poradnik podatkowy

Jednoosobowa działalność gospodarcza – składki zdrowotne, skala podatkowa czy podatek liniowy – Polski Ład

23 listopada 2021
podziel się na:

– polski ład –

W związku nadchodzącymi zmianami w opodatkowaniu zgodnie z Polskim Ładem przedsiębiorcy zastanawiają się, jakie działania mogą podjąć, aby zneutralizować wpływ nowych regulacji, które zwiększą nałożone na nich obciążenia publicznoprawne od 1 stycznia 2022 r.  Poniżej przedstawiamy Państwu porównanie zasad opodatkowania jednoosobowej działalności na zasadach ogólnych wg skali podatkowej a opodatkowanie podatkiem liniowym.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – składki zdrowotne, skala podatkowa czy podatek liniowy

Obecnie przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą opłaca zryczałtowaną składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy wymiaru (czyli przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał poprzedniego roku, w 2021 r. składka wynosi 381,81 zł).

Składkę tą można odliczyć od podatku w wysokości 7,75% podstawy wymiaru.

Na dzisiejszych zasadach efektywne obciążenie składką zdrowotną wynosi 53,03 zł.

Nowe zasady oskładkowania i opodatkowania wynikające z Polskiego Ładu:

  • Od 01.01.2022 zlikwidowana zostanie możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku
  • W przypadku opodatkowania wg skali podatkowej składka wynosić będzie 9%
  • Dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych podatkiem liniowym podstawę wymiaru składki zdrowotnej będzie stanowić dochód, a stawka składki będzie wynosić 4,9%. Dochód na potrzeby ustalenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej będzie obliczany zgodnie z dochodem obliczanym na potrzeby podatku PIT.

Przykładowo, jeżeli dochód z działalności gospodarczej wyniesie 1.000.000 zł, składka zdrowotna dla podatnika opodatkowanego liniowo z tego tytułu wyniesie 49.000 zł i nie będzie podlegać odliczeniu od podatku PIT.

 

Przykładowe wyliczenia:

 

Wysokość miesięcznego wynagrodzeniaSkładka    zdrowotna

9%

Składka zdrowotna

4,90%

 3 010,00 zł271 zł271 zł (9%)*
 5 000,00 zł450 zł271 zł (9%)*
 7 000,00 zł630 zł343 zł
 10 000,00 zł900 zł490 zł
 13 000,00 zł1 170 zł637 zł
 15 000,00 zł1 350 zł735 zł
 20 000,00 zł1 800 zł980 zł
 30 000,00 zł2 700 zł1 470 zł
 40 000,00 zł3 600 zł1 960 zł
 50 000,00 zł4 500 zł2 450 zł
 60 000,00 zł5 400 zł2 940 zł
 70 000,00 zł6 300 zł3 430 zł
 80 000,00 zł7 200 zł3 920 zł
 90 000,00 zł8 100 zł4 410 zł

 

Ważne!

 * W Polskim Ładzie zapisano, że miesięczna składka przedsiębiorcy liniowego ma wynosić 4,9 proc. dochodu z poprzedniego miesiąca, ale nie mniej niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia.  Jeżeli w danym miesiącu podatnik nie wykaże dochodu, składkę oblicza się 9% od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie wynosić będzie 3010,00 zł

 

  • Jeżeli przez część roku opłacano za poszczególne miesiące składkę zdrowotną od dochodu, a następnie ponoszono wyższe koszty i składka ustalona od dochodu rocznego jest niższa niż suma składek za poszczególne miesiące będzie można ubiegać się o zwrot składki.
  • Wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej będzie można złożyć w terminie do końca miesiąca upływającego po terminie do złożenia deklaracji PIT (a więc do końca maja następnego roku). Po upływie tego terminu roszczenie o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej wygasa. Oznacza to, że brak złożenia wniosku o nadpłatę w terminie do końca maja roku następnego wiązać się będzie z brakiem możliwości odzyskania tej nadpłaty.

 

Ważne!

Zapłata składki zdrowotnej za grudzień 2021 r.

Termin zapłaty składki zdrowotnej za grudzień upływa w styczniu. Żeby odliczyć ją od podatku, należałoby ją uregulować jeszcze w grudniu 2021 r.

 

  • Podatnicy opodatkowani wg skali będą mogli skorzystać z kwoty wolnej w wysokości 30.000 zł, a próg podatkowy zostanie podniesiony do 120.000 zł.

Dla porównania:

Skala podatkowa 2021r.

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
ponaddo
85 52817 % minus kwota zmniejszająca podatek
85 52814 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł  minus kwota zmniejszająca podatek
1.000.00014 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy (danina solidarnościowa)

 

Skala podatkowa od 2022r.

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
ponaddo
120.00017% minus kwota zmniejszająca 5100 zł
120.00015 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł
1.000.00015 300 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł minus kwota zmniejszająca podatek plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy (danina solidarnościowa)

 

 

  • Podatnik będzie miał możliwość skorzystania z tzw. ulgi dla klasy średniej, jeśli dochód w danym roku wynosi pomiędzy 68.412 zł a 133.692 zł.

Wyższa kwota wolna, podwyższony próg skali podatkowej i ulga dla klasy średniej mają zneutralizować brak możliwości odliczenia od dochodu składki zdrowotnej oraz obliczanie jej od dochodu.

Ulga obejmie wyłącznie dwie kategorie przychodów:

  • umowy o pracę
  • działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach skali podatkowej.
Przychody bruttoWartość ulgi
68.411,99 złnie przysługuje
od 68 412 zł do 102 588 zł(przychód x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17
od 102 588,01 zł do 133 692 zł(przychód x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł
133 692,01 złnie przysługuje

 

Podstawą dla ulgi jest wartość przychodu podatnika, a zatem kwoty brutto.

Zmiany w Polskim Ładzie sprawią, że dla większej niż dotychczas liczby podatników opłacalny będzie wybór opodatkowania wg skali podatkowej zamiast opodatkowania liniowego. Aktualnie próg ten wynosi przy dochodzie brutto ok. 10.000 zł miesięcznie, po wprowadzeniu Polskiego Ładu będzie to ok. 13.000 zł brutto miesięcznie.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – składki zdrowotne, zasady opodatkowania i wyłączenia – Polski ład