Kurs na kandydatów na samodzielnego księgowego – II stopień

Rodzaj szkolenia: kurs

Dla kogo?

Na kurs księgowości zapraszamy osoby, które posiadają wykształcenie co najmniej średnie. Kurs jest doskonałym uzupełnieniem umiejętności zawodowych dla osób, które posiadają wiedzę i umiejętności księgowego (potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym lub ukończenia kursu dla kandydata na księgowego, tytuł technika rachunkowości, inne). Kurs księgowości kierujemy do osób, które chcą podnosić kompetencje zawodowe.

Opis:

Celem kształcenia jest teoretyczne oraz przede wszystkim praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu samodzielnego księgowego. Kończąc nasz kurs księgowości otrzymujesz wszelkie dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności.

Warunkiem zaliczenia kursu jest:

uczestnictwo w 60% zajęć dydaktycznych
zaliczenie egzaminu końcowego

Program:

MODUŁ I – RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA – TEORIA

 • Zakres i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą:
  • pojęcie działalności gospodarczej i podstawowe formy jej prowadzenia
  • obowiązki ewidencyjne przedsiębiorców
  • nadrzędne zasady rachunkowości
  • zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości
  • organizacja rachunkowości jednostki
 • Zakres i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą:
  • podstawowe akty prawne normujące zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości
  • dowody księgowe
  • dziennik
  • konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych
 • Aktywa pieniężne:
  • klasyfikacja aktywów pieniężnych
  • środki pieniężne w walucie polskiej:
   • kasa
   • rachunki bankowe
  • środki pieniężne w walutach obcych:
   • funkcjonowanie kasy walutowej
   • środki pieniężne na rachunkach walutowych
   • wycena na dzień bilansowy środków pieniężnych w walutach obcych
   • inwentaryzacja środków pieniężnych
 • Rozrachunki, roszczenia i fundusze specjalne
  • klasyfikacja rozrachunków
  • wycena należności i zobowiązań
  • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowymi
  • rozrachunki z odbiorcami i dostawcami zagranicznymi
  • ustalanie różnic kursowych
  • rozrachunki publiczno – prawne
  • rozrachunki z tytułu podatku od towarów i usług – zasady sporządzania deklaracji VAT i JPK oraz przesyłanie dokumentacji do US
  • rozrachunki z tytułu podatku dochodowego
  • pozostałe rozrachunki publiczno-prawne
  • rozrachunki związane z naliczaniem wynagrodzeń
  • pozostałe rozrachunki
  • odpisy aktualizujące wartość należności w prawie bilansowym i podatkowym
  • inwentaryzacja rozrachunków
  • fundusze specjalne.
 • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:
  • klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych
  • wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • metody amortyzacji
  • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – od zakupu do likwidacji
 • Środki trwałe w budowie:
  • istota, klasyfikacja i zasady wyceny środków trwałych w budowie
  • ewidencja środków trwałych w budowie
 • Leasing:
  • leasing finansowy i operacyjny środków trwałych
  • istota i klasyfikacja leasingu
  • istota leasingu finansowego i operacyjnego, kryteria klasyfikacji, kalkulacja płatności, leasing walutowy
  • ujęcie leasingu w księgach rachunkowych
 • Inwentaryzacja środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych:
  • wycena na dzień bilansowy oraz ujawnienie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
 • Instrumenty finansowe:
  • pojęcie i kategorie instrumentów finansowych
  • istota, zasady wyceny i ewidencji aktywów finansowych
  • istota, zasady wyceny i ewidencji zobowiązań finansowych
  • definicja i klasyfikacja instrumentów pochodnych
  • ewidencja instrumentów pochodnych
  • utrata wartości rzeczowych i finansowych aktywów trwałych
 • Obrót materiałowy i towarowy:
  • pojęcie i klasyfikacja zasobów materialnych i towarów
  • zasady wyceny przychodów i rozchodów materiałów i towarów
  • ewidencja odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów i towarów
  • wycena materiałów na dzień bilansowy, utrata wartości, aktualizacja wartości materiałów
  • obrót towarowy i jego ujęcie w ewidencji księgowej
  • obrót towarowy na szczeblu hurtowym i detalicznym
  • wycena towarów na dzień bilansowy
  • reklamacja jako przedmiot ujęcia księgowego
