18 września 2019

Pamiętaj o podatku PCC

Przedsiębiorcy zawierając umowy cywilnoprawne, często zapominają o podatku PCC, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych. Wielu z nich nie ma świadomości, że konsekwencją zawarcia umowy cywilnoprawnej jest obowiązek podatkowy w zakresie PCC.

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z tytułu zawarcia jednej z umów lub dokonania czynności, o których mowa w ustawie o PCC.

Istotny jest sam fakt dokonania konkretnych czynności, takich jak:

 • umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku,
 • umowa darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowa dożywocia,
 • umowa o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności,
 • umowa depozytu nieprawidłowego,
 • umowa spółki.

Obowiązek podatkowy w PCC występuje nie tylko w przypadku dokonania jednej z czynności ale również w przypadku zmiany tych umów, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania.

Obowiązek PCC występuje również w sytuacjach gdy orzeczenia sądów, sądów polubownych, czy zawarte ugody wywołują takie same skutki prawne jak ww. czynności.

Moment powstania obowiązku podatkowego w PCC powiązany jest z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej będącej przedmiotem opodatkowania. Szczegółowo jest to określone w art. 3 ust. 1 ustawy o PCC.

Gdy podatnik podczas kontroli ze strony organów skarbowych (np. pod kątem nieujawnionych źródeł przychodów) powołuje się na pożyczkę jako źródło swojego majątku. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje niejako ponownie z chwilą powołania się przez podatnika na pożyczkę. Czyli w tej sytuacji obowiązek powstaje z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej – jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie PCC w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym na fakt jej dokonania.

Wyłączenia i zwolnienia z PCC

Ustawa zawiera także wykaz czynności, które nie podlegają podatkowi. PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. a) w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem VAT,
 2. b) jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku VAT z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Oprócz czynności niepodlegających opodatkowaniu ustawa zawiera także szeroką listę zwolnień z podatku PCC. Czy określona czynność korzysta ze zwolnienia należy sięgnąć do art. 9 ustawy.

biuro rachunkowe cennik

Kliknij w link: https://dwaplusjeden.com/indywidualna-oferta-dla-twojej-firmy/

Zasady opodatkowania podatkiem PCC

W przypadku umowy sprzedaży obowiązek zapłacenia podatku PCC, ciąży na kupującym, a przy darowiźnie na obdarowanym. Brak solidarnej odpowiedzialności obu stron umowy za uiszczenie podatku. Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, czy wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej.

Stawka podatku PCC została szczegółowo określona dla poszczególnego rodzaju czynności. W zależności od czynności wynosi ona 0,5%, 1% lub 2% podstawy opodatkowania. Jednak w sytuacji powołania się przez podatnika w trakcie postępowania kontrolnego na fakt zawarcia umowy pożyczki, stawka podatku ma charakter sankcyjny i wynosi 20% podstawy opodatkowania.

Najczęściej podstawą opodatkowania podatkiem PCC jest wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Gdy wskazana przez podatnika kwota budzi wątpliwości urzędu skarbowego lub nie została wskazana w umowie i deklaracji, organ ma możliwość jej zweryfikowania i ustaleniu w oparciu o wartości rynkowe.

Obowiązek podatku PCC należy realizować bez wezwania przez urząd skarbowy. Podatnik ma obowiązek złożyć deklarację PCC-3 i zapłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

2019-09-18

konsultacje księgowe

Kliknij w link: https://dwaplusjeden.com/konsultacje-ksiegowe/

Pożyczka dla spółki z o.o. od jej udziałowca