poradnik podatkowy

Pracownicze Plany Kapitałowe – co trzeba wiedzieć?

31 października 2019
podziel się na:

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

PPK jest tworzony wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracowników, pracodawców oraz państwa.

Celem PPK jest:

  • zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków,
  • wpłynąć na rozwój gospodarki, przedsiębiorstw oraz miejsc pracy,
  • pomnażać prywatne oszczędności emerytalne pracowników.

kadry i płacekliknij w link: https://dwaplusjeden.com/kadry-i-place/

PPK tworzy możliwości gromadzenia środków na przyszłość dla osób zatrudnionych.

Pracownicze Plany Kapitałowe mają na celu utworzenie powszechnego systemu dobrowolnego oszczędzania, na zabezpieczenie potrzeb osób po ukończeniu 60. roku życia. Ich celem jest danie nowych możliwości w zakresie zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych obok świadczeń emerytalnych z powszechnego systemu zabezpieczenia emerytalnego.

PPK to system kapitałowy, który nie jest częścią systemu emerytalnego, dlatego oszczędności na koncie pracownika będą prywatne i można będzie je w każdej chwili wypłacić. Poza tym będą one podlegały dziedziczeniu. Osoba oszczędzająca w ramach PPK będzie mogła swobodnie korzystać ze zgromadzonych środków na swoim rachunku po osiągnięciu 60. roku życia – bez względu na status aktywności zawodowej. Środki te podlegają dziedziczeniu.

Pracownicze Plany Kapitałowe będą musiały zostać utworzone przez każdego pracodawcę zatrudniającego co najmniej jedną osobę, za którą odprowadzane są składki emerytalne i rentowe do ZUS.

Obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK wprowadzany będzie stopniowo.

Co 6 miesięcy będą włączane kolejne grupy podmiotów. Od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. do utworzenia PPK zobowiązane będą kolejne grupy przedsiębiorstw – od największych po najmniejsze.

 

Terminy wprowadzania przepisów o PPK

Przedsiębiorstwa i instytucje
zatrudniające
Data stosowania
przepisów ustawy
co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu
na dzień 31 grudnia 2018 r.
od 1 lipca 2019 r.
co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu
na dzień 30 czerwca 2019 r.
od 1 stycznia 2020 r.
co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu
na dzień 31 grudnia 2019 r
od 1 lipca 2020 r.
pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora
finansów publicznych
od 1 stycznia 2021 r.
Podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej, mogą zawierać umowy o zarządzanie i umowy o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa ma zastosowanie w stosunku do podmiotu, który zatrudnia największą liczbę osób zatrudnionych w tej grupie kapitałowej.

Czy można zrezygnować z PPK?

Uczestnik PPK będzie mógł zrezygnować z dokonywania wpłat do programu na podstawie pisemnej deklaracji złożonej u pracodawcy. Co cztery lata pracodawca będzie informował pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego, o ponownym dokonywaniu wpłat. Jeśli uczestnik PPK będzie chciał zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, to co 4 lata będzie musiał składać stosowną deklarację. Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie będzie mógł ponownie do niego przystąpić.

Kto będzie obsługiwać PPK ?

Pracownicze Plany Kapitałowe jest systemem prywatnym i środki w PPK są prywatne, na takiej samej zasadzie jak lokaty bankowe. PPK mają obsługiwać towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które posiadają zgody i zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce. Jednym z dodatkowych wymogów dla TFI, które chcą wziąć udział w PPK, jest minimum trzyletni okres doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Dziś zezwolenie posiada ponad 60 TFI.

PPK 2019 a śmierć pracownika. Co stanie się ze zgromadzonymi środkami ?

Po śmierci uczestnika PPK (bez względu na jego wiek) zgromadzone środki podlegają wypłacie transferowej do PPK, IKE lub PPE osoby uprawnionej lub podlegają wypłacie w formie pieniężnej.

Uczestnik PPK może wskazać osobę uprawnioną do jego środków, a jeśli tego nie zrobi, środki otrzyma jego spadkobierca zgodnie dziedziczeniem na zasadach ogólnych.

Jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, instytucja finansowa dokona wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK na rachunek PPK, IKE lub PPE jego małżonka (w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej) albo na jego wniosek wypłaci mu te środki w formie pieniężnej.

Jakie są składki na PPK ?

Na PPK płacić mają pracodawcy i uczestnicy programu. Wpłata podstawowa do PPK wyniesie:

  • 2 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu.
  • 1,5 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracodawcy.

Pracownik, którego miesięczne wynagrodzenie uzyskiwane z różnych źródeł, będzie równe lub niższe niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku – będzie mógł dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2 proc., ale nie mniejszej niż 0,5 proc.

W umowie o zarządzanie PPK pracodawca będzie mógł zadeklarować dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5 proc. W tej sytuacji pracodawca każdemu pracownikowi będzie dodawał przynajmniej 1,5 proc. ale nie więcej niż 4 proc.

Uczestnik PPK będzie mógł także zadeklarować wpłatę dodatkową do 2 proc., co daje łącznie maksymalnie 4 proc. (wpłata podstawowa i dodatkowa). W efekcie na konto pracownika w PPK będzie mogła wpływać łączna wpłata od 3,5 do 8 proc. wynagrodzenia.

Czy można wybrać środki z PPK ?

Pieniądze zgromadzone przez uczestnika PPK zostaną mu wypłacone po osiągnięciu 60. roku życia. Jest to ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn. Środki zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność uczestników.

Zatem, uczestnik PPK może dokonać wypłaty środków z PPK już po ukończeniu 60 r.ż. bez względu na status aktywności zawodowej i płeć.

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie ma związku z możliwością wypłaty środków z PPK czy to przez uczestnika czy osobę uprawnioną.

Jakie sankcje za brak PPK ?

Dla pracodawcy będzie istniał obowiązek dokonywania wpłat do PPK. Za niewywiązanie się z obowiązku pracodawca zapłaci grzywę w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł. Instytucja kontrolującą jest Państwowa Inspekcja Pracy.

PPK a podatek

Wpłaty dokonywane przez podmiot zatrudniający, finansowane z jego środków, na rachunek pracownika w pracowniczym planie kapitałowym, stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy w związku z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia. Dotyczy to zarówno wpłat podstawowych, jak i dodatkowych.

Pracodawca ma obowiązek obliczyć oraz pobrać z tego tytułu zaliczkę na pdof. Jest to jednak przychód, który nie stanowi dla pracownika podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych społecznych ani zdrowotnej.

2019-10-31

Certyfikowane Biuro Rachunkowekliknij w link: https://dwaplusjeden.com/uslugi-ksiegowe-dla-spolki/