poradnik podatkowy

Elektronizacja sprawozdawczości w BDO

19 grudnia 2019
podziel się na:

 Z dniem 1 stycznia 2020 r. wprowadzona zostanie elektronizacja Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).

Od tego dnia prowadzenie ewidencji odpadów, prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość odbywać się będą wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.

Każdy podmiot objęty obowiązkiem rejestracji w bazie powinien do końca 2019 r. złożyć wniosek o uzyskanie wpisu. Lista podmiotów objętych obowiązkiem dokonania wpisu do rejestru znajduje się w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach.

Obowiązkiem wpisu do rejestru objęte zostały m.in. podmioty wytwarzające, transportujące od­pady oraz prowadzące ewidencję tych odpadów. Obowiązkiem tym objęci są również przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju opakowania, produkty w opakowaniach, opony, pojazdy, baterie i akumulatory czy sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz gospodarujący odpadami.

Obowiązek wpisu do bazy nie jest uzależniony od wielkości przedsiębiorcy o formy prowadzonej działalności.

Aby uzyskać wpis, należy złożyć wniosek dostępny na internetowej stronie rejestru https://www.bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania

Składając wniosek, wypełnić należy tylko te działy, które dotyczą branży, w jakiej działa wnioskodawca. Konieczne jest dołączenie do wniosku:

  • uwierzytelnionej kopii dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
  • oświadczenia o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenia o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenia potwierdzającego, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Składając wniosek należy dokonać opłaty rejestrowej. Opłata wynosi 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców i 300 zł dla pozostałych podmiotów. Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do BDO dla:

  • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
  • wprowadzających baterie lub akumulatory,
  • wprowadzających pojazdy,
  • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
  • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  • wprowadzających na terytorium kraju opony,
  • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Za prowadzenie w 2020 r. działalności bez uzyskania wymaganego wpisu w BDO będą groziły wysokie kary finansowe wynoszące od 5.000 zł do 1 mln zł, sąd będzie mógł wymierzyć karę aresztu.

2012-12-13

księgowośćkliknij w link: https://dwaplusjeden.com/uslugi-ksiegowe-dla-spolki/