17 października 2023

Dwie działalności gospodarcze a składki ZUS

W sytuacji gdy przedsiębiorca prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność, składki na ubezpieczenia społeczne opłaca tylko z jednego wybranego rodzaju działalności. Na podstawie z art. 9 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoba prowadząca kilka rodzajów działalności pozarolniczej jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z jednego wybranego przez siebie rodzaju działalności.

Inaczej kształtuje się kwestia ubezpieczenia zdrowotnego. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacać od każdej działalności gospodarczej  prowadzonej na podstawie wpisu do CEIDG oraz jednoosobowej spółki z o.o.

Przedsiębiorca, który z działalności gospodarczej opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w 2023 r. powinien był ustalić dla siebie miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jako odpowiedni procent (60%, 100% lub 180%) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2022 r., włącznie z wypłatami z zysku, w zależności od wysokości przychodu z działalności w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, uzyskanego od początku roku kalendarzowego.

1. Przychód do 60 000 zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia;

2. Przychód od 60 000 zł do 300 000 zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia;

3. Przychód powyżej 300 000 zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Jeżeli w 2023 r. przedsiębiorca opłaca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowany podatek dochodowy i przez cały 2022 r. prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną w taki sam sposób (albo opłacał podatek według skali podatkowej, liniowy i ewentualnie IP Box), to dla celów ustalenia wysokości miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne może przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym pomniejszoną o kwotę opłaconych w poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawowy warunek skorzystanie z tej opcji , że nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu na podstawie ustawy o pdof). Tak wynika z art. 81 ust. 2h ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (…). W tej sytuacji, niezależnie od wysokości przychodów uzyskanych w bieżącym roku – ustaloną w taki sposób miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca stosuje przez cały rok kalendarzowy.

Jeśli u przedsiębiorcy przychody były wyższe niż 60.000 zł, ale nie przekroczyły 300.000 zł, wtedy miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. stanowi dla niego 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2022 r., włącznie z wypłatami z zysku. W 2023 r. podstawa wymiaru tej składki wynosi 6.965,94 zł, a kwota składki zdrowotnej 626,93 zł.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności w formie jednoosobowej spółki z o.o. podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. W 2023 r. podstawa ta wynosi więc 6.965,94 zł, a składka 626,93 zł.

W sytuacji gdy przedsiębiorca prowadzi dwa rodzaje działalności (gospodarczą – na podstawie wpisu do CEIDG oraz jednoosobową spółkę z o.o.), to składkę zdrowotną powinien obliczać i opłacać odrębnie dla każdej z nich.

Poradnik podatkowy >>