poradnik podatkowy

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracownika

15 kwietnia 2020
podziel się na:

 – tarcza antykryzysowa –

Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

https://dwaplusjeden.com/kursy-i-szkolenia/tarcza-antykryzysowa-2020-omowienie-wprowadzonych-rozwiazan/

Dofinansowanie takie dotyczy również osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia.

Dofinansowanie dotyczy również innych umów o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy. Jest to praca na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną. Warunek, z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu. Nie dotyczy pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Księgowość online

Wysokość przyznawanego dofinansowania uzależniona jest od wielkości spadku obrotów, co kształtuje się następująco:

1) spadek obrotów o co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,

2) spadek obrotów o co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,

3) spadek obrotów o co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

https://dwaplusjeden.com/kursy-i-szkolenia/tarcza-antykryzysowa-2020-omowienie-wprowadzonych-rozwiazan/

 

Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem wsparcia powinien złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.

Przedsiębiorca, który otrzyma wsparcia zobowiązany będzie do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

 – tarcza antykryzysowa –

Gdańsk, 2020-04-15

 

Zmiana i rozwiązanie umowy o pracę. Jak zmienić i rozwiązać umowę, aby nie narazić się na pozew – prezentacja z webinaru