poradnik podatkowy

Zgłoszenia i wybory dokonywane przez Przedsiębiorcę w zeznaniu rocznym.

19 marca 2021
podziel się na:

Przedsiębiorcy będący podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych pdof (działalności gospodarcze, spółki cywilne) oraz podatku dochodowego od osób prawnych pdop (m.in. spółki z o.o., stowarzyszenia, fundacje…) oraz opłacający ryczałt ewidencjonowany mają prawo informować i dokonywać określonych ustawowo wyborów, które mogą wpływać na sposób rozliczania i opłacania tego podatku.

Przedsiębiorcy o swoich  wyborach muszą poinformować urząd skarbowy w zeznaniu za rok podatkowy, w których stosowali te rozwiązania.

Forma i sposób regulowania zaliczek lub podatku

Prowadzący działalność gospodarcza, spełniający kryteria wymagane przepisami pdof i pdop, mogą wybrać:

  1. opłacanie zaliczek na podatek dochodowy w systemie kwartalnym
  2. opłacanie miesięcznych zaliczek w uproszczonej formie.

Ryczałtowcy mogą wybrać opłacanie kwartalnego ryczałtu.

Z przepisów podatkowych (art. 44 ust. 3i i 6d ustawy o pdof, art. 25 ust. 1e i 7a ustawy o pdop oraz art. 21 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym) wynika, że o dokonanym wyborze informują w zeznaniu podatkowym składanym po zakończeniu roku podatkowego, w którym stosowali te sposoby opłacania zaliczek lub ryczałtu.

W związku z pandemią ustawodawca stworzył podatnikom pdof i pdop będącym małymi podatnikami możliwość rezygnacji w trakcie 2020 r. z wpłacania zaliczek w uproszczonej formie, za okres od marca do grudnia 2020 r.

Przychód z zaliczek na kasie fiskalnej

Podatnicy ewidencjonujący przychody z zastosowaniem kas fiskalnych mogą uprościć rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy.  Z przepisów podatkowych (art. 14 ust. 1j-1l ustawy o pdof i art. 12 ust. 3g-3i ustawy o pdop) wynika, że w pewnych okolicznościach w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących zgodnie z przepisami ustawy o VAT, za datę powstania przychodu w podatku dochodowym uważa się dzień pobrania wpłaty.

Aby móc wyznaczać w ten sposób moment powstawania przychodu, podatnik zobowiązany zawiadomić o tym urząd skarbowy. O stosowaniu takiego sposobu ustalania daty powstania przychodu należy poinformować w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym przychód ustalali na dzień pobrania wpłaty. Podobnie jest w przypadku podatników opłacających ryczałt ewidencjonowany wynika art. 21 ust. 3e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Podatnik pdof prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki jawnej, spółki partnerskiej lub spółki komandytowej, która w roku podatkowym korzystała z zawieszenia wykonywania działalności, podatnik pdop (w tym będący wspólnikiem spółki jawnej lub komandytowej, która zawiesiła wykonywanie działalności) oraz ryczałtowiec będący osobą fizyczną, który jest wspólnikiem spółki jawnej, która zawiesiła wykonywanie działalności, o okresie zawieszenia w roku podatkowym wykonywania działalności informują w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym działalność ta była zawieszona (art. 44 ust. 12 ustawy o pdof, art. 25 ust. 5c ustawy o pdop oraz art. 21 ust. 1f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Metoda ustalania różnic kursowych

Zarówno podatnicy prowadzący księgi rachunkowe jak i podatnicy prowadzący księgowość uproszczoną ustalają różnice kursowe według jednej z dwóch metod:

  1. podatkowej w oparciu o art. 24c ustawy o pdof i odpowiednio art. 15a ustawy o pdop,
  2. rachunkowej, czyli zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Wybór metody rachunkowej oraz rezygnacji z niej należy zgłosić w zeznaniu podatkowym składanym odpowiednio za rok podatkowy, w którym rozpoczęto stosowanie tej metody oraz za ostatni rok podatkowy, w którym ją stosowano (art. 14b ustawy o pdof i art. 9b ustawy o pdop).

Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych

Osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, nie są zobowiązane do prowadzenia w dany roku ksiąg rachunkowych, gdy ich przychody za poprzedni rok nie przekroczyły przeliczonego na złotówki w ustawowy sposób limitu 2.000.000 euro.

Podatnicy mogą prowadzić księgi rachunkowe na zasadzie dobrowolnego wyboru. Informację o prowadzeniu ksiąg rachunkowych zamieszczają w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym były prowadzone. Jeżeli księgi prowadziła spółka, informację składają wszyscy wspólnicy (art. 24a ust. 5 i 5a ustawy o pdof).

Zmiana roku podatkowego

Co do zasady, dla wszystkich podatników pdof oraz większości podatników pdop rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

U podatników pdop możliwa jest zmiana roku podatkowego na inny niż rok kalendarzowy. O takiej zmianie powinni poinformować w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które nie były dotychczas podatnikami pdop taką informację podają w zeznaniu składanym za pierwszy rok podatkowy, w którym uzyskały status tego podatnika (art. 8 ust. 1, 4 i 5 ustawy o pdop).

Korekta cen transferowych

Po spełnieniu ustawowych warunków w oparciu o art. 23q ustawy o pdof i art. 11e ustawy o pdop, podatnicy mają prawo dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów. W przypadku korekty cen transferowych zmniejszającej przychody lub zwiększającej koszty uzyskania przychodów podatnik musi m.in. potwierdzić dokonanie korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta.

 

Gdańsk, 18.03.2021

 

Sprawdź też:

Możliwość powrotu do zwolnienia z VAT w 2021 r.

pit