Specjalista prawa pracy

Rodzaj szkolenia: kurs

– prawo pracy –

Dla kogo?

Kurs skierowany jest dla osób, które zamierzają podjąć pracę w działach kadr i płac, osób odpowiedzialnych w firmie za sprawy personalne oraz wszystkich zainteresowanych problematyką prawa pracy.

Opis:

Kurs to cykl kilkunastu intensywnych dni szkoleniowych, będących swoistym kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy. Podczas spotkań zdobędziesz i usystematyzujesz potrzebną Ci wiedzę. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, w sposób praktyczny i aktywizujący.

Kończąc kurs otrzymujesz dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności.

Kurs może zakończyć się egzaminem zewnętrznym lub wewnętrznym (w zależności od preferencji uczestnika). Egzamin wewnętrzny wliczony jest w cenę, natomiast ten zewnętrzny kosztuje dodatkowo 250 zł od osoby.

Zajęcia prowadzone są w wygodnej formie spotkania online.

Mają formę interaktywną – uczestnicy mają możliwość rozmawiania z prowadzącym, zadawania pytań na czacie i udostępniania własnego pulpitu.

Wszelkie materiały potrzebne do zajęć są udostępniane drogą elektroniczną.
Aby w pełni skorzystać z zajęć online trzeba posiadać sprzęt (komputer, laptop) wyposażony w mikrofon i kamerę.

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !
Jeżeli zapiszesz się na kurs/szkolenie i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!
Podczas rejestracji osoba, której polecono kurs/szkolenie powinna wpisać imię i nazwisko osoby polecającej w odpowiednim polu w formularzu.
Promocja obowiązuje na zapisy dokonywane do końca września 2020.

 

Program:

MODUŁ I – UMOWA O PRACĘ – 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

 • Zawieranie umów o pracę:
  • nawiązanie umowy o pracę
  • treść umowy o pracę, elementy obowiązkowe
  • rodzaje umów o pracę
  • obowiązki związane z zatrudnieniem
  • formy zatrudnienia
  • samozatrudnienie
  • umowy cywilnoprawne
 • Rozwiązywanie umów o pracę:
  • na mocy porozumienia stron
  • rozwiązywanie umów o pracę za wypowiedzeniem
  • rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
  • wygaśnięcie stosunku pracy
  • rozwiązywanie umów o pracę z przyczyn pracodawcy
  • świadectwo pracy

MODUŁ II – CZAS PRACY I URLOPY PRACOWNICZE – 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

 • Zasady rozliczania czasu pracy:
  • praca w porze nocnej
  • praca w niedziele i święta
  • praca w godzinach nadliczbowych
  • systemy czasu pracy
 • Urlopy pracownicze:
  • urlop na żądanie
  • urlop wypoczynkowy
  • urlop szkoleniowy
  • urlop bezpłatny
  • urlop podstawowy i urlop dodatkowy
  • ustalanie wymiaru urlopu

MODUŁ III – PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY O PRACĘ – 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

 • Obowiązki pracodawcy:
  • podstawowe obowiązki pracodawcy
  • obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi
  • obowiązek pracodawcy w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników
 • Obowiązki pracownika:
  • podstawowe obowiązki pracownika
  • odpowiedzialność porządkowa pracownika
  • zakaz konkurencji
  • odpowiedzialność pracownika za mienie pozostawione
  • odpowiedzialność materialna pracownika
  • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 • Stosowanie kontroli pracowników/ prawne uwarunkowania:
  • prawne aspekty stosowania monitoringu
  • warunki stosowania procedur kontroli trzeźwości pracownika
  • stosowanie rewizji i wariografu
  • analiza wybranych kontroli pracowników
 • Pracownik jako rodzic:
  • ochrona kobiet w ciąży
  • urlop macierzyński
  • urlop ojcowski w świetle najnowszych regulacji prawnych
  • urlop wychowawczy
  • uprawnienie do sprawowania opieki nad dzieckiem
 • Mobbing w pracy:
  • czym jest i jak sobie z nim radzić?
  • rodzaje mobbingu
  • mobbing w miejscu pracy
  • konsekwencje prawne wobec mobbera

MODUŁ IV – WYNAGRODZENIA ORAZ ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

 • Wynagrodzenie:
  • definicja wynagrodzeń
  • rodzaje wynagrodzeń
  • wypłata wynagrodzeń
  • systemy wynagradzania
  • formy płac
 • Świadczenia na rzecz pracowników:
  • podróże służbowe
  • abonamenty medyczne
  • karty motywacyjne (typu Multisport)
  • służbowy samochód, telefon, mieszkanie

MODUŁ V – ABC I D DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ – 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

 • Ubieganie się o zatrudnienie:
  • dane, jakich możemy wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • klauzula na CV w świetle RODO
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Stosunek pracy:
  • definicja stosunku pracy
  • treść i forma umowy o pracę
  • elementy umowy o pracę
  • umowa o pracę na okres próbny
  • umowa o pracę na czas nieokreślony
  • umowa o pracę na czas określony i limity z tym związane
  • przekształcenie umowy o pracę na czas określony
  • załączniki do umowy o pracę
  • część B teczki osobowej
 • Rozwiązanie umowy o pracę:
  • sposoby rozwiązania umów o pracę
  • elementy składowe skutecznego wypowiedzenia
  • elementy świadectwa pracy
  • część C teczki osobowej
  • wystawianie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy – ćwiczenia
 • Kary porządkowe:
  • rodzaje kar porządkowych
  • dokumenty związane z karami porządkowymi
  • wymazanie kary porządkowych
  • wystawianie dokumentów związanych z karami porządkowymi – ćwiczenia
  • część D teczki osobowej
 • Archiwizacja dokumentacji kadrowej:
  • 10 i 50 letni okres archiwizacji dokumentacji
  • obowiązki pracodawcy wynikające ze zmiany okresu archiwizacji dokumentów
 • Dokumentacja kadrowa – inne zmiany od 1.01.2019:
  • forma prowadzenia dokumentacji kadrowej
  • przelewanie wynagrodzenia na konto przepisy przejściowe

