Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu/ kursie

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Szkolenia/ Kursu publikowane na stronie: http://www.dwaplusjeden.com/kursy-i-szkolenia/ organizuje FUNDACJA ROZWOJU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy 80 – 252, przy ul. Jaśkowa Dolina 6/3, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000698730, REGON 368476223, NIP 9571098480 zwana dalej Fundacją.

2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu/ kursie i obowiązują wszystkich Uczestników.

3. Szkolenia/kursy otwarte to szkolenia/kursy w zakresach i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń na stronie http://www.dwaplusjeden.com/kursy-i-szkolenia/, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana danym tematem szkolenia.

4. Uczestnik to osoba prywatna lub pracownik firmy, instytucji bądź organizacji, która zgłosiła chęć uczestnictwa w szkoleniu/ kursie organizowanym przez Fundację i zawarła z tego tytułu odpowiednią umowę – dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu/ kursie.

5. Przesłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu/ kursie do Fundacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług szkoleniowych.

6. Szkolenie/ kurs organizowane przez Fundację podlega ewaluacji w postaci przeprowadzenia ankiet badających satysfakcję Uczestnika z przeprowadzonych zajęć.

7. Udział Uczestnika w szkoleniu/ kursie potwierdzony jest certyfikatem. Certyfikat zostaje wydany Uczestnikowi po spełnieniu warunków określonych w ofercie szkoleniowej.

§ 2

Zgłoszenia i rezygnacje udziału w szkoleniu/ kursie

1. Warunkiem udziału w szkoleniu/ kursie jest:

  • wypełnienie i przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia online dostępnego na stronie internetowej https://dwaplusjeden.com/formularz-zapisu-na-kursy/

  • dokonanie płatności za szkolenie/ kurs w wysokości wskazanej na http://www.dwaplusjeden.com/kursy-i-szkolenia/ w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (cena szkolenia/ kursu nie obejmuje: kosztów ewentualnego noclegu, dojazdu, kosztów parkingu, wyżywienia, chyba że oferta zawiera inne uregulowania) na niżej wskazany rachunek bankowy:

FUNDACJA ROZWOJU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 80 – 252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 6/3, nr rachunku: mBank 83 1140 2004 0000 3502 7754 4918.

2. Po otrzymaniu formularza zgłoszenia przedstawiciel Fundacji skontaktuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca. Potwierdzenie rezerwacji następuje maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu formularza zgłoszenia. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Uczestnika szkolenia/ kursu.

3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia/ kursu w terminie krótszym niż 7 roboczych dni licząc od daty rozpoczęcia szkolenia Fundacja obciąży Uczestnika faktycznymi kosztami, jakie poniósł w związku z organizacją szkolenia.

4. Szkolenia/ kursy otwarte są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Realizowane są według ustalonego przez Fundację terminu i programu szkolenia/ kursu dostępnego na stronie internetowej http://www.dwaplusjeden.com/kursy-i-szkolenia/

5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze szkolenia/ kursu. Rezygnację należy przekazać w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@dwaplusjeden.com w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty szkolenia/ kursu. Rezygnacje zgłoszone w innej formie lub terminie niż wyżej podane nie będą uwzględniane.

6. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu/ kursie w terminie 3ch dni od jego rozpoczęcia spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

7. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu/ kursie spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

8. Po uzgodnieniu z Fundacją istnieje możliwość zgłoszenia innej osoby na szkolenie/ kurs w miejsce zgłoszonego uprzednio uczestnika, który nie może uczestniczyć w szkoleniu

9. Z uwagi, że liczba uczestników jest ograniczona o przyjęciu na szkolenie/ kurs decyduje kolejność zgłoszeń i płatności.

§ 3

Zmiany w organizacji szkolenia/ kursu

1. Wszelkie informacje organizacyjne (miejsce szkolenia, harmonogram zajęć) Fundacja przesyła Uczestnikowi w formie elektronicznej na 3 dni roboczych przed terminem szkolenia na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia.

2. Fundacja zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia/ kursu lub jego odwołania ze względów organizacyjnych, w szczególności, w przypadkach zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników, śmierci lub choroby wykładowcy i innych przyczyn losowych.

3. W przypadku odwołania szkolenia/ kursu lub rezygnacji z uczestnictwa w terminie przewidzianym w par. 2 ust. 5, kwota wpłacona na konto Fundacji przez Uczestnika tytułem opłaty za szkolenie/ kurs zostanie zwrócona niezwłocznie po podaniu przez uczestnika w formie pisemnej numeru rachunku bankowego do zwrotu wpłaconej kwoty.

4. W przypadku odwołania szkolenia przez Fundację, Fundacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. rezerwację hotelu we własnym zakresie, zakup biletów kolejowych przed otrzymaniem informacji organizacyjnych itp.

5. W szczególnych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany trenera prowadzącego szkolenie i nie stanowi to zmiany warunków umowy. W takiej sytuacji trener realizujący zajęcia w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

§ 4

Koszt uczestnictwa w szkoleniu/ kursie i warunki płatności

1. Szkolenia/ kursy otwarte prowadzone przez Fundację są odpłatne.

2. Wysłanie zgłoszenia online lub formularza zgłoszeniowego faksem lub mailem jest zobowiązaniem do dokonania opłaty szkoleniowej zgodnie z obowiązującym cennikiem na stronie http://www.dwaplusjeden.com/kursy-i-szkolenia/

3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz upoważnia Fundację do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika. Faktura zostanie przesłana mailowo na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

4. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy mBank nr: 83 1140 2004 0000 3502 7754 4918 nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia/ kursu, zaznaczając w tytule przelewu imię i nazwisko Uczestnika oraz termin i temat, numer szkolenia szkolenia. W przypadku dokonania wpłaty po czasie, o którym mowa w zdaniu powyższym, Uczestnik zobowiązany jest do czasu rozpoczęcia szkolenia przesłać pocztą elektroniczną potwierdzenie zrealizowanego przelewu na adres mail: szkolenia@dwaplusjeden.com

5. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu. W przypadku braku opłaty na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia/ kursu, faktura proforma umożliwiająca dokonanie płatności zostanie przesłana Uczestnikowi na adres email w wersji elektronicznej wraz z informacjami organizacyjnymi (7 dni przed terminem szkolenia/ kursu).

6. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu/ kursie, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, dokument potwierdzający udział w szkoleniu/ kursie w formie dyplomu lub certyfikatu. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestników szkolenia chyba, że oferta konkretnego szkolenia/ kursu stanowi inaczej.

§ 5

Udzielanie rabatów

  1. Fundacja na szkolenia/ kursy otwarte udziela rabatów. Szczegóły w ofercie na stronie http://www.dwaplusjeden.com/kursy-i-szkolenia/

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Fundacja jest Administratorem Danych Osobowych Zgłaszających/ Uczestników. Dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacji i prawidłowego przeprowadzenia szkolenia/ kursu. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.