Specjalista ds. podatków

Rodzaj szkolenia: kurs

– kurs podatki –

Dla kogo?

Kurs jest skierowany do księgowych, właścicieli biur rachunkowych, osób zatrudnionych w działach finansowo – księgowych jednostek gospodarczych, instytucji finansowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz do wszystkich innych osób chcących poznać, rozszerzyć lub zaktualizować wiedzę z zakresu podatków.

Opis:

Kurs oparty jest o praktyczne warsztaty, ćwiczenia, przykłady oraz zadania ułatwiające zrozumienie zagadnień prawa podatkowego oraz ułatwiające prowadzenie dokumentacji podatkowej, właściwe rozliczanie z fiskusem, poznanie praw i obowiązków podatnika w kontakcie z administracją skarbową. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o aktualny stan prawny z uwzględnieniem planowanych nowelizacji ustaw.

Kończąc nasz kurs otrzymujesz dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności.

Kurs może zakończyć się egzaminem zewnętrznym lub wewnętrznym (w zależności od preferencji uczestnika). Egzamin wewnętrzny wliczony jest w cenę, natomiast ten zewnętrzny kosztuje dodatkowo 250 zł od osoby.

Zajęcia prowadzone są w wygodnej formie spotkania online. Mają formę interaktywną – uczestnicy mają możliwość rozmawiania z prowadzącym, zadawania pytań na czacie i udostępniania własnego pulpitu.

Wszelkie materiały potrzebne do zajęć są udostępniane drogą elektroniczną.
Aby w pełni skorzystać z zajęć online trzeba posiadać sprzęt (komputer, laptop) wyposażony w mikrofon i kamerę.

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !
Jeżeli zapiszesz się na kurs/szkolenie i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!
Podczas rejestracji osoba, której polecono kurs/szkolenie powinna wpisać imię i nazwisko osoby polecającej w odpowiednim polu w formularzu.
Promocja obowiązuje na zapisy dokonywane do końca września 2020.

 

Program:

