19 grudnia 2019

Kto utracił prawo do kwartalnego rozliczania VAT?

– VAT kwartalnie –

Co do zasady podatnicy rozliczają podatek VAT za okresy miesięczne. Niektórym podatnikom ustawodawca umożliwił rozliczanie podatku VAT za okresy kwartalne. Na podstawie art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT mali podatnicy stosujący metodę kasową rozliczania podatku składają deklaracje VAT-7K za okresy kwartalne, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Kwartalna metoda rozliczania VAT może być również stosowana przez małych podatników, którzy nie dokonali wyboru metody kasowej (pisemne zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego).

Zawiadomienie o wyborze rozliczania podatku VAT w okresach kwartalnych musi być złożone najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja.

Na podstawie art. 99 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, z kwartalnego rozliczania VAT nie mogą korzystać mali podatnicy zare­jestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja.

Do końca października 2019 r. z prawa do rozliczeń kwartalnych wyłączeni byli ponadto mali podatnicy, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł. Wynikało to z art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.

Od 1 listopada 2019 r. brzmienie tego przepisu uległo zmianie i obecnie wyłączenie z prawa do kwartalnego rozliczania VAT dotyczy podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł. Podkreślić należy, że załącznik nr 15 do ustawy o VAT zawiera 150 pozycji i w porównaniu do załącznika nr 13 został znacznie rozszerzony.

Zatem, od 1 listopada 2019 r. niektórzy podatnicy rozliczający dotąd VAT za okresy kwartalne, po przekroczeniu limitu 50.000 zł utracili prawo do kwartalnego rozliczania VAT.

Podatnicy, którzy od 1 listopada 2019 r. tracą prawo do kwartalnych rozliczeń VAT, składają deklaracje za okresy miesięczne dopiero począwszy od rozliczenia za styczeń 2020 r.

Załącznik nr 15 jest dostępny:

https://www.podatki.gov.pl/media/5430/zalacznik-nr-15-ustawy-o-vat.pdf

2019-12-02

certyfikowane biuro rachunkowekliknij w link: https://dwaplusjeden.com/uslugi-ksiegowe-dla-spolki/