27 czerwca 2023

Do 30 czerwca 2023 r. należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Przypominamy, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W związku z tym podmioty, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2022 r., mają czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. – art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający danej jednostki. Sprawozdanie zatwierdza organ, który jest do tego uprawniony zgodnie z obowiązującymi daną jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności. Przykładowo w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to zgromadzenie wspólników. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości jest wymóg aby w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy dokonać ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych. Zamknięcie to polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe (por. art. 12 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości). Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 r. oznacza więc, że nie można już będzie dokonywać żadnych zmian w księgach rachunkowych, ani w sprawozdaniu finansowym za ten rok obrotowy.

Gdańsk, 2023-06-27

Poradnik podatkowy >>