MODUŁ I

Podstawy rozliczania podatku VAT i najważniejsze przepisy
 • Przepisy podatku VAT i zasady rozliczania:
  • znaczenie ustawy o VAT
  • najważniejsze rozporządzenia wydane do ustawy o VAT
  • przepisy unijne, w tym Dyrektywa 112/2006
  • podstawa prawna aktualnych i planowanych nowelizacji w przepisach
  • powszechność i konsumpcyjny charakter VAT
  • zasada unikania podwójnego opodatkowania i neutralność podatku VAT
 • Podatnik podatku VAT:
  • definicja działalności gospodarczej w podatku VAT
  • czynności nie stanowiące działalności gospodarczej
  • podatnik zagraniczny
  • naliczenie podatku a podatnik VAT
  • zasady rejestracji jako podatnik VAT
  • zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe w podatku VAT
 • Czynności opodatkowane podatkiem VAT:
  • zakres opodatkowania VAT
  • czynności opodatkowane, czynności zwolnione i wyłączone z opodatkowania (m.in. przekształcenia kapitałowe, zorganizowana część przedsiębiorstwa, aport, darowizna….)
  • czynności niepodlegające opodatkowaniu oraz które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy
  • czynności niestanowiące przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej
 • Odpłatna dostawa towarów jako czynność opodatkowana podatkiem VAT:
  • pojęcie towar
  • dostawa towarów a przeniesienie własności towaru
  • moment dokonania dostawy towarów (charakter ciągły, odroczone terminu płatności…)
  • wieczyste użytkowanie gruntów oraz leasing finansowy
 • Odpłatne świadczenie usług:
  • pojęcie świadczenia usług oraz moment wykonania usługi
  • usługa kompleksowa
  • czynności nie stanowiące świadczenia usług
 • Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług:
  • darowizna
  • przekazania w ramach reprezentacji i reklamy
  • świadczenia na rzecz pracowników
  • nieodpłatne udostępnienie środków trwałych i wyposażenia na cele prywatne
  • prezenty o małej wartości i próbki
 • Obowiązek podatkowy VAT w czynnościach krajowych:
  • zasada ogólna
  • moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego
  • szczególne zasady definiowania momentu powstania obowiązku podatkowego
  • obowiązek podatkowy zaliczek.
 • Odliczenie podatku naliczonego:
  • zasady, warunki odliczenia podatku naliczonego
  • źródła i terminy odliczenia
  • odliczenie a wykonaniu usługi
  • przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego
 • Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
  • odliczanie VAT od samochodów osobowych oraz paliwa z uwzględnieniem zmian podatkowych
  • kwalifikacja wydatku w na gruncie CIT i PIT a odliczenie VAT
  • usługi noclegowe oraz gastronomiczne
  • faktury od nieuczciwych kontrahentów oraz odliczanie VAT w sytuacji błędów na fakturach
 • Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży:
  • zasady odliczania VAT i ustalenia współczynnika w oparciu o proporcję
  • obrót wyłączony z obliczania współczynnika
  • korekta odliczenia częściowego podatku po zakończeniu roku podatkowego
  • metody obliczania zakresu prawa do odliczenia (prewspółczynnika)
Obrót wewnątrzwspólnotowy, eksport, import w podatku VAT
 • Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT):
  • przemieszczenie towarów jako WDT
  • obowiązek podatkowy z tytułu WDT
  • opodatkowanie zaliczki w WDT
  • podstawa opodatkowania w WDT
  • warunki stosowania stawki 0%
  • WDT a rozliczane w systemie kwartalnym
  • magazyn konsygnacyjny
 • Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT):
  • przemieszczenie towarów jako WNT
  • obowiązek podatkowy VAT w WNT
  • moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego
  • zaliczki w WNT
  • podstawa opodatkowania w WNT
  • magazyn konsygnacyjny
 • Eksport towarów:
  • definicja eksportu towarów
  • podstawa opodatkowania
  • obowiązek podatkowy
  • eksport bezpośredni i pośredni
  • zasady i warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim
  • zaliczki w eksporcie
 • Import towarów:
  • podatnik w imporcie towarów
  • obowiązek podatkowy VAT
  • zasady ustalania podstawy opodatkowania na przykładach
  • procedura uproszczona rozliczenia importu towarów
 • Import i eksport usług:
  • pojęcie importu i eksportu
  • miejsce świadczenia usług – zasada ogólne
  • usługi na nieruchomościach, usługi transportowe, usługi na ruchomym majątku rzeczowym, targi oraz wystawy, usługi elektroniczne, usługi niematerialne
  • obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania
  • stawki podatku
  • dokumentacja w rozliczaniu importu oraz eksportu usług

