poradnik podatkowy

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do końca września 2020 r.

1 września 2020
podziel się na:

Spółki, które nie podlegają nadzorowi KNF i jako rok obrotowy przyjęły rok kalendarzowy, mają czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do końca września 2020 r. Termin ten został wydłużony w związku z pandemią COVID-19.

Z ustawy o rachunkowości wynika, że sprawozdania finansowe zatwierdza organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki.

Co do zasady (art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości)  roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W spółkach, w których jako rok obrotowy wybrano rok kalendarzowy, sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy trzeba zatwierdzić do końca czerwca roku następnego.

 

biuro rachunkowe cennik

 

W związku z pandemią COVID-19 i trudnościami, jakie jednostki miały z terminowym sporządzeniem sprawozdań finansowych za 2019 r. obowiązują wyjątkowo inne terminy dotyczące m.in. ich zatwierdzania niż wskazane w ustawie o rachunkowości.

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, m.in. termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego został przesunięty o 3 miesiące (a dla podmiotów podlegających nadzorowi KNF – o 2 miesiące).

W przypadku jednostek, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2019 r. i które nie podlegają nadzorowi KNF, sprawozdanie finansowe za 2019 r. trzeba zatwierdzić do 30 września 2020 r.

Niewypełnienie obowiązku związanego z zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego skutkuje niemożnością dokonania przez jednostkę podziału jej wyniku finansowego.

 

Gdańsk, 2020-09-01

 

konsultacje księgowe