poradnik podatkowy

Rozporządzenie przesuwające terminy wypełnienia obowiązków sprawozdawczych za rok 2020

5 kwietnia 2021
podziel się na:

Opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, zwane dalej rozporządzeniem zmieniającym.

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem zmienianym.

Celem rozporządzenia zmieniającego jest zapewnienie prawidłowej realizacji przez jednostki obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, a także z art. 45 ust. 5 updof. Z treści § 2a oraz § 3a ust. 1 i 2 dodanych do rozporządzenia zmienianego wynika m.in., iż w przypadku jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, (z wyjątkiem jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym):

  • termin zamknięcia ksiąg rachunkowych (określony w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości) przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną – o miesiąc,
  • termin sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy (określony w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości) przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną – o 30 dni,
  • termin zakończenia inwentaryzacji (określony w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości) przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną – o 30 dni,
  • termin sporządzenia sprawozdania finansowego (określony w art. 52 ust. 1 ww. ustawy), przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną – o miesiąc,
  • termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego (określony w art. 53 ust. 1 ww. ustawy) przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną – o miesiąc,
  • termin przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS (określony w art. 45 ust. 5 updof) przedłuża się do dnia 31 lipca 2021 r.

Powyższe zmiany mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2021 r.

Do rozporządzenia zmienianego dodano również § 3b, na podstawie którego został wydłużony termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego w przypadku:

1) spółdzielni mieszkaniowych, o których mowa w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, w których ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie tej ustawy – przedłuża się do dnia odbycia walnego zgromadzenia, o którym mowa w art. 90 tej ustawy; jak wynika z treści powołanego art. 90, jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ww. ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie ww. ustawy, ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu;

2) jednostek innych niż spółdzielnie mieszkaniowe, które nie są spółkami kapitałowymi, spółkami komandytowo-akcyjnymi, spółkami jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, w których:

a) liczba członków organów zatwierdzających przewyższa ograniczenia w zakresie zgromadzeń, spotkań i zebrań, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

b) brak jest możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

– przedłuża się do 6 tygodni od dnia ustania przesłanki, o której mowa w lit. a) lub b).

Powyższa zmiana ma zastosowanie do zatwierdzania sprawozdań finansowych za lata obrotowe kończące się po dniu 29 września 2020 r. Przepis ten nie jest ograniczony do roku obrotowego 2020, zatem będzie dotyczył również następnych lat obrotowych, o ile nadal będzie trwał stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii i związane z nimi ograniczenia.

Rozporządzeniem zmieniającym wydłużono także o 30 dni termin dotyczący sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego (określony w art. 270 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych).

Przesunięto również niektóre terminy wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, 30 marca 2021 r.

 

2021.04.06

 

Kalendarz obowiązków podatkowych dla Księgowych i Przedsiębiorców na rok 2021. i styczeń 2022