poradnik podatkowy

Wysokość składki zdrowotnej wspólnika spółki jednoosobowej

10 listopada 2022
podziel się na:

Prowadzenie przez osobę fizyczną działalności gospodarczej jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. stanowi dla niej tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczeniu zdrowotnemu wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. podlega na zasadach obowiązujących osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Co do zasady podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność wiąże się z wysokością przychodu/dochodu uzyskanego z tej działalności.

Dochód osiągnięty przez wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem od uzyskanych przychodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy Przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej… (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) nie przewidują odrębnych zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób opłacających podatek w taki sposób.

W przypadku wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. od 1 stycznia 2022 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne należy ustalić zgodnie z art. 81 ust. 2za ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, czyli:

w wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

W 2022 r. wynagrodzenie to i jednocześnie podstawa wymiaru składki zdrowotnej wynosi 6 221,04 zł. Składka naliczona od tej kwoty wynosi więc 559,89 zł (9% z kwoty 6 221,04 zł).

W takiej wysokości wspólnik spółki jednoosobowej powinien opłacać w 2022 r. składkę zdrowotną z tytułu prowadzenia jednoosobowej spółki z o.o. bez względu na to, że jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

W sytuacji gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (jako pracownik oraz wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.), składka zdrowotna opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

 

2022-11-10

 

Zmiana urzędu skarbowego przez dużych Przedsiębiorców.