31 stycznia 2023

Zgłoszenie wyboru formy opodatkowania na 2023 r.

Wybór na dany rok podatkowy formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, które jest jednym z wielu obowiązków przedsiębiorców, wymaga uwzględnienia szeregu różnych okoliczności. Jednym ze stosunkowo nowych parametrów, wprowadzonych Polskim Ładem oraz Polskim Ładem 2.0, który w swoich kalkulacjach przedsiębiorcy powinni uwzględnić, są zasady naliczania opłacanych przez nich składek zdrowotnych oraz możliwości ich uwzględniania w rachunku podatkowym, które są uzależnione od stosowanej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania.

Wybierając inną formę opodatkowania niż według skali podatkowej, przedsiębiorca o podjętej decyzji ma obowiązek poinformować właściwy dla siebie urząd skarbowy. Z mocy ustawy przysługuje przedsiębiorca opodatkowania według skali podatkowej, o czym nie ma obowiązku informowania urzędu skarbowego.

Zawiadomienia urzędu skarbowego o formie opodatkowania dotyczy podatników, którzy wybiorą:

  • podatek liniowy,
  • ryczałtowane formy opodatkowania, czyli ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową.

Kartę podatkowa – ta forma opodatkowania w 2023 r. – z racji jej wygaszania – jest dostępna jedynie dla przedsiębiorców nieprzerwanie kontynuujących działalność gospodarczą opodatkowaną w tej formie po 2021 r. i uprawnionych do korzystania z niej w bieżącym roku.

Przedsiębiorcy, którzy w 2023 r. zdecydują się zmienić dotychczasową formę opodatkowania na podatek liniowy lub ryczałt ewidencjonowany, a także osoby rozpoczynający działalność gospodarczą w tym roku podatkowym dokonujący takiego wyboru – mają obowiązek złożenia oświadczenia o wyborze tych form opodatkowania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęli pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnęli w grudniu roku podatkowego. Dokonany na dany rok podatkowy wybór jednej z tych form opodatkowania ma do nich zastosowanie również w latach następnych, chyba że w kolejnych latach podatnicy korzystający dotychczas z jednej z nich we wskazanym wcześniej terminie zawiadomią, również w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania albo w przypadku:

  • podatników korzystających dotychczas z podatku liniowego – złożą w terminie i na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (…) oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zawiadomią o rezygnacji z podatku liniowego,
  • podatników korzystających dotychczas z ryczałtu ewidencjonowanego – złożą oświadczenie w formie pisemnej o rezygnacji z tej formy opodatkowania albo oświadczenie o wyborze podatku liniowego w terminie określonym w art. 9a ust. 2 ustawy o pdof.

Wskazane oświadczenia i zawiadomienia oraz wnioski podatnicy mają możliwość złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

2023-01-31

Podatek dochodowy – kwartalny ryczałt w 2023r.

Poradnik podatkowy >>