15 kwietnia 2020

Kalendarz obowiązków podatkowych dla Księgowych i Przedsiębiorców na 2021.

Poznaj najważniejsze terminy obowiązków podatkowych, których w roku 2021 muszą dopełnić Księgowi i Przedsiębiorcy.

Listę uzupełniamy na bieżąco.

Do 20 Stycznia 2021r.

 • PIT-6
 • PFRON deklaracje DEK-R i INF-2

Do 31 Stycznia 2021r.

 • Deklaracja chęci skorzystania z “Małego ZUS PLUS” na bieżący rok
 • PIT-4R
 • PIT-8AR
 • PIT-19A
 • PIT-11 (DO US)
 • PIT-16A
 • ZUS IWA
 • Informacja o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego
 • Deklaracja o podatku od nieruchomości
 • CIT-10z
 • Spółki jawne – informacja o wspólnikach do Naczelnika Urzędu Skarbowego o niepłaceniu CIT

Do 15 Lutego 2021r.

 • ZUS RPA dla wypłat w następnym miesiącu (do 10 dnia miesiąca następnego za rok poprzedni)
 • Deklaracja podatku od środków transportu

Do 20 Lutego 2021r.

 • Zmiana formy opodatkowania – informacja

Do 25 Lutego 2021r.

 • Korekta struktury podatku VAT w deklaracji VAT-7

Do 28 Lutego 2021r.

 • PIT-11 (do pracowników)
 • PIT-8C
 • PIT-28
 • Informacja dla pracowników którzy złożyli rezygnacje z PPK, że w tym roku mijają 4 lata
 • Informacja osoby ubezpieczonej (dawne RMUA)
 • Zaświadczenia o przychodach pracujących emerytów i rencistów do ZUS
 • IFT-1

Do 31 Marca 2021r.

 • CIT-8 – przesunięty na 31.05.2021
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020r.
 • Deklaracja o odpadach
 • IFT-2
 • ZUS ZSWA

6.04.2021 r. (wtorek) mija termin

 • wpłaty składek ZUS za marzec 2021 r. – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenia deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2021 r.


7.04.2021 r.
(środa) mija termin  wpłaty:

 • podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2021 r.
 • zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazania informacji CIT-7
 • przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w marcu 2021 r.

12.04.2021 r. (poniedziałek) mija termin:

 • wpłaty składek ZUS za marzec 2021 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenia zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2021 r.

15.04.2021 (czwartek) mija termin:

 • wpłata składek ZUS za marzec 2021 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2021 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wniesienie opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej w I kwartale 2021 r.
 • wpłata do PPK za marzec 2021 r.

20.04.2021 (wtorek) mija termin:

 • wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za marzec 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2021 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2021 r.
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za marzec 2021 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w marcu 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w marcu 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za marzec 2021 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu ze zbycia praw spółki nieruchomościowej, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata za marzec 2021 r. na PFRON

21.04.2021 (środa) mija termin:

 • wpłata za maj 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

23.04.2021 (piątek) mija termin:

26.04.2021 (poniedziałek) mija termin:

 • wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za marzec 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za marzec 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za marzec 2021 r. (część ewidencyjna) oraz za styczeń, luty i marzec 2021 r. (część deklaracyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za marzec 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2021 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za marzec 2021 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za marzec 2021 r.

30.04.2021 (piątek) mija termin

 • złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2020 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec 2021 r.
 • przekazanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego za 2020 r. przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia

Do 30 Kwietnia 2021r. należy złożyć następujące zeznania podatkowe:

 • PIT-36
 • PIT-36L
 • PIT-37
 • PIT-38
 • PIT-39
 • DSF-1 danina solidarnościowa

Trwają prace nad wydłużeniem terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej za 2020 rok.

 • złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych/informacji o cenach transferowych – w przypadku, gdy termin ten upływał w styczniu 2021 r.

5.05.2021 (środa) mija termin:

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2021 r.

