingu finansowego i operacyjnego, kryteria klasyfikacji, kalkulacja płatności, leasing walutowy
 • Ujęcie leasingu w księgach rachunkowych

Inwentaryzacja środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Wycena na dzień bilansowy oraz ujawnienie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

Instrumenty finansowe

 • Pojęcie i kategorie instrumentów finansowych
 • Istota, zasady wyceny i ewidencji aktywów finansowych
 • Istota, zasady wyceny i ewidencji zobowiązań finansowych
 • Definicja i klasyfikacja instrumentów pochodnych
 • Ewidencja instrumentów pochodnych
 • Utrata wartości rzeczowych i finansowych aktywów trwałych

Obrót materiałowy i towarowy

 • Pojęcie i klasyfikacja zasobów materialnych i towarów
 • Zasady wyceny przychodów i rozchodów materiałów i towarów
 • Ewidencja odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów i towarów
 • Wycena materiałów na dzień bilansowy, utrata wartości, aktualizacja wartości materiałów
 • Obrót towarowy i jego ujęcie w ewidencji księgowej
 • Obrót towarowy na szczeblu hurtowym i detalicznym
 • Wycena towarów na dzień bilansowy
 • Reklamacja jako przedmiot ujęcia księgowego
 • Inwentaryzacja materiałów i towarów

Rachunek kosztów

 • Pojęcie i klasyfikacja kosztów
 • Podstawowe układy ewidencyjne kosztów
 • Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
 • Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym
 • Rozliczenie kosztów ujętych w układzie rodzajowym i funkcjonalnym
 • Ustalanie zmiany stanu produktów
 • Rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne i bierne

Kalkulacja kosztów

 • Istota, przedmiot, rodzaje i metody kalkulacji kosztów
 • Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej
 • Rozliczenie kosztów pośrednich
 • Rodzaje kalkulacji kosztów
 • Kalkulacja podziałowa prosta
 • Kalkulacja podziałowa współczynnikowa
 • Kalkulacja podziałowa procesowa
 • Kalkulacja doliczeniowa asortymentowa i zleceniowa
 • Obliczenie kosztu wyrobu gotowego i produkcji niezakończonej w różnych systemach kalkulacji
 • Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

Wyroby gotowe:

 • Definicja, klasyfikacja i wycena produktów
 • Pomiar produktów w trakcie okresu sprawozdawczego, koszt wytworzenia, cena ewidencyjna, odchylenia od ceny ewidencyjnej
 • Wycena bilansowa produktów, utrata wartości, aktualizacja wartości produktów

Kapitały własne

 • Pojęcie, klasyfikacja kapitałów własnych w zależności od formy prawnej jednostki
 • Zasady funkcjonowania kapitałów rezerwowych
 • Prezentacja bilansowa kapitałów własnych

Rezerwy

 • Istota, rodzaje i cel tworzenia rezerw w rachunkowości
 • Istota, rodzaje i wycena rezerw na zobowiązania
 • Charakterystyka poszczególnych rodzajów rezerw na zobowiązania (rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, na świadczenia pracownicze i inne)
 • Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych (ujawnionych) po dniu bilansowym
 • Korekta błędu podstawowego
 • Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: rozpoczęcie działalności, przekształcenie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość

Zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu (straty) na potrzeby księgowe i podatkowe

 • Pojęcie, znaczenie i rodzaje wyniku finansowego
 • Przychody związane z podstawową działalnością operacyjną i koszty ich osiągnięcia
 • Ewidencja pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych
 • Ewidencja kosztów i przychodów finansowych
 • Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
 • Ustalenie wyniku finansowego w sposób zgodny z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat
 • Ustalenie wyniku finansowego w sposób zgodny z porównawczym rachunkiem zysków i strat
 • Zmiany stanu produktów oraz obroty wewnętrzne jako niezbędny element porównawczego rachunku zysków i strat
 • Rozliczenie wyniku finansowego
 • Segmentowa formuła ustalenia wyniku finansowego
 • Pojęcie i klasyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów
 • Statystyczne i księgowe sposoby ustalania wyniku finansowego
 • Różnice pomiędzy księgowym a podatkowym ujęciem kosztów i przychodów
 • Ustalenie trwałych i przejściowych różnic pomiędzy wynikiem finansowym księgowy a podatkowym
 • Ustalenie aktywów z tytułu odroczonego podatku
 • Ustalenie rezerw z tytułu odroczonego podatku
 • Wpływ podatku odroczonego w wynik finansowy

Sprawozdawczość finansowa

 • Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
 • Cechy sprawozdania finansowego
 • Elementy sprawozdania finansowego w zależności od rodzaju podmiotu
 • Bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej jednostki
 • Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o dokonaniach jednostki
 • Wprowadzenie i informacja dodatkowa jako uzupełnienie danych z bilansu i rachunku zysków i strat
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym jednostki
 • Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki
 • Krajowy standard