MODUŁ VI – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZATRUDNIENIU –8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

 • RODO w praktyce działu kadr
 • dane osobowe przetwarzane przy rekrutacji pracowników oraz na etapie zatrudnienia pracowniczego i cywilnoprawnego
 • problematyka usuwania danych z rekrutacji – wyjaśnienia urzędu ochrony danych osobowych
 • dane osobowe cudzoziemców – dłuższy okres przechowywania
 • nowe formularze związane z zatrudnieniem przygotowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, które uwzględniają najnowsze przepisy z ochrony danych osobowych pracowników
 • monitoring wizyjny – prawne aspekty stosowania, cele zakres i sposób wprowadzania monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy
 • zakaz stosowania monitoringu audio w stosunkach pracy
 • inne rodzaje monitoringu – GPS, stron internetowych, poczty, czytniki kart
 • ewidencja czasu pracy w oparciu o monitoring
 • zakładowa działalność socjalna – najnowsze wytyczne Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • planowane zmiany przepisów dotyczące ZFŚS w kontekście ochrony danych osobowych

Terminy:

Terminy zostaną ustalone po zebraniu się grupy. Zapisz się już dziś!

 

Moduł I Umowy o pracę

6 godzin – Pani Ewa Podgórska – Rakiel

Moduł II Czas pracy i urlopy pracownicze

4 godziny – Pani Ewa Podgórska – Rakiel
4 godziny – Pani Ewa Podgórska – Rakiel

Moduł III Prawa i obowiązki stron umowy o pracę

4 godziny – Pani Ewa Podgórska – Rakiel
4 godziny – Pani Ewa Podgórska – Rakiel
4 godziny – Pani Ewa Podgórska – Rakiel
4 godziny – Pani Ewa Podgórska – Rakiel

Moduł IV Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników

6 godzin – Pani Ewa Podgórska – Rakiel

Moduł V Dokumentacja pracownicza

4 godziny – Pani Małgorzata Narożnik

4 godziny – Pani Małgorzata Narożnik

Moduł VI Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

4 godziny – Pani Ewa Podgórska – Rakiel
4 godziny – Pani Ewa Podgórska – Rakiel

Czas trwania:

52 godziny dydaktyczne

Moduły 4 godzinne odbędą się w godzinach 9:00-12:00
Moduły 6 godzinne odbędą się w godzinach 9:00-14:00 (w tym 30 minut przerwy do dyspozycji)

Cena:

2000 zł brutto

Skorzystaj z atrakcyjnej promocji -> DWIE osoby w cenie JEDNEJ !

Istnieje możliwość zapłaty za cały kurs w 3 ratach:

 • I rata (700 zł) płatna najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem kursu
 • II i III rata płatne w trakcie trwania kursu

Zapraszamy do kontaktu: szkolenia@dwaplusjeden.com

 

Zobacz tez kursy prowadzone w formie warsztatów:

kadry i płace

płace optima

kurs kadry i płace

Szkolenie poprowadzi:
Ewa Podgórska-Rakiel
Prawnik - Doktor Nauk Prawnych

Prawnik, Doktor Nauk Prawnych. Posiada doświadczenia w pracy w dziale prawnym ze specjalizacją w prawie pracy od 2003 roku. Prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową i współpracuje ze znaną Kancelarią z Gdyni. W latach 2017-2019 była wykładowcą studiów podyplomowych Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne – Kadry i Płace Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi zajęcia z prawa pracy i prawoznawstwa w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Przez kilkanaście lat brała udział w Komisjach Sejmowych, Senackich oraz Radzie Dialogu Społecznego nad nowelizacjami przepisów związanych z zatrudnieniem. Przez kilka lat była także członkiem unijnych grup roboczych ds. delegowania pracowników przy Komisji Europejskiej w Brukseli. Dwukrotnie w latach 2017 i 2018 reprezentowała Polskę w trójstronnej delegacji na posiedzeniach Międzynarodowej Konferencji Pracy MOP w Genewie. Autorka kilkuset publikacji, w tym książek dotyczących prawa pracy, delegowania pracowników, zatrudniania cudzoziemców i prawa związkowego. Doświadczona trenerka. Członek Polskiego Stowarzyszenia HR.

Małgorzata Narożnik
Specjalista ds. Kadr i Płac

Certyfikowany Trener Comarch ERP Optima. Z wykształcenia Magister Zarządzania (UG w roku 2005). Ponadto w roku 2016 ukończyła Prawo Pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Certyfikowany Specjalista ds. Kadr i Płac. Z doświadczenia Starszy Specjalista ds. Kadr i Płac o ponad 18 -letnim stażem w zakresie zrządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych. Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczną wiedzę z zakresu kadrowo płacowego; administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze.
Jako właściciel firmy prowadzi szkolenia w zakresie kadr i płac od ponad 2 lat na podstawie współpracy z innymi instytucjami szkoleniowymi, miedzy innymi w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym.

Termin
Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy
Zapisz się już dziś!
Drugi Uczestnik: 0 zł.
Godzina:
Miejsce:
kurs online
Czas trwania
52 godziny dydatktyczne
Cena brutto
2000 PLN