poradnik podatkowy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – składki zdrowotne, zasady opodatkowania i wyłączenia – Polski ład

23 listopada 2021
podziel się na:

Polski ład.

Dla wielu przedsiębiorców korzystniejsze od opodatkowania na zasadach ogólnych (podatek wg skali lub podatek liniowy) może okazać się przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W ryczałcie ewidencjonowanym jednak podstawą opodatkowania jest przychód, podatnik nie może zatem rozpoznawać kosztów uzyskania przychodów. Argumentem do zmiany może być wysokość składki zdrowotnej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych płacić będą zryczałtowaną składkę zdrowotną w wysokości:

 1. zryczałtowanej, obliczanej 9% od 60%, 100% lub 180% podstawy wymiaru (przeciętnego wynagrodzenia);
 2. w zależności od wysokości rocznych przychodów;

Zatem, wysokość składki zdrowotnej będzie uzależniona od:

 • przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalanego w ostatnim kwartale poprzedniego roku kalendarzowego,
 • wysokości osiąganych rocznie przychodów.

Podstawa wymiaru składek ZUS w 2022 r.

 • w ostatecznej wersji projektu ustawy budżetowej rząd przyjął, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2022 roku będzie wynosiło 5922 zł.

 

Po wyliczeniach w oparciu o  prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynoszące w 2022r. 5922 zł składki zdrowotne w przybliżeniu wyniosą:

 • jeżeli roczne przychody nie przekroczą 60.000 zł, składka będzie wynosić ok. 320 zł miesięcznie;
 • jeśli przekroczę ten próg, a nie przekroczą 300.000 zł, składka wyniesie ok. 530 zł miesięcznie,
 • powyżej 300.000 zł – ok. 960 zł miesięcznie.

 Wysokość stawki opodatkowania zależy od rodzaju działalności, z której osiągane są przychody. Określa je art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Obecnie wolny zawód oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Należy jednak dodać, że przepisy Polskiego Ładu dokonują wykreślenia profesji medycznych z listy wolnych zawodów (te aktualnie są opodatkowane 17 proc. stawką ryczałtu). Co to oznacza dla branży medycznej? Po zmianach przepisów wszystkie profesje medyczne, świadczące swoje usługi na podstawie PKWiU z działu 86, zostaną od stycznia 2022 roku opodatkowane wyłącznie według jednej stawki ryczałtu – stawka ta wynosić będzie 14 % niezależnie od tego, czy medyk będzie świadczył usługę osobiście, czy za pośrednictwem osób zatrudnionych.

Aktualnie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 15% przychodów ze świadczenia m.in. usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego, finansowych i ubezpieczeniowych, architektonicznych i inżynierskich innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów, reklamowych, usług badania rynku i opinii publicznej, usług przetwarzania danych i usług informatycznych. W tym zakresie również będą zmiany i dla niektórych zawodów stawka ryczałtu spadnie do 14 i 12% przychodów.

Reasumując, stawki ryczałtu, dla niektórych z tych zawodów ulegną zmianie a następujące profesje zostaną wyłączone z definicji wolnego zawodu (ust. o PPE):

 • lekarze, dentyści, stomatolodzy, pielęgniarki i położne – w ich przypadku stawka ryczałtu spadnie z 17 proc. do 14 proc.,
 • informatycy, programiści oraz pozostałe zawody z branży IT – w ich przypadku stawka ryczałtu spadnie z 15 proc. do 12 proc.,
 • usługi inżynieryjne i architektoniczne – w ich przypadku stawka ryczałtu spadnie z 17-15 proc. do 14 proc.

Nie zmieni się grupa podatników, która nie może skorzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Polski Ład nie dokonuje bowiem zmiany art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Ważne!

W opodatkowaniu ryczałtem są jednak wyłączenia. Niektóre grupy podatników nie mogą wybrać opodatkowania ryczałtem.

Z opodatkowania ryczałtem wyłączeni są m.in.:

 • podatnicy osiągających w całości lub w części przychody z tytułu prowadzenia aptek,
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym.

Z ryczałtu nie mogą też skorzystać przedsiębiorcy podejmujący wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

 1. samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 2. w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 3. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

– jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Przedsiębiorca utraci prawo do opodatkowania ryczałtem, jeżeli:

 • w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyska przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości przekraczającej 2 000 000 euro,

lub

 • uzyska przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła 2 000 000 euro.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy przedsiębiorca składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. Termin złożenia oświadczenie jest do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Rzeczywisty termin zmiany formy opodatkowania na rok 2022 to 21-02-2022r.

W ryczałcie ewidencjonowanym korzyścią jest opodatkowanie niższymi stawkami. Na granicy korzyści jest opodatkowanie stawką 17%.

W związku z tym, że podstawą opodatkowania w ryczałcie jest przychód (bez kosztów), decyzja o tym, czy korzystniejsze jest opodatkowanie na zasadach ogólnych czy ryczałtem zależy od:

 • wysokości ponoszonych przez podatnika przychodów i kosztów

oraz

 • od przedmiotu działalności, od którego zależy stawka podatku ryczałtowego.

Przychody opodatkowane ryczałtem nie podlegają opodatkowaniu daniną solidarnościową.

Zmiany w Polskim Ładzie sprawią, że dla większej niż dotychczas liczby podatników opłacalny będzie wybór opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym aniżeli na zasadach ogólnych wg skali podatkowej czy opodatkowania liniowego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych powinni rozważyć przedsiębiorcy, których stałe koszty związane z uzyskaniem przychodu stanowią nie więcej niż 20% miesięcznie, zaś dochody w skali roku nie przekraczają 1 mln. zł.  Korzyścią wynikającą z opodatkowania ryczałtem jest stawka podatku oraz składka zdrowotna o ryczałtowym charakterze, niższym niż w przypadku wyboru podatku liniowego.

Wadą tej formy opodatkowania jest brak możliwości skorzystania z ulgi dla klasy średniej wprowadzonej w ramach Polskiego Ładu, z której mogą skorzystać osoby osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczające się według skali podatkowej, a także osoby zatrudnione na umowę o pracę, pracę nakładczą oraz spółdzielczego stosunku pracy. Ulga przysługiwać będzie tym podatnikom, których roczne przychody będą się mieścić pomiędzy 68 412 zł a 133 692 zł.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza – składki zdrowotne, skala podatkowa czy podatek liniowy – Polski Ład