poradnik podatkowy

Wypłata dywidendy – jaką kwotę zysku możesz przeznaczyć do wypłaty dywidendy?

11 lutego 2020
podziel się na:

– dywidenda –

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, to zbliża się termin podjęcia ostatecznych decyzji o wypłacie dywidendy. Czy wiesz jaka kwotę zysku możesz przeznaczyć na wypłatę dywidendy?

Do końca marca powinno zostać sporządzone sprawozdanie finansowe a do końca czerwca odbyć się zwyczajne zgromadzenia wspólników (zwyczajne walne zgromadzenia akcjonariuszy), jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Na takim zebraniu wspólnicy/akcjonariusze powinni omówić sprawę podziału zysku wypracowanego przez spółkę na wypłatę dywidendy.

Podział zysku lub pokrycie straty może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez zgromadzenie wspólników. W przypadku spółek zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego wymagana jest także opinia biegłego rewidenta o tym sprawozdaniu (bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami). Niespełnienie tego warunku skutkuje nieważnością decyzji w sprawie wyniku finansowego spółki.

Jaka część zysku dla wspólników?

Dzieląc zysk, wspólnicy muszą  przestrzegać postanowień umowy spółki. Może ona przewidywać sposób jego podziału, ustanawiając np. obligatoryjne odpisy na określone fundusze spółki (rezerwowy czy zapasowy). Poza tym spółka akcyjna zobowiązana jest do przelewania na kapitał zapasowy utworzony na pokrycie straty co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy.

Obowiązek ten nie dotyczy tych spółek akcyjnych, w których wspomniany kapitał zapasowy osiągnął wartość co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

 

Sp. z o.o. spółka komandytowa – najważniejsze informacje

Kwoty do podziału pomiędzy wspólników

Wypłata dywidendy czyli kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy.

 

Wypłata dywidendy – jaki dzień i termin?

Osobami uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku. Uchwała wspólników (zwyczajnego walnego zgromadzenia) może określać inny dzień, według którego będzie ustalana lista podmiotów uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Dzień taki trzeba wyznaczyć w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały w sprawie podziału zysku.

Przesunięcie dnia dywidendy jest możliwe, gdy umowa spółki upoważnia do tego zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie).

Rozdzielenie zysku

Zasadą jest, że zysk rozdziela się w stosunku do liczby udziałów/akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
Wypłata dywidendy następuje w dniu określonym w uchwale wspólników (walnego zgromadzenia). Jeżeli w uchwale nie określono takiego dnia, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd spółki z o.o. bądź radę nadzorczą spółki akcyjnej.
Przekazanie dywidendy wbrew przepisom lub postanowieniom umowy spółki będzie stanowić bezprawną wypłatę.

Koszty prac rozwojowych a dywidenda

Od 23 września 2015 r. art. 191 § 4 Kodeksu spółek handlowych przewiduje, że w przypadku, gdy koszty prac rozwojowych zakwalifikowanych jako aktywa spółki nie zostały całkowicie odpisane, nie można dokonać podziału zysku odpowiadającego równowartości kwoty nieodpisanych kosztów prac rozwojowych, chyba że kwota kapitałów rezerwowych i zapasowych dostępnych do podziału i zysków z lat ubiegłych jest co najmniej równa kwocie kosztów nieodpisanych.

2020-07-11

konsultacje księgowe