poradnik podatkowy

Do kiedy złożyć zeznanie podatkowe za 2022r. – wspólny termin dla wszystkich.

1 lutego 2023
podziel się na:

PIT-28 – ryczałt ewidencjonowany – do kiedy termin rozliczenia…

Przedsiębiorcy, których przychody z działalności gospodarczej są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych, składają PIT-28 za 2022 rok od dnia 15 lutego do 2 maja 2023 roku (z uwagi na to, że w 2023 roku 30 kwietnia wypada w niedziele, 1 maja jest dniem wolnym od pracy, to termin złożenia zeznań podatkowych za 2022 rok przesuwa się (zgodnie z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej) na poniedziałek 2 maja 2022 r.).

Termin na złożenie PIT-28 został w 2023 r. wydłużony w stosunku do terminu z lat wcześniejszych (obowiązywał termin do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym).

Podatek ryczałtowy za grudzień oraz ostatni kwartał należy zapłacić nie później niż 28 lutego 2023 r. nawet, gdy deklaracja nie musi być jeszcze złożona.

Kiedy konieczne jest złożenie PIT-28 przy zmianie formy opodatkowania za 2022 rok?

Polski Ład 2.0, który wszedł w życie z dniem 01 lipca 2022 roku wprowadził możliwość zmiany formy opodatkowania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na skalę podatkową.

Przedsiębiorcy, którzy złożyli oświadczenie właściwemu organowi podatkowemu do dnia 22 sierpnia 2022 roku będą uprawnieni do korzystania od 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku z opodatkowania w formie ryczałtu, a przez kolejne pół roku z rozliczenia według skali podatkowej, składając przy rozliczeniu rocznym dwa formularze PIT 28 oraz PIT 36.

Istnieje możliwość zmiany formy opodatkowania przy rozliczeniu za 2022 rok na zasady ogólne, wówczas rozlicza się cały rok według skali podatkowej na formularzu PIT-36.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2022 rok – od 15 lutego 2023 r. do 2 maja 2023 r.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT podatnicy, których dochody są opodatkowane wg tej ustawy, mają obowiązek składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 2 maja roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Wyżej wskazane zeznania i deklaracje można składać w formie papierowej w urzędach skarbowych (lub wysyłać pocztą) albo w formie elektronicznej.

Najważniejsze terminy

15.02.2023 – Termin udostępnienia wstępnej rocznej deklaracji PIT-37, PIT-36 i PIT-38 i PIT-28 w usłudze „Twój e-PIT” Ministerstwa Finansów

20.02.2023 – Decyzja o wyborze podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2023 r. lub o rezygnacji z tych form. Dotyczy sytuacji, gdy pierwszy przychód w 2023 r. wystąpił w styczniu; podatnicy rozliczając najem, podnajem lub dzierżawę – oświadczenia o ryczałcie nie muszą składać – wystarczy wpłata pierwszej należnej zaliczki za rok 2023 z oznaczeniem PPE.

28.02.2023 – Ostateczny termin na zapłatę ryczałtu (podlegającego wykazaniu na PIT-28 za 2022 r.)  od przychodów ewidencjonowanych.

28.02.2023 – PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-40A – termin przekazania na rzecz zatrudnionych/beneficjentów świadczeń.  Dowolna forma przekazania informacji na rzecz zatrudnionych.

28.02.2023 – PIT-16A – termin złożenia deklaracji rocznych dotyczących składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczanej w ramach karty podatkowej.

02.05.2023 – Ostateczny termin zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wykazanego w deklaracjach PIT-36PIT-37PIT-36LPIT-38PIT-39PIT-40A; załączników

02.05.2023 – Ostateczny termin złożenia rocznej deklaracji podatkowych PIT-28 PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. W przypadku, gdy PIT-37, PIT-38 nie zostanie zaakceptowany lub zmodyfikowany – uznaje się, że deklaracje te zostają złożone 2.05 w formie udostępnionej w usłudze „Twój e-PIT”; natomiast PIT-28 i PIT-36 składany musi być samodzielnie w usłudze Twój e-PIT lub poza nią – nie będzie on uznawany automatycznie za złożony, podatnik składa go albo samodzielnie, albo w usłudze Twój e-PIT i wysyła go w tej usłudze.

02.05.2023 – Ostateczny termin złożenia łącznie z deklaracją podatkową załączników: PIT/O, PIT/M, PIT/D, PIT/ZG, PIT/B, PIT-2K, PIT-TP, PIT/BR, PIT/DS, PIT/Z, SSE-R, sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, certyfikat rezydencji podatkowej.

02.05.2023 – Ostateczny termin przekazania sprawozdania finansowego do szefa KAS w formie elektronicznej – dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą, sporządzających księgi rachunkowe. Możliwe jest przekazanie go nie tylko łącznie z deklaracją ale również w terminie wcześniejszym.

15.06.2023 – Ostateczny termin zwrotu podatku z deklaracji PIT wysłanych elektronicznie w ostatnim dniu terminowego składania deklaracji PIT – dniu 02.05.2023 r. lub deklaracji PIT-37 i PIT-38, które do 02.05 nie były przez podatników w ogóle modyfikowane. Termin zwrotu to 45 dni.

01.08.2023 – Ostateczny termin zwrotu podatku z deklaracji PIT przekazywanych inaczej niż elektronicznie (m.in. osobiście w urzędzie skarbowym lub pocztą listem poleconym) w ostatnim dniu terminowego składania deklaracji PIT- dniu 02.05.2023 r. Termin zwrotu to 3 miesiące.

2023-02-01

 

Zmiana formy opodatkowania 2022/2023 w PIT

Zgłoszenie wyboru formy opodatkowania na 2023 r.

Podatek dochodowy – kwartalny ryczałt w 2023r.

Poradnik podatkowy >>