poradnik podatkowy

Kiedy można stosować stawkę podatku CIT 9%

14 maja 2020
podziel się na:

 – podatek 9% –

Od roku 2019 r. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje dwie stawki podatku CIT – 19% i stawkę preferencyjną 9%.

Podstawowym warunkiem korzystania z nowej 9% stawki podatku jest posiadanie statusu małego podatnika albo rozpoczęcie prowadzenia działalności.

Księgowość dla spółek – sprawdź  >>

księgowość spółki

Preferencyjna stawka podatku CIT dotyczy podatników będących osobami prawnym:

– u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Kwotę tą przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

W 2019 r. status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT nie przekroczyła w 2018 r. kwoty 5.135.000 zł. W roku 2020 r. przysługuje tym podatnikom, którzy nie przekroczyli kwoty obrotu 5.248.000 zł.

Należy podkreślić, iż art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdop odnosi się do wartości przychodów, które zostaną przez przedsiębiorców osiągnięte w bieżącym roku podatkowym.

rejestracja spółki

Kto nie skorzysta preferencji

Mali podatnicy, jak i podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności, którzy w danym roku podatkowym przekroczą ustawowo określony próg przychodów, tj. równowartość w złotych 1.200.000 euro, stracą prawo do obniżonej stawki podatku.

Przepisy nie regulują wprost od jakiego momentu należy naliczać podatek według stawki 19%. Czy po przekroczeniu 1200.000 euro trzeba objąć stawkę 19% całość przychodów czy tylko do nadwyżki przychodów ponad limit 1.200.000 euro. Można domniemać, że brak konkretnych wskazówek co do ewentualnej korekty podatku należy rozumieć jako zezwolenie na opodatkowanie stawką 19% tylko nadwyżki przychodów.

Z preferencyjnej stawki podatku 9% nie będzie mógł skorzystać w roku rozpoczęcia działalności i w roku następnym podatnik utworzony:

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3) przez osoby prawne lub fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły, na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych 10.000 euro,

4) przez osoby prawne lub fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby lub jednostki posiadały akcje lub udziały zlikwidowanych podatników,

5) przez osoby prawne lub fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych 10.000 euro.

Preferencyjnej stawki podatku 9% nie stosuje się również do:

1) spółki dzielonej,

2) podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

– uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych 10.000 euro, lub
– składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli posiadał akcje lub udziały zlikwidowanych podatników.

Te spółki nie mogą korzystać z obniżonej stawki podatku w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład oraz w roku następnym.

Całkowite wyłączenie stosowania niższej stawki podatku dotyczy podatników posiadających status podatkowej grupy kapitałowej.

Konsultacje księgowe

Rok podatkowy a stawka podatku w wysokości 9%

Należy zwrócić uwagę na regulację art. 13 ustawy z 23 października 2018 r.

Zgodnie z tym przepisem podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2019 r., a zakończy po 31 grudnia 2018 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy pdop w brzmieniu dotychczasowym.

W następstwie tej regulacji należy zatem stwierdzić, że w przypadku podatników ustawy pdop, u których rok podatkowy nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, a na 1 stycznia 2019 r. znajdują się w trakcie biegu roku podatkowego, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2019 r., a zakończy po 31 grudnia 2018 r., do końca tego roku podatkowego ci podatnicy będą stosować regulacje w zakresie obniżonej stawki podatku dochodowego obowiązujące do 31 grudnia 2018 r.

Takie spółki stawkę podatkową w wysokości 9%, będą mogli stosować dopiero od pierwszego roku podatkowego, który rozpocznie się po 1 stycznia 2019 r., przy zachowaniu pozostałych warunków.

Przeczytaj też:

Sp. z o.o. spółka komandytowa – najważniejsze informacje

Ustalenie zaliczki na podatek

Nowe regulacje dotyczące 9% stawki podatku wymagały zmian w zakresie sposobu ustalania wysokości zaliczek na podatek. Jak wynika z art. 25 ust. 1g ustawy o pdop, podatnicy uprawnieni do stosowania niższej stawki podatku są też uprawnieni do opłacania zaliczek miesięcznych i kwartalnych obliczonych z uwzględnieniem tejże obniżonej stawki.

Możliwość ta istnieje jednak tylko do momentu osiągnięcia limitu przychodów. Po przekroczeniu progu 1.200.000 euro, zaliczki – odpowiednio za następny miesiąc lub kwartał – powinny być obliczane przy zastosowaniu stawki podstawowej. Należy dodać, że ustalanie wysokości zaliczki według stawki 9% jest jedynie opcją, a nie obowiązkiem podatnika.

2020-05-14

 

cennik biur rachunkowe

  – podatek 9% –