poradnik podatkowy

Zmiany w Małym ZUS od stycznia 2020. Mały ZUS plus. -Zasady, jak go obliczyć i gdzie złożyć wniosek?

30 grudnia 2019
podziel się na:

– mały zus –

Obecnie od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje tzw. Mały ZUS. Mogą z niego korzystać przedsiębiorcy, których średniomiesięczny przychód w 2018 roku nie przekraczał 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 tys. zł rocznie. W ich przypadku składki na ubezpieczenia społeczne naliczane są proporcjonalnie do przychodu.

Dla kogo mały ZUS w styczniu 2020r.?

Od 1 stycznia 2020 r. w ramach tzw. małego ZUS składki na ubezpieczenia społeczne mogą opłacać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, których roczny przychód z tego tytułu w 2019 r. nie przekroczył 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Obecnie z ulgi tej mogą korzystać przedsiębiorcy, których przychody w 2019 r. nie przekroczyły kwoty 67.500 zł (2.250 zł × 30). Mogą z tej preferencji korzystać również przedsiębiorcy, którzy wcześniej opłacali składki społeczne od podstawy wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W razie rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w trakcie 2019 r., limit roczny przychodu, od którego zależy prawo do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne, ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Należy podzielić kwotę 67.500 zł przez liczbę dni kalendarzowych 2019 r. i pomnożyć przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia firmy w 2019 r. Liczba dni prowadzenia działalności odpowiada liczbie dni, w których przedsiębiorca podlegał z tego tytułu w poprzednim roku ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu. Nie należy uwzględniać w niej liczby dni, w których przedsiębiorca wprawdzie prowadził działalność gospodarczą, ale podlegał ubezpieczeniu w KRUS albo za granicą. Przedsiębiorca powinien uwzględnić liczbę dni, w których korzystał z tzw. ulgi na start.

Od 1 lutego 2020 mają wejść w życie nowe zasady tzw. małego ZUS-u. Wejdzie życie Mały ZUS plus. Jest to propozycja e dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku nie przekroczy kwoty 120 tys. złotych. Z Małego ZUS-u plus będzie mogło skorzystać więcej przedsiębiorców.

Składki Małego ZUS-u plus mają być liczone proporcjonalnie do dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie.

Zgłoszenia do Małego ZUS-u plus będzie można dokonać do końca lutego 2020.

Przedsiębiorcy uprawnieni do korzystania z Małego ZUS-u w dotychczasowej formule powinni zgłosić chęć korzystania z tej ulgi do 8 stycznia 2020 roku.

Jak obliczyć Mały ZUS

Należy najpierw ustalić przeciętny miesięczny przychód uzyskany z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym według określonego wzoru. Następnie należy otrzymany wynik pomnożyć przez odpowiedni współczynnik, który w 2020 r. wynosi 0,4825. Tak ustalona najniższa podstawa wymiaru nie może być:

 • wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (w 2020 r. – 3.136,20 zł),
 • niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. – 780 zł).

Wzór na wyliczenie przeciętnego przychodu do Małego ZUS

wzór mały ZUS

 

Dokumenty zgłoszeniowe do Małego ZUS

Przedsiębiorca, który spełnia warunki do Małego ZUS a nie korzystał z niego w 2019r. i chce skorzystać z tej preferencji od 1 stycznia 2020 r., musi dokonać odpowiednich zgłoszeń do ZUS:

 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia, z datą wyrejestrowania od 1 stycznia 2020 r.,
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego (ZUS ZUA) albo – jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA), z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 X X albo 05 92 X X (gdy ma przyznaną rentę z tytułu niezdolności do pracy), z datą od 1 stycznia 2020 r.

Termin przekazania tych dokumentów to 7 dni, czyli najpóźniej do 8 stycznia 2020 r !!!

Przedsiębiorca, który korzystał z małego ZUS w 2019 r. i kontynuuje tę ulgę nie musi wysyłać do ZUS dokumentów wyrejestrowujących i zgłoszeniowych. Ma obowiązek przekazać do ZUS deklarację rozliczeniową ZUS DRA oraz jej cz. II za styczeń 2020 r.

 • Aby skorzystać z Małego ZUS-u plus trzeba będzie również prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.
 • Z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej oraz korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.
 • Oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania przez przedsiębiorcę informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, przedsiębiorca powinien przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje przedsiębiorcy będą składać, jak dotychczas, w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej. Nie będzie to wymagało wypełniania dodatkowych nowych formularzy ani druków.
 • Obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności.
 • Z rozwiązania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców.
 • Chęć korzystania z Małego ZUS-u plus będzie można zgłosić do końca pierwszego miesiąca obowiązywania tej regulacji (jeśli wejdzie w życie 1 stycznia 2020, to czas na zgłoszenie będzie do 31 stycznia 2020). Jednak w przypadku, gdy uprawnienie do korzystania z Małego ZUS-u plus uzyska się później, w trakcie roku, wówczas będzie przysługiwał termin 7 dni.
 • Nie zmieni się kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne: najpierw „ulga na start”, potem 24 miesiące preferencyjnych składek, a następnie Mały ZUS plus.

Jeśli po wejściu w życie zmian w małym ZUS od 1 lutego 2020 r. przedsiębiorca korzystający z tej ulgi w 2020 r. będzie chciał ją kontynuować od tego dnia, nie będzie musiał przekazywać żadnych dokumentów zgłoszeniowych (jedynie dokumenty rozliczeniowe za luty 2020 r. z ponownie ustaloną podstawą wymiaru).

 

2019-12-30

konsultacje księgowe

 kliknij w link: https://dwaplusjeden.com/konsultacje-ksiegowe/