Rachunek przepływów pieniężnych

 • Ogólne zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
 • Rodzaje przepływów pieniężnych
 • Szczegółowy układ pozycji rachunku przepływów pieniężnych i zasady ustalania ich wartości
 • Rachunek przepływów pieniężnych – analiza przypadku

Sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki – ćwiczenia

 • Terminy i tryb sporządzania, badania, zatwierdzenia i ogłoszenia sprawozdania finansowego
 • Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego

Certyfikacja zawodu: Kurs można zakończyć egzaminem zewnętrznym lub wewnętrznym (w zależności od preferencji uczestnika). Egzamin wewnętrzny wliczony jest w cenę. Egzamin zewnętrzny potwierdzający zdobycie kwalifikacji w zawodzie księgowego (kod zawodu 331301) nie jest obowiązkowy i kosztuje 250 zł od osoby. Przeprowadzony jest przez Centrum Walidacji i Certyfikacji.

Cena kursu: 2300 zł

Promocje i rabaty ❤️

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !
Jeżeli zapiszesz się na kurs i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

Warunkiem skorzystania z oferty jest wpłata przedpłaty oraz pierwszej raty tydzień przed terminem rozpoczęcia kursu.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem rezerwacji uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia oraz przedpłaty w terminie 3 dni od daty zgłoszenia

 • przedpłata 200 zł

Istnieje możliwość zapłaty pozostałej kwoty za kurs w 2 ratach:

 • I rata (1000 zł) płatna tydzień przed terminem kursu
 • II rata (1100 zł) płatna w połowie czasu trwania kursu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach online, autorskie materiały szkoleniowe, wewnętrzny certyfikat uczestnictwa.

______

Możesz uzyskać 100 % dofinansowania:

Nasza Fundacja jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=59311

Możesz uzyskać dofinansowanie na uczestnictwo w kursie z Urzędu Pracy oraz w ramach  Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać osoby bezrobotne oraz wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe, mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Dowiedz się więcej:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Terminy:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym sobota – niedziela.

Sobota w godzinach 9.00 – 14.00

Niedziela w godzinach 9.00 – 14.00

Planowany kalendarz spotkań:

Kurs planujemy od 17.04.2021r.

17-kwisobotaKurs samodzielna księgowa – 1 – Nie będziesz miała/ miał czasu? Nie szkodzi. Spotkanie będzie można odtworzyć w późniejszym terminie dla Ciebie dogodny.
18-kwiniedzielaKurs samodzielna księgowa – 1 – Nie będziesz miała/ miał czasu? Nie szkodzi. Spotkanie będzie można odtworzyć w późniejszym terminie dla Ciebie dogodny.
24-kwisobotaKurs samodzielna księgowa – 2
25-kwiniedzielaKurs samodzielna księgowa – 2
08-majsobotaKurs samodzielna księgowa – 3
09-majniedzielaKurs samodzielna księgowa – 3
22-majsobotaKurs samodzielna księgowa – 4
23-majniedzielaKurs samodzielna księgowa – 4
12-czesobotaKurs samodzielna księgowa – 5
13-czeniedzielaKurs samodzielna księgowa – 5
26-czesobotaKurs samodzielna księgowa – 6
27-czeniedzielaKurs samodzielna księgowa – 6

 

Terminy spotkań 7, 8 oraz 9  odbędą się w miesiącu wrześniu 2021.

O dokładnym terminie poinformujemy z wyprzedzeniem.

Termin egzaminu wrzesień 2021.

Doskonałym uzupełnieniem zdobytej wiedzy jest uczestnictwo w praktycznych warsztatach z księgowości na programie księgowym:

Księgowość w Comarch ERP Optima – praktyczne warsztaty – stopień I >>

Księgowość w Comarch ERP Optima – praktyczne warsztaty – stopień II >>

Zapraszamy do kontaktu:

+ 48 789 409 253

szkolenia@dwaplusjeden.com

 

Zachęcamy do udziału w praktycznych warsztatach:

szkolenia podatki

 

 

 

Szkolenie poprowadzi:
Paweł Łojek
Główny Księgowy/Właściciel Biura Rachunkowego

Właściciel własnego biura rachunkowego oraz główny księgowy z kilkuletnim doświadczeniem.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - kierunek rachunkowość i controlling – specjalność Rachunkowość wg MSR/MSSF, Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie - kierunek finanse i rachunkowość– specjalność rachunkowość i podatki.
Uczestniczy w postępowaniu kwalifikacyjnym dla biegłych rewidentów oraz studiuje kierunek Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w ramach studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Główny Księgowy z certyfikatem (wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce).
Współpracuje z wieloma firmami w zakresie doradztwa oraz optymalizacji procesów zachodzących w księgowości. Prowadzi szkolenia dla działów księgowości. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Oddział Kraków.

Termin
Termin rozpoczęcia 17.04.2021
Zapisz się już dziś!
100% dofinansowania albo DWIE OSOBY W CENIE JEDNEJ !!
Godzina:
Miejsce:
kurs online "na żywo"
Czas trwania
90 godzin dyd.
Cena brutto
2300 PLN