poradnik podatkowy

Wybór formy opodatkowania 2020r. – Karta podatkowa

7 stycznia 2020
podziel się na:

– karta podatkowa –

Najprostszą formą opodatkowania jest karta podatkowa. Wysokość karty podatkowej nie zależy ani od wysokości przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorcę ani ponoszonych kosztów. Przy tej formie opodatkowania przedsiębiorcy nie mają obowiązku odrębnie ewidencjonować przychodów i kosztów.

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik rozpoczynający działalność w roku podatkowym składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności.

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:

1) usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej “tabelą”, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w tabeli;

2) usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% – w warunkach określonych w części II tabeli;

3) usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi – w warunkach określonych w części III tabeli, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem;

4) gastronomiczną – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% – w warunkach określonych w części IV tabeli;

5) w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu – w warunkach określonych w części V tabeli;

6) w zakresie usług rozrywkowych – w warunkach określonych w części VI tabeli;

7) w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% – w warunkach określonych w części VII tabeli;

8) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – w warunkach określonych w części VIII tabeli;

9) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex 21.20.23.0), w związku ze świadczonymi usługami – w warunkach określonych w części IX tabeli;

10) w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi – w warunkach określonych w części X tabeli;

11) w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny – w warunkach określonych w części XI tabeli.

Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także – na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli – osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne, oraz przedsiębiorstwa w spadku.

Stawki karty podatkowej w 2020 r.

Stawki podatku dochodowego na 2020 r. dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej zostały opublikowane w obwieszczeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy obowiązujących w 2020 r. (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 1141). W porównaniu z 2019 r. stawki ulegną podwyższeniu.

Tekst obwieszczenia:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190001141/O/M20191141.pdf

W przypadku usług kosmetycznych bez zatrudniania pracowników miesięczna stawka będzie wynosiła 126 zł – w miejscowości do 5 tys. mieszkańców. W przypadku zatrudniania przez takiego przedsiębiorcę jednego pracownika, stawka karty wyniesie 343 zł. Jeżeli jednak usługi te będą wykonywane w miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców, stawki odpowiednio wyniosą 169 zł i 427 zł.

Świadczący usługi w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi płacą miesięczną stawkę w zależności od godzin przeznaczonych na wykonywanie usług. Będą więc musieli zapłacić:

  • do 48 godzin – 1,60 zł za każdą godzinę,
  • powyżej 48 do 96 – 76,80 zł + 3,50 zł za każdą godzinę ponad 48,
  • powyżej 96 godzin – 244,80 zł.

Stawki te dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka.

W 2020 r. przy usługach świadczonych w zakresie: robót budowlanych, robót budowlanych instalacyjnych, sztukatorstwa, odgrzybiania budynków, zduństwa, cyklinowania oraz studniarstwa dopuszczalne jest – poza świadczeniami dla ludności – wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 67.621 zł przychodu rocznie.

 

W zakresie robót budowlanych dla ludności (m.in. murarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian) stawki w 2020 r. wyniosą:

Zatrudnienie W miejscowości o liczbie mieszkańców
do 5 tys. powyżej 5 tys. do 50 tys. powyżej 50 tys.
bez pracowników343 zł384 zł427 zł
1 pracownik588 zł630 zł684 zł
2 pracowników812 zł924 zł1.051 zł
3 pracowników1.141 zł1.292 zł1.429 zł
4 pracowników1.336 zł1.464 zł1.608 zł
5 pracowników1.544 zł1.706 zł1.864 zł

Wyboru kartu podatkowej należy dokonać w terminie do dnia 20go stycznia . Ten sam termin obowiązuje przy rezygnacji z tej formy opodatkowania lub zmiany na korzyść podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2020-01-07

Inne formy opodatkowania, przeczytaj ⤵

Podatek według skali oraz podatek liniowy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Sprawdź terminy na

Bezpłatne Konsultacje Księgowe

konsultacje księgowe