1. ADMINISTRATOR

1.1. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez DWAPLUSJEDEN Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk; rejestracja: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, numer KRS: 337896; NIP: 9571027161; kapitał zakładowy: PLN 67,000.00; „Administrator” albo „DWAPLUSJEDEN”) w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) i z innymi obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

1.2. Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych; Ty jako Podmiot Danych możesz skontaktować się z Administratorem w kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich Danych Osobowych oraz w celu realizacji uprawnień wynikających z RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych (łącznie, „Przepisy o Ochronie Prywatności”) pod następującym adresem email: kontakt@dwaplusjeden.com („Punkt Kontaktowy”).

2. PRZETWARZANIE

2.1. Przetwarzanie dokonywane przez Administratora może dotyczyć danych, których podanie potrzebne jest do skontaktowania się przy pomocy formularza kontaktowego (imię i nazwisko, adres e-mail), rejestracji na konsultacje księgowe bądź do przedstawienia indywidualnej oferty (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, rodzaj/charakterystyka działalności), zapisania się do newslettera (adres e-mail), danych przekazywanych w celu zawarcia umowy oraz w trakcie realizowania usług na Twoją rzecz przez Administratora, a także innych informacji dotyczących Ciebie jako zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (odpowiednio, „Podmiot Danych”, „Dane Osobowe”), które zdecydujesz się ujawnić, przekazać lub w inny sposób swobodnie i świadomie udostępnić Administratorowi. Ponadto, Administrator może wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w celach marketingowych (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu, adres e-mail).

2.2. Co do zasady, Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, umowy lub uzasadnionych interesów. Twoja zgoda jest niezbędna, aby Administrator mógł skontaktować się z Tobą telefonicznie, wysyłać do Ciebie SMS lub e-mail z ofertą lub z zaproszeniem na wydarzenia, warsztaty i szkolenia.

2.3. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Administrator zapewni, by Twoje przyzwolenie na przetwarzanie było dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne, a zapytanie o zgodę – przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Administrator poinformuje Cię przed odebraniem zgody, i niniejszym informuje Cię, że masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2.4. Jeżeli podstawą przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), Administrator będzie przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

3. UZASADNIONE INTERESY

Administrator może przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu marketingu bezpośredniego (w tym może przesłać Tobie listownie ofertę lub zaproszenie na wydarzenia, warsztaty i szkolenia), aby przeciwdziałać oszustwom, nadużyciom oraz uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej lub w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

4. ODBIORCY DANYCH

4.1. Administrator może korzystać z zewnętrznych dostawców usług oraz ich zasobów, by prowadzić działalność, która angażuje Twoje Dane Osobowe. Tym sposobem Twoje Dane Osobowe mogą zostać ujawnione, a – w rezultacie – także przetwarzane przez podmioty kontrolujące, zarządzające lub działające na rzecz (a) LANDINGI.PL, OVH oraz IQ.PL, dopóki dostarczają nam usługę hostingu, (b) GOOGLE, FACEBOOK oraz YANDEX, dopóki dostarczają nam analitykę, (c) GOOGLE i FACEBOOK, dopóki korzystamy z ich narzędzi (poczta elektroniczna, remarketing), (d) GETRESPONSE, dopóki korzystamy z ich usług przy prowadzeniu email marketingu (zwłaszcza newsletter), a także (e) FUNDACJĘ ROZWOJU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk; rejestracja: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, numer KRS: 698730; NIP: 9571098480), dopóki razem organizujemy warsztaty, szkolenia, konferencje dla przedsiębiorców i podobne wydarzenia oraz powiązane inicjatywy.

4.2. Wymienieni wyżej odbiorcy Twoich Danych Osobowych reprezentują przykładowe kategorie podmiotów, jednostek i osób, którym Administrator może ujawnić Twoje Dane Osobowe – aktualną listę odbiorców Twoich Danych Osobowych Administrator udostępnia na Twoją prośbę, zgłoszoną drogą elektroniczną do Punktu Kontaktowego lub pisemnie na adres fizyczny Administratora.

5. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

5.1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Przepisów o Ochronie Prywatności, przysługuje Ci w stosunku do Administratora prawo dostępu do, sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych, a także do sprzeciwu wobec przetwarzania, za pośrednictwem, w szczególności, Punktu Kontaktowego.

5.2. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

5.3. Jeżeli żądanie dotyczące Twoich praw wnosisz drogą elektroniczną, informacja zwrotna zostanie Ci dostarczona, w miarę możliwości, tą samą drogą, chyba że zażądasz innej formy.

5.4. Możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzoru, którym w polskich realiach jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. POSTANOWIENIA RÓŻNE

6.1. Podstawy prawne przetwarzania i korzystanie z Twoich praw określają okres, przez który Twoje Dane Osobowe będą przechowywane. Przykładowo, Administrator zaprzestanie przetwarzania Twoich Danych Osobowych, jeżeli wycofasz zgodę a DWAPLUSJEDEN nie będzie mógł przetwarzać Twoich Danych Osobowych na innej podstawie prawnej, albo jeżeli umowa, której jesteś stroną, zostanie w pełni wykonana a żadne roszczenia lub przepisy prawa nie będą dyktować dalszego przechowywania Twoich Danych Osobowych.

6.2. Co do zasady, dostarczenie Danych Osobowych jest dobrowolne; Administrator nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają.

7. COOKIES

7.1. Administrator prowadzi stronę internetową https://dwaplusjeden.com/;  „Witryna” i może korzystać w ramach Witryny z pewnych danych informatycznych (w szczególności plików tekstowych), przechowywanych w komputerze lub urządzeniu mobilnym lub uzyskiwanych z komputera lub urządzenia mobilnego, zawierających nazwę strony internetowej, na której zostały one zgromadzone, czas przechowywania w komputerze lub urządzeniu mobilnym oraz niepowtarzalny identyfikator („Cookies”).

7.2. Cookies są używane w celu dostosowania zawartości Witryny do Twoich preferencji, jak również w celu optymalizacji wykorzystania Witryny i zwiększenia komfortu użytkowania. Cookies umożliwiają (i) identyfikację komputera lub urządzenia mobilnego w celu wyświetlania stron internetowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika, (ii) tworzenie raportów, które ułatwiają zrozumienie, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Witryny, i w rezultacie pomagają Administratorowi ulepszać Witrynę, jej strukturę i zawartości, a także reklamy, które prowadzą do Witryny, (iii) utrzymanie sesji (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musisz ponownie wpisywać swojego loginu i hasła na każdej stronie internetowej.

7.3. Administrator używa (i) ściśle niezbędnych Cookies, które umożliwiają korzystanie z usług oferowanych przez Witrynę, np. Cookies autoryzacyjne są wykorzystywane do funkcji wymagających autoryzacji w ramach Witryny; (ii) Cookies bezpieczeństwa, np. używane do identyfikacji nadużyć w zakresie autoryzacji w Witrynie; (iii) „wysokowydajne” Cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej Witryny; (iv) Cookies „funkcjonalne”, które przechowują ustawienia użytkownika i personalizację interfejsu użytkownika, np. język, region, rozmiar czcionki, układ strony internetowej itp. oraz (v) Cookies „reklamowe”, wykorzystywane w celu dostosowania reklamy do zainteresowań użytkownika.

7.4. Cookies umieszczone w komputerze lub urządzeniu mobilnym mogą być również używane przez reklamodawców i partnerów Administratora. Witryna wykorzystuje mechanizmy analizy usług sieciowych Google Inc. tj. Google Analytics, które używają Cookies i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych.

7.5. Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez Cookies dotyczących używania strony internetowej i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google do swoich partnerów, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. W każdej chwili można zmienić ustawienia Cookies; szczegółowe informacje na temat obsługi Cookies można znaleźć w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Administrator niniejszym informuje, że wszelkie ograniczenia w korzystaniu z Cookies mogą mieć wpływ na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej. Cookies umieszczone w komputerze lub urządzeniu mobilnym mogą być również używane przez reklamodawców i partnerów Administratora.