  • inwentaryzacja materiałów i towarów
 • Rachunek kosztów:
  • pojęcie i klasyfikacja kosztów
  • podstawowe układy ewidencyjne kosztów
  • ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
  • ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym
  • rozliczenie kosztów ujętych w układzie rodzajowym i funkcjonalnym
  • ustalanie zmiany stanu produktów
  • rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne i bierne
 • Kalkulacja kosztów:
  • istota, przedmiot, rodzaje i metody kalkulacji kosztów
  • rozliczenie kosztów działalności pomocniczej
  • rozliczenie kosztów pośrednich
  • rodzaje kalkulacji kosztów
  • kalkulacja podziałowa prosta
  • kalkulacja podziałowa współczynnikowa
  • kalkulacja podziałowa procesowa
  • kalkulacja doliczeniowa asortymentowa i zleceniowa
  • obliczenie kosztu wyrobu gotowego i produkcji niezakończonej w różnych systemach kalkulacji
  • koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
 • Wyroby gotowe:
  • definicja, klasyfikacja i wycena produktów
  • pomiar produktów w trakcie okresu sprawozdawczego, koszt wytworzenia, cena ewidencyjna, odchylenia od ceny ewidencyjnej
  • wycena bilansowa produktów, utrata wartości, aktualizacja wartości produktów
 • Kapitały własne:
  • pojęcie, klasyfikacja kapitałów własnych w zależności od formy prawnej jednostki
  • zasady funkcjonowania kapitałów rezerwowych
  • prezentacja bilansowa kapitałów własnych
 • Rezerwy:
  • istota, rodzaje i cel tworzenia rezerw w rachunkowości
  • istota, rodzaje i wycena rezerw na zobowiązania
  • charakterystyka poszczególnych rodzajów rezerw na zobowiązania (rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, na świadczenia pracownicze i inne)
  • ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych (ujawnionych) po dniu bilansowym
  • korekta błędu podstawowego
  • rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: rozpoczęcie działalności, przekształcenie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość
 • Zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu (straty) na potrzeby księgowe i podatkowe:
  • pojęcie, znaczenie i rodzaje wyniku finansowego
  • przychody związane z podstawową działalnością operacyjną i koszty ich osiągnięcia
  • ewidencja pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych
  • ewidencja kosztów i przychodów finansowych
  • obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
  • ustalenie wyniku finansowego w sposób zgodny z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat
  • ustalenie wyniku finansowego w sposób zgodny z porównawczym rachunkiem zysków i strat
  • zmiany stanu produktów oraz obroty wewnętrzne jako niezbędny element porównawczego rachunku zysków i strat
  • rozliczenie wyniku finansowego
  • segmentowa formuła ustalenia wyniku finansowego
  • pojęcie i klasyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów
  • statystyczne i księgowe sposoby ustalania wyniku finansowego
  • różnice pomiędzy księgowym a podatkowym ujęciem kosztów i przychodów
  • ustalenie trwałych i przejściowych różnic pomiędzy wynikiem finansowym księgowy a podatkowym
  • ustalenie aktywów z tytułu odroczonego podatku
  • ustalenie rezerw z tytułu odroczonego podatku
  • wpływ podatku odroczonego w wynik finansowy
 • Sprawozdawczość finansowa:
  • ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
  • cechy sprawozdania finansowego
  • elementy sprawozdania finansowego w zależności od rodzaju podmiotu
  • bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej jednostki
  • rachunek zysków i strat jako źródło informacji o dokonaniach jednostki
  • wprowadzenie i informacja dodatkowa jako uzupełnienie danych z bilansu i rachunku zysków i strat
  • zestawienie zmian w kapitale własnym jednostki
  • rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki
  • krajowy standard
 • Rachunek przepływów pieniężnych:
  • ogólne zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
  • rodzaje przepływów pieniężnych
  • szczegółowy układ pozycji rachunku przepływów pieniężnych i zasady ustalania ich wartości
  • rachunek przepływów pieniężnych – analiza przypadku
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki – ćwiczenia:
  • terminy i tryb sporządzania, badania, zatwierdzenia i ogłoszenia sprawozdania finansowego
  • odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego

MODUŁ II – RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Zasady obsługi systemu finansowo-księgowego – praca w programie Optima
 • Podstawowe funkcje obsługi programu
 • Przygotowanie systemu – budowanie firmy
  • struktura kont, wprowadzenie planu kont, bazy kontrahentów w systemie Optima
  • zapisywanie kopii bezpieczeństwa
  • import/eksport bazy danych firmy
 • Zaksięgowanie bilansu otwarcia/obrotów utworzonej firmy.
 • Dokumenty sprzedaży – wystawianie i wprowadzanie do systemu:
  • wystawianie faktur sprzedaży
  • wystawianie korekt faktur sprzedaży
  • księgowanie dokumentów sprzedaży oraz dokumentów korygujących w systemie Optima
  • ewidencja VAT należnego
  • przychody ze sprzedaży w podziale na poszczególne tytuły przychodów.
 • Rozrachunki z kontrahentami w PLN:
  • rozliczanie kontrahentów w systemie
  • naliczanie odsetek za zwłokę
  • Kontrola rozrachunków
  • księgowanie odpisów aktualizujących
  • księgowanie spraw sądowych, reklasyfikacja rozrachunków
 • Wprowadzanie dokumentów zakupu do systemu Optima:
  • kontrola faktur zakupu
  • księgowanie faktur zakupu
  • księgowanie wyciągów bankowych
  • księgowanie operacji kasowych
  • ewidencja VAT naliczonego
  • rejestry VAT, kontrola pod kątem generowania deklaracji VAT i JPK
 • Wprowadzanie dokumentów dotyczących obrotu i ewidencji środków pieniężnych:
  • sporządzanie KP, KW, raportu kasowego
  • wprowadzanie dokumentów kasowych do systemu
  • wprowadzanie do systemu dokumentów bankowych, import wyciągów bankowych
  • ewidencja kredytów bankowych z podziałem na rodzaj kredytu
 • Rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi:
  • rozlicznie kontrahentów w systemie
  • ustalanie i księgowanie różnic kursowych
  • wycena rozrachunków walutowych na dzień bilansowy – ujęcie w systemie
 • Sporządzenie listy płac (rozliczanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, przychodów, darowizn:
  • wprowadzanie dokumentów płacowych do systemu
  • księgowanie obciążeń dotyczących pracownika ( składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych)
  • księgowanie obciążeń dotyczących pracodawcy
  • rozrachunki z ZUS
  • rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Przygotowanie i wprowadzenie do systemu dokumentów dotyczących ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
  • przygotowywanie dokumentów
  • wprowadzenie dokumentów dotyczących środków trwałych do systemu
  • ustalanie miesięcznych odpisów, tworzenie tabeli amortyzacyjnej
  • księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
  • weryfikacja stawek amortyzacyjnych na dzień bilansowy
 • Przygotowanie i księgowanie dokumentów związanych z rozrachunkami z pracownikami:
  • polecenie wyjazdu służbowego
  • rozliczenie zaliczki, księgowanie rozliczeni podróży służbowej
 • Wycena, ewidencja zakupu materiałów i towarów:
  • sporządzanie dokumentów dotyczących obrotu materiałowego i towarowego
  • wprowadzanie dokumentów dotyczących obrotu materiałowego do systemu
  • ustalanie i księgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów i materiałów
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji – dokumentacja inwentaryzacyjna, rozliczanie inwentaryzacji:
  • ustalanie różnic inwentaryzacyjnych
  • księgowanie różnic inwentaryzacyjnych w systemie
 • Ewidencja kosztów – układ rodzajowy (4):
  • prowadzanie dokumentów kosztowych do systemu
 • Ewidencja kosztów – układ kalkulacyjny (5):
  • wprowadzanie do systemu dokumentów kosztowych
 • Ewidencja kosztów – pełen układ kosztowy ( zespół 4 i 5):
  • wprowadzanie do systemu dokumentów kosztowych przy pełnym układzie ewidencyjnym kosztów
  • ustalanie i księgowanie zmiany stanu produktów
 • Ewidencja kosztów w zespole 7:
  • pozostałe koszty operacyjne
  • koszty finansowe
 • Ewidencja Pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.
 • Przygotowanie miesięcznej deklaracji VAT:
  • rejestry zakupu i sprzedaży ( ewidencja VAT naliczonego i należnego)
  • generowanie w systemie deklaracji VAT i JPK
  • elektroniczna wysyłka deklaracji VAT i JPK do Urzędu Skarbowego
 • Sprawozdawczość w systemie Optima.
 • Rachunek Zysków i Strat:
  • generowanie Rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej
  • generowanie Rachunku zysków i strat w wersji porównawczej- ustalanie zmiany stanu produktów
  • ustalanie wyniku finansowego metoda statystyczną
  • wyodrębnienie kosztów podatkowych i niepodatkowych
  • księgowanie podatku dochodowego od osób prawnych
  • ustalanie wyniku finansowego metodą księgową
  • zamknięcie kręgu kosztowego
 • Bilans:
  • generowanie zestawienia obrotów i sald
  • przypisanie kont bilansowych do poszczególnych pozycji bilansu
  • sporządzanie bilansu według wersji uproszczonej (zał. 4,5 do Ustawy)
  • sporządzanie bilansu według załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości

