poradnik podatkowy

Split payment – zmiany w regulowaniu płatności z rachunku VAT od 1 listopada 2019r.

10 października 2019
podziel się na:

split payment

Split payment polega na rozdzieleniu płatności za nabyte towary czy usługi w ten sposób, że:

  • zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT,
  • zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana jest na rachunek bankowy albo rachunek SKOK, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo będzie rozliczana w inny sposób.

Rachunek VAT funkcjonuje razem z rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy lub prowadzonym dla celów działalności gospodarczej rachunkiem w SKOK.

Rachunek VAT służy do obsługi płatności za towar lub usługę z wykorzystaniem mechanizmu split payment – podzielonej płatności.

Środki pieniężne na rachunku VAT są środkami należącymi do Przedsiębiorcy. Przepisy określają sposób dysponowania nimi przez Przedsiębiorcę. Podatnicy mogą z takiego rachunku dokonywać płatności m.in.:

  • przelewy na inny rachunek VAT przy użyciu komunikatu przelewu, w tym zwrotu nienależnie otrzymanych płatności,
  • opłat swoich zobowiązań podatkowych z tytułu rozliczeń podatku VAT, w tym wpłacać dodatkowe zobowiązanie podatkowe, odsetki za zwłokę w podatku VAT na rachunek urzędu skarbowego,
  • przekazania środków na inny rachunek VAT prowadzony w tym samym banku (przekazanie własne).

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektóry innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751) wprowadzono zmiany w ustawie Prawo bankowe.

działaność gospodarcza

Kliknij w link: https://dwaplusjeden.com/akademia-przedsiebiorczosci/wydarzenie/abc-dzialalnosci-gospodarczej/

Od 1 listopada 2019r. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na zapłatę innych zobowiązania:

  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatku akcyzowego,
  • należności celnych,
  • składek ZUS.

Ważną zmianą w przepisach o VAT, będzie również możliwość uregulowania należności za więcej niż jedną fakturę wystawioną przez jednego dostawcę.

W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT wyjaśniono, że przy wyborze zbiorczej płatności w systemie split payment nabywca będzie miał obowiązek zapłaty należności z wszystkich faktur otrzymanych od danego wystawcy w danym okresie, bez względu na to, czy faktury te będą, czy też nie, dokumentować transakcje podlegające split payment.

2019-10-10

oferta usług księgowych

Kliknij w link: https://dwaplusjeden.com/uslugi-ksiegowe-dla-spolki/