7.05.2021 (piątek) mija termin:

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2021 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w kwietniu 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za kwiecień 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do kwietnia 2021 r. – jeżeli do utraty składnika majątku doszło w kwietniu 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za kwiecień 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

10.05.2021 (poniedziałek) mija termin:

 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2021 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2021 r.

17.05.2021 (poniedziałek) mija termin:

 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2021 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2021 r. oraz II raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • wpłata do PPK za kwiecień 2021 r.

20.05.2021 (czwartek) mija termin:

 • wpłata za kwiecień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za kwiecień 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za kwiecień 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za kwiecień 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za kwiecień 2021 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli kwietniu 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w kwietniu 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za kwiecień 2021 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu ze zbycia praw spółki nieruchomościowej, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata zaliczek na pdof oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych od podatników przez płatników w październiku 2020 r.; termin ten dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 prowadzący na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem, który został wskazany w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2054)
 • wpłata za kwiecień 2021 r. na PFRON

25.05.2021 (wtorek) mija termin:

 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za kwiecień 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za kwiecień 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za kwiecień 2021 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za kwiecień 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2021 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za kwiecień 2021 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za kwiecień 2021 r.

Do 31 Maja 2021r. (poniedziałek) mija termin:

 • CIT-8 – przesunięty z 31.03.2021 na 31.05.2021
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2020 r. do 28.02.2021 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne
 • złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2020 r.
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień 2021 r.
 • do końca maja danego roku pracodawca tworzący obligatoryjnie ZFŚS jest zobowiązany do wpłacenia co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS

7.06.2021 (poniedziałek) mija termin:

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj 2021 r.
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2021 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w maju 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za maj 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do maja 2021 r. – jeżeli do utraty składnika majątku doszło w maju 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za maj 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

10.06.2021 (czwartek) mija termin:

 • wpłata składek ZUS za maj 2021 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj 2021 r.

15.06.2021 (wtorek) mija termin:

 • wpłata składek ZUS za maj 2021 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2021 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK za maj 2021 r.

21.06.2021 (poniedziałek) mija termin:

 • wpłata za maj 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za maj 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za maj 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za maj 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za maj 2021 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w maju 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w maju 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za maj 2021 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu ze zbycia praw spółki nieruchomościowej, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata zaliczek na pdof oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych od podatników przez płatników w listopadzie 2020 r.; termin ten dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 prowadzący na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem, który został wskazany w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2054)
 • wpłata za maj 2021 r. na PFRON

25.06.2021 (piątek) mija termin:

 • wpłata podatku VAT za maj 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za maj 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za maj 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za maj 2021 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za maj 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za maj 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za maj 2021 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za maj 2021 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za maj 2021 r.

30.06.2021 (środa) mija termin:

 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym (patrz uwaga 31.03.2021 r.)

Uwaga!

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 572) termin dotyczący zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 w jednostkach:

1) o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, przedłużono o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021 r.,

2) sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną przedłużono o miesiąc, tj. do 31 lipca 2021 r.

Ponadto termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. dla:

 • spółdzielni mieszkaniowych – przedłużono do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
 • niektórych jednostek (niebędących spółkami kapitałowymi, spółkami komandytowo-akcyjnymi, spółkami jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej), w których ze względu na liczbę członków organów zatwierdzających i brak możliwości ich zwołania przy ograniczeniach epidemicznych (przesłanka nr 1) oraz brak możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (przesłanka nr 2) nie jest możliwe zatwierdzenie sprawozdania w terminie określonym w ustawie o rachunkowości – przedłużono do 6 tygodni od dnia ustania którejkolwiek ze wskazanych przesłanek.
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za maj 2021 r.
 • przekazanie urzędowi skarbowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8, CIT-8AB – wraz z załącznikami), których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r., i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • złożenie CIT/KW przez spółkę kapitałową, której pierwszy rok opodatkowania tzw. estońskim CIT rozpoczął się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r.

 

cdn…

 

Rozporządzenie przesuwające terminy wypełnienia obowiązków sprawozdawczych za rok 2020

 

 

 _____________________________________________________________________________

 

kursy księgowe