MODUŁ II

Podatek u źródła w podatku CIT
 • Zagadnienia ogólne:
  • zakres podmiotowy ustawy o CIT, podatnicy podatku CIT
  • zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe
  • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
  • rok podatkowy
  • przedmiot i podstawa opodatkowania
  • strata podatkowa
  • stawki podatkowe
  • odpowiedzialność podatników i płatników
 • Przychody:
  • zasada memoriałowa
  • zasada kasowa
  • przychody z tytułu zbycia rzeczy, przeniesienia praw oraz świadczenia usług
  • przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych
  • przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych
  • inne zasady rozpoznawania przychodów
 • Koszty uzyskania przychodów:
  • definicja kosztów uzyskania przychodów
  • koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie
  • rozliczanie kosztów w czasie
  • dokumentowanie poniesionych wydatków
 • Zasady szczególne rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów podatkowych:
  • świadczenia na rzecz pracowników
  • koszty eksploatacji samochodów osobowych
  • koszty podróży służbowych
  • koszty wsparcia sprzedaży
  • reprezentacja i reklama
  • kary umowne odszkodowania
  • leasing
 • Wierzytelności:
  • kiedy wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu
  • wymagane dokumenty do spisania wierzytelności w koszty i odpisy aktualizacyjne
  • moment spisania wierzytelności nieściągalnych w koszty uzyskania przychodu
  • wierzytelności przedawnione a możliwość ich rozliczenia w kosztach podatkowych
  • rozliczenie straty z tytułu umorzenia lub odpłatnego zbycia wierzytelności
  • możliwości spisania wierzytelności niestanowiących przychodu należnego
  • koszty związane z zastępstwem procesowym
 • Zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, zeznanie roczne:
  • obowiązki płatnika
  • sposoby płacenia zaliczek na podatek dochodowy
  • zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych
  • pozostałe obowiązki informacyjne
 • Definicja podmiotów powiązanych:
  • definicja podmiotów powiązanych
  • dokumentacja transakcji
  • zasady ustalania warunków w transakcjach z podmiotami powiązanymi
  • metody szacowania dochodów
 • Reklama i reprezentacja:
  • zasady rozliczeń podatkowych oraz rodzaje wydatków na reprezentację i reklamę w kosztach podatkowych
  • sponsoring w działalności przedsiębiorstwa
  • rozliczania reprezentacji, spółka celowa a fundacja prywatna
  • sprzedaż premiowa, programy lojalnościowe, premie pieniężnych oraz rabaty potransakcyjne
Podatek PIT – najważniejsze zagadnienia
 • Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych:
  • definicja osoby fizycznej i znaczenie dla celów PIT
  • zakres przedmiotowy ustawy PIT
  • gospodarka leśna, gospodarstwo rolne i działalność rolnicza
  • moment uzyskania przychodów – regulacje ogólne i szczególne
  • przychody niepodlegające opodatkowaniu PIT
  • podział wspólnego majątku a przychód w PIT
 • Działalność wykonywana osobiście jako źródło przychodów:
  • działalność wykonywaną osobiście a działalność gospodarcza
  • rodzaje przychodów zaliczanych do źródła działalności wykonywanej osobiście
  • formalna rejestracja działalności gospodarczej, a działalność wykonywana osobiście
  • moment rozpoznania przychodów – przychód otrzymany, a przychód należny
  • koszty uzyskania przychodów w działalności wykonywanej osobiście
 • Przychody z innych źródeł:
  • moment uzyskania przychodu
  • sposób opodatkowania przychodów z innych źródeł
 • Kapitały pieniężne:
  • moment uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych
  • rodzaje przychodów z kapitałów pieniężnych
  • ryczałtowe opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych
  • unikanie podwójnego opodatkowania w przypadku kapitałów pieniężnych
  • obrót papierami wartościowymi
  • odsetki, dyskonto
  • udział w funduszach kapitałowych
  • udział w zyskach osób prawnych
