20 września 2023

Odpowiedzialność członka zarządu za zaległe składki ubezpieczeniowe

Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe spółki z o.o. jako osoby trzecie na podstawie art. 116 Ordynacji podatkowej.

Odpowiedzialność ta ma miejsce, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:

1) nie wykazał, że:

a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało wdrożone postępowanie restrukturyzacyjne albo

b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy,

2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Regulacje Ordynacji podatkowej, mają odpowiednie zastosowanie do należności spółki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze poza ubezpieczeniowe jak np. fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń – art. 31 i art. 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości w składkach ZUS spółki jest odpowiedzialnością subsydiarną oraz solidarną. Warunkiem pociągnięcia członka zarządu do odpowiedzialności za zaległe składki spółki jest prowadzenie przez organ egzekucyjny bezskutecznej egzekucji z majątku spółki. Drugą przesłanką warunkującą odpowiedzialność członka zarządu za zaległe składki ZUS spółki jest pełnienie funkcji członka zarządu w czasie, kiedy doszło do upływu terminu płatności składek ZUS. Tylko w przypadku spełnienia obu powyższych przesłanek, ZUS może wydać decyzję ustalającą odpowiedzialność członka zarządu za zaległości składkowe spółki.

Odpowiedzialność za zaległe składki ZUS dotyczy:

1) członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

2) członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji;

3) członków zarządu Spółki Akcyjnej;

4) członków zarządu Spółki Akcyjnej w organizacji;

5) pełnomocników oraz wspólników spółki kapitałowej w organizacji;

6) likwidatorów – z wyjątkiem likwidatorów ustanowionych przez sąd – którzy odpowiadają tylko za zaległości, które powstały w czasie likwidacji;

7) członków zarządu spółki kapitałowej  (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Spółki Akcyjnej), którzy uzyskali status likwidatora spółki – którzy odpowiadają za zaległe składki ZUS powstałe przed i po otwarciu procesu likwidacji spółki.

Odwołanie z zarządu, rezygnacja z pełnienia funkcji albo wygaśnięcie mandatu członka zarządu nie oznacza, że nie będziemy odpowiadać za zaległe składki ZUS. Jeśli powstały one w czasie pełnienia przez nas niniejszej funkcji, to ponosimy odpowiedzialność za zaległe składki ZUS spółki.

Członek zarządu może uniknąć odpowiedzialności za zaległe składki ZUS:

1) składając wniosek o ogłoszenie upadłości spółki w terminie;

2) w przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego albo zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu we właściwym czasie;

3) wskazując mienie spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości składkowych w znacznej części;

4) udowadniając, że do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w terminie doszło bez jego winy, np. w sytuacji gdy członek zarządu zaczął pełnić swoją funkcję już w momencie istnienia zaległości, które z uwagi na kondycję finansową spółki  nie uzasadniały składania wniosku o ogłoszenie upadłości – z uwagi na brak niewypłacalności spółki.

W przypadku udowodnienia którejś z powyższych przesłanek, członek zarządu będzie zwolniony z odpowiedzialności za zaległe składki ZUS spółki.

 

2023-09-20