Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Szkolenia publikowane na stronie: http://www.akademiaksiegowosci.com/szkolenia organizuje FUNDACJA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy 80 – 252, przy ul. Jaśkowa Dolina 6/3, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000698730, REGON 368476223, NIP 9571098480 zwana dalej Akademią Przedsiębiorczości.

2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.

3. Szkolenia otwarte to szkolenia w zakresach i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń na stronie http://www.akademiaksiegowosci.com/szkolenia, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana danym tematem szkolenia.

4. Uczestnik to osoba prywatna lub pracownik firmy, instytucji bądź organizacji, która zgłosiła chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Akademię Przedsiębiorczości i zawarła z tego tytułu odpowiednią umowę – dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

5. Przesłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu do Akademii Przedsiębiorczości jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

6. Każde szkolenie organizowane przez Akademię Przedsiębiorczości podlega ewaluacji w postaci przeprowadzenia ankiet badających satysfakcję Uczestnika z przeprowadzonych zajęć.

7. Udział Uczestnika w szkoleniu potwierdzony jest certyfikatem. Certyfikat zostaje wydany Uczestnikowi po spełnieniu warunków określonych w ofercie szkoleniowej.

§ 2

Zgłoszenia i rezygnacje udziału w szkoleniu

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

  • wypełnienie i przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia online dostępnego na stronie internetowej http://www.akademiaksiegowosci.com/zapis-na-szkolenie

  • dokonanie płatności za szkolenie w wysokości wskazanej na http://www.akademiaksiegowosci.com/szkolenia w terminie nie przekraczającym pięciu dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (cena szkolenia nie obejmuje: kosztów ewentualnego noclegu, dojazdu, kosztów parkingu, wyżywienia, chyba że oferta zawiera inne uregulowania) na niżej wskazany rachunek bankowy:

FUNDACJA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 80 – 252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 6/3, nr rachunku: mBank 83 1140 2004 0000 3502 7754 4918.

2. Po otrzymaniu formularza zgłoszenia pracownik 2+1 Biura Rachunkowego skontaktuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca szkoleniowego. Potwierdzenie rezerwacji następuje maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu formularza zgłoszenia. Akademia Przedsiębiorczości nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Uczestnika szkolenia.

3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 5 dni licząc od daty szkolenia Akademia Przedsiębiorczości może obciążyć Uczestnika faktycznymi kosztami, jakie poniósł w związku z organizacją szkolenia.

4. Szkolenia otwarte są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Realizowane są według ustalonego przez Akademię Przedsiębiorczości terminu i programu szkolenia dostępnego na stronie internetowej http://www.akademiaksiegowosci.com/zapis-na-szkolenie.

5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze szkolenia. Rezygnację należy przekazać w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres:szkolenia.akademia@dwaplusjeden.com do Akademii Przedsiębiorczości realizującej szkolenie w terminie nie krótszym niż 5 dni licząc od daty szkolenia. Rezygnacje zgłoszone w innej formie lub terminie niż wyżej podane nie będą uwzględniane.

6. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu w dniu jego rozpoczęcia spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

7. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

8. Po uzgodnieniu z Akademią Przedsiębiorczości istnieje możliwość zgłoszenia innej osoby na szkolenie w miejsce zgłoszonego uprzednio uczestnika, który nie może uczestniczyć w szkoleniu

9. Z uwagi, że liczba uczestników jest ograniczona o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 3

Zmiany w organizacji szkolenia

1. Wszelkie informacje organizacyjne (miejsce szkolenia, harmonogram zajęć) Akademia Przedsiębiorczości przesyła Uczestnikowi w formie elektronicznej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia.

2. Akademia Przedsiębiorczości zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania ze względów organizacyjnych, w szczególności, w przypadkach zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników, śmierci lub choroby wykładowcy.

3. W przypadku odwołania szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa w terminie przewidzianym w

par. 2 ust. 4, kwota wpłacona na konto Akademii Przedsiębiorczości przez Uczestnika tytułem opłaty za szkolenie zostanie zwrócona niezwłocznie po podaniu przez uczestnika w formie pisemnej numeru rachunku bankowego do zwrotu wpłaconej kwoty.

4. W przypadku odwołania szkolenia przez Akademię Przedsiębiorczości, Akademia Przedsiębiorczości nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. rezerwację hotelu we własnym zakresie, zakup biletów kolejowych przed otrzymaniem informacji organizacyjnych itp.

5. W szczególnych przypadkach Akademia Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany trenera prowadzącego szkolenie i nie stanowi to zmiany warunków umowy. W takiej sytuacji trener realizujący zajęcia w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

§ 4

Koszt uczestnictwa w szkoleniu i warunki płatności

1. Szkolenia otwarte prowadzone przez Akademię Przedsiębiorczości są odpłatne.

2. Wysłanie zgłoszenia online lub formularza zgłoszeniowego faksem lub mailem jest zobowiązaniem do dokonania opłaty szkoleniowej zgodnie z obowiązującym cennikiem na stronie http://www.akademiaksiegowosci.com/szkolenia

3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz upoważnia Akademię Przedsiębiorczości do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika. Faktura zostanie przesłana pocztą tradycyjną na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

4. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy mBank nr:

83 1140 2004 0000 3502 7754 4918 nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, zaznaczając na przelewie nazwę instytucji lub imię i nazwisko Uczestnika oraz termin i tytuł szkolenia. W przypadku dokonania wpłaty po czasie, o którym mowa w zdaniu powyższym, Uczestnik zobowiązany jest do czasu rozpoczęcia szkolenia przesłać pocztą elektroniczną potwierdzenie zrealizowanego przelewu na adres mail: szkolenia.akademia@dwaplusjeden.com

5. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu. W przypadku braku opłaty na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia, faktura proforma umożliwiająca dokonanie płatności zostanie przesłana Uczestnikowi na adres email w wersji elektronicznej wraz z informacjami organizacyjnymi (5 dni przed terminem szkolenia).

6. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie dyplomu lub certyfikatu. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestników szkolenia chyba, że oferta konkretnego szkolenia stanowi inaczej.

§ 5

Udzielanie rabatów

  1. Akademia Przedsiębiorczości na szkolenia otwarte udziela rabatu:

  1. w wysokości 10% przy zgłoszeniu 2 – 4 uczestników dla każdego uczestnika,

  2. w wysokości 15% przy zgłoszeniu 5 – 10 uczestników dla każdego uczestnika

  1. Rabaty zostają naliczone Uczestnikom zgłoszonym na to samo szkolenie w tym samym terminie.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Akademia Przedsiębiorczości jest Administratorem Danych Osobowych Zgłaszających/ Uczestników. Dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacji i prawidłowego przeprowadzenia szkolenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.