poradnik podatkowy

Kalendarz obowiązków podatkowych dla Księgowych i Przedsiębiorców na rok 2021. i styczeń 2022

15 kwietnia 2020
podziel się na:

Poznaj najważniejsze terminy obowiązków podatkowych, których w roku 2021 muszą dopełnić Księgowi i Przedsiębiorcy.

Listę uzupełniamy na bieżąco.

Do 20 Stycznia 2021r.

 • PIT-6
 • PFRON deklaracje DEK-R i INF-2

Do 31 Stycznia 2021r.

 • Deklaracja chęci skorzystania z “Małego ZUS PLUS” na bieżący rok
 • PIT-4R
 • PIT-8AR
 • PIT-19A
 • PIT-11 (DO US)
 • PIT-16A
 • ZUS IWA
 • Informacja o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego
 • Deklaracja o podatku od nieruchomości
 • CIT-10z
 • Spółki jawne – informacja o wspólnikach do Naczelnika Urzędu Skarbowego o niepłaceniu CIT

Do 15 Lutego 2021r.

 • ZUS RPA dla wypłat w następnym miesiącu (do 10 dnia miesiąca następnego za rok poprzedni)
 • Deklaracja podatku od środków transportu

Do 20 Lutego 2021r.

 • Zmiana formy opodatkowania – informacja

Do 25 Lutego 2021r.

 • Korekta struktury podatku VAT w deklaracji VAT-7

Do 28 Lutego 2021r.

 • PIT-11 (do pracowników)
 • PIT-8C
 • PIT-28
 • Informacja dla pracowników którzy złożyli rezygnacje z PPK, że w tym roku mijają 4 lata
 • Informacja osoby ubezpieczonej (dawne RMUA)
 • Zaświadczenia o przychodach pracujących emerytów i rencistów do ZUS
 • IFT-1

Do 31 Marca 2021r.

 • CIT-8 – przesunięty na 31.05.2021
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020r.
 • Deklaracja o odpadach
 • IFT-2
 • ZUS ZSWA

6.