Czas trwania:

228 godzin dydaktycznych

 • 144 godziny zajęć teoretycznych
 • 84 godziny zajęć praktycznych

Cena:

3500,00 zł brutto – całość kursu

Możesz wziąć udział w całym kursie lub wybrać dowolny moduł – zajęcia teoretyczne lub zajęcia praktyczne.

Istnieje możliwość zapłaty w 3 ratach:

 • I rata (1000 zł) płatna tydzień przed rozpoczęciem kursu
 • II i III rata płatne w trakcie trwania kursu

 

Szkolenie poprowadzi:
Anna Waśko
Główna Księgowa/Członek Zarządu Stowarzyszenia Księgowych - Oddział Okręgowy w Gdańsku

Właściciel kancelarii biegłego rewidenta. Wieloletni wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku, współpracująca w zakresie wykładów o tematyce rachunkowości i finansów z instytucjami na terenie całego kraju w tym instytucjami samorządowymi i państwowymi, uczelniami w tym stała współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze rachunkowości i finansów na stanowiskach kierowniczych. Pełniła funkcje głównego księgowego, dyrektora centrum i dyrektora biura rachunkowości w spółkach Skarbu Państwa oraz grupach kapitałowych o zasięgu krajowym. Od 2014 roku pełni funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia Księgowych - Oddział Okręgowy w Gdańsku.

Agata Niedźwiedzka
Główna Księgowa

Certyfikowana księgowa, właściciel biura rachunkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze rachunkowości i finansów zarówno na stanowisku kierowniczym jak i w pracy zespołowej. Pełni funkcję głównego księgowego w spółce o zasięgu krajowym. Od 2019 jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych oddział Okręgowy w Gdańsku. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w czynnej obsłudze m.in. programu Comarch ERP Optima.

Kalina Kunowska
Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy z ponad 25 letnim stażem. Współwłaścicielka Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Gdańsku. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Ministra Finansów d/s Doradztwa Podatkowego III, V i obecnej VI Kadencji. Pełnomocnik podatników w sporach administracyjnych i sądowych (WSA i NSA) z organami administracji skarbowej w sprawach podatkowych, egzekucyjnych i celnych.
Ekspert podatkowy specjalizująca się w procedurach z zakresu zobowiązań podatkowych oraz w polityce podatkowej przedsiębiorstw (strategie podatkowe i legalna optymalizacja podatkowa), a także w VAT. Wykładowca wyższych uczelni: m.in. Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Autorka programu i wieloletni opiekun merytoryczny Podyplomowego Studium Podatki i Doradztwo Podatkowe w WSB w Gdańsku. Autorka licznych ekspertyz, opinii i publikacji oraz wieloletni trener z zakresu podatków, prawa podatkowego i doradztwa podatkowego.

Agnieszka Mroczkiewicz
Biegły Rewident

Biegły Rewident. Wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Wyższej Szkole Bankowej, w tym na studiach MBA z przedmiotów rachunkowych i podatkowych. Wieloletni praktyk i szkoleniowiec. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Termin
Wrzesień 2020. Zapisz się już dziś!
Godzina:
Miejsce:
2+1 eksperci księgowości, ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk – Wrzeszcz
Czas trwania
228 godzin
Cena brutto
3500 PLN