 • Najem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze jako odrębne źródło przychodów:
  • moment uzyskania przychodu
  • najem a działalność gospodarcza
  • najem prywatny
  • dzierżawa znaku towarowego, WNiP
  • współwłasność
  • odsetki od kredytu mieszkaniowego
 • Przychody ze zbycia nieruchomości:
  • moment powstania obowiązku podatkowego
  • nieruchomość włączona do majątku małżonków
  • ustalenie wysokości przychodu
  • koszty zbycia nieruchomości
  • zamiana nieruchomości
  • nabycie nieruchomości za granicą
  • zakup udziału w lokalu mieszkalnym
  • zwolnienia podatkowe przy zbyciu nieruchomości
  • wyliczenie dochodu objętego zwolnieniem
 • Wspólne rozliczenie podatku:
  • dochody dzieci
  • wspólne rozliczanie podatku przez małżonków
  • wspólne opodatkowanie małżonków a ograniczony obowiązek podatkowy
  • podatek liniowy a wspólne rozliczanie małżonków
  • rozliczanie osoby samotnie wychowującej dziecko
 • Przychody z praw majątkowych:
  • prawa autorskie
  • udzielenie licencji na programy komputerowe
  • zbycie udziałów spółki
  • handel wierzytelnościami
  • koszty autorskie
  • przeniesienie prawa do znaku towarowego
 • Pozarolnicza działalność gospodarcza jako odrębne źródło przychodów:
  • definicja działalności gospodarczej
  • samozatrudnienie
  • działalność nierejestrowa
  • sposoby i formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej
  • przychód należny a otrzymany
  • zakończenie działalności gospodarczej
  • przychody zwolnione od podatku w ramach działalności gospodarczej
 • Koszty uzyskania przychodów:
  • definicja kosztu uzyskania przychodów
  • wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności
  • moment zaliczenia wydatków do KUP
  • odpisy i wpłaty na fundusze
  • reklama i reprezentacja
  • koszty pośrednie i bezpośrednie
  • leasing
  • pracownicze koszty uzyskania przychodów
 • Zbycie rzeczy ruchomych źródłem przychodów:
  • co odpłatne zbycie
  • handel zwierzętami
  • zbycie składnika majątku wycofanego z działalności gospodarczej
  • wartość rynkowa rzeczy – cena z umowy – a wartość przychodu
  • koszty zbycia rzeczy a podatek od spadku
  • zbycie rzeczy otrzymanych w drodze darowizny
 • Stosunek pracy i zrównane z nim jako odrębne źródło przychodów:
  • definicja stosunku pracy
  • moment otrzymania przychodu
  • przychód w walucie obcej i zatrudnianie obcokrajowców na „etat”
  • delegacja a przychód ze stosunku pracy
  • odprawy i odszkodowania w ramach stosunku pracy
  • skala podatkowa, kwota wolna od podatku, zaliczki na podatek
  • obowiązki i uprawnienie pracodawcy jako płatnik podatku PIT
  • świadczenia dodatkowe
 • Zaliczki na podatek PIT:
  • zaliczka a podatek
  • terminy i wysokość zaliczek z tytułu działalności gospodarczej
  • zaliczki kwartalne
  • zaliczki ze stosunku pracy
  • ograniczenia zaliczki na podatek
 • Zeznania roczne:
  • rodzaje rocznych zeznań podatkowych oraz zasady i terminy na ich złożenie
  • korygowanie rocznych zeznań
  • nadpłata w podatku dochodowym
 • Zwolnienia w PIT:
  • definicja i znaczenie zwolnień podatkowych,
  • rodzaje zwolnień podatkowych z omówieniem
Środki trwałe i amortyzacja w podatku CIT i PIT
 • Środki trwałe.
 • Wartości niematerialne i prawne.
 • Wartość początkowa – cena nabycia i koszt wytworzenia.
 • Zasady i metody amortyzacji.
 • Ewidencja środków trwałych i WNiP – znaczenia dla celów podatku CIT i PIT.
 • Inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji
Podatek u źródła w podatku CIT i PIT
 • Rezydencja podatkowa – omówienie pojęcia
 • Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy – znaczenie dla celów CIT i PIT
 • Postanowienia ustawy o CIT a postanowienia konwencji modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Dywidendy
 • Odsetki
 • Należności licencyjne
 • Zakup usług o charakterze niematerialnym
 • Zmienne miejsce pobytu, zmiana rezydencji
 • Metody unikania podwójnego opodatkowania
 • Konwencja modelowa OECD – znaczenie dla celów opodatkowania PIT

MODUŁ III

Samochody w firmie z uwzględnieniem zmian podatkowych (aspekty PIT, CIT, VAT)
 • Wydatki związane z używaniem samochodu ciężarowego
 • Wydatki związane z używaniem samochodu osobowego
 • Odliczenie podatku VAT od wydatków związanych z samochodami
 • Pełne prawo do odliczenia oraz związane z tym obowiązki ewidencyjne
 • Prawo do odliczenia przy tzw. użytku mieszanym
 • Korekty podatku naliczonego związane ze zmianą sposobu wykorzystywania samochodu
 • Amortyzacja samochodu w podatku dochodowym
 • Ubezpieczenie samochodu osobowego jako koszt w podatku dochodowym
 • Leasing samochodów (w tym leasing zwrotny)
 • Zakup samochodów a leasing
 • Samochód niestanowiący składnika majątku firmy wykorzystywany w działalności gospodarczej
 • Przychód pracownika z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych

MODUŁ IV

Różnice kursowe
 • Różnice kursowe wg prawa podatkowego
 • Rozliczanie różnic kursowych na środkach pieniężnych
 • Rozliczanie zaliczek wyrażonych w walutach obcych
 • Rozliczanie delegacji zagranicznych a różnice kursowe
 • Różnice kursowe od kredytów i pożyczek
 • Wartość środków trwałych a różnice kursowe
 • Różnice kursowe wg prawa bilansowego
 • Wycena bilansowa i jej skutki
 • Wpływ różnic kursowych na aktywa i rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • Prezentacja różnic kursowych w sprawozdaniach finansowych
 • Obowiązki sprawozdawcze ciążące na jednostce dokonującej transakcji w walutach obcych

Czas trwania:

95 godzin dydaktycznych

Cena:

3200,00 zł brutto

Istnieje możliwość zapłaty w 3 ratach:

 • I rata (700 zł) płatna tydzień przed rozpoczęciem kursu
 • II i III rata płatne w trakcie trwania kursu

Zapraszamy do kontaktu: szkolenia@dwaplusjeden.com

 

Sprawdź szkolenia z podatku VAT:

wszystko o vat

VAT w transakcjach międzynarodowych

zmiany w vat

Szkolenie poprowadzi:
Agnieszka Zalewska
Radca Prawny / Doradca Podatkowy

Radca prawny, członek gdańskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UG. Egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów złożyła z wynikiem pozytywnym. Posiada 10 – letnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych w obszarach zarządzania ryzykiem operacyjnym i nadużyć (m.in. weryfikacja dokumentacji finansowej, podatkowej rachunkowej firm z segmentu SME & Corpo) oraz Complaince. Zdobywała doświadczenie w pracy w Trójmiejskich kancelariach prawniczych w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Jest współpracownikiem w Kancelarii Radców Prawnych. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, prawa podatkowego i complaince.

Kalina Kunowska
Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy z ponad 25 letnim stażem. Współwłaścicielka Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Gdańsku. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Ministra Finansów d/s Doradztwa Podatkowego III, V i obecnej VI Kadencji. Pełnomocnik podatników w sporach administracyjnych i sądowych (WSA i NSA) z organami administracji skarbowej w sprawach podatkowych, egzekucyjnych i celnych.
Ekspert podatkowy specjalizująca się w procedurach z zakresu zobowiązań podatkowych oraz w polityce podatkowej przedsiębiorstw (strategie podatkowe i legalna optymalizacja podatkowa), a także w VAT. Wykładowca wyższych uczelni: m.in. Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Autorka programu i wieloletni opiekun merytoryczny Podyplomowego Studium Podatki i Doradztwo Podatkowe w WSB w Gdańsku. Autorka licznych ekspertyz, opinii i publikacji oraz wieloletni trener z zakresu podatków, prawa podatkowego i doradztwa podatkowego.

Adam Mudław
Doradca Podatkowy

Doradca Podatkowy (nr ew. 12553) w Kancelarii Doradztwa Podatkowego, wykładowca wyższej uczelni w Gdańsku z przedmiotów z zakresu prawa administracyjnego, w tym w szczególności prawa podatkowego i prawa finansowego oraz prawa pracy; opiekun kierunku Studiów Podyplomowych WSB w Gdańsku: „Doradca podatkowy – przygotowanie do egzaminu państwowego”, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim: Podatki i prawo podatkowe oraz Uniwersytecie Łódzkim: Studium Prawa Podatkowego. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa administracyjnego oraz prawa finansowego. Jest autorem oraz współautorem kilku publikacji naukowych oraz doktorantem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Termin
Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy
Zapisz się już dziś!
Drugi Uczestnik: 0 zł.
Godzina:
Miejsce:
kurs online
Czas trwania
95 godzin
Cena brutto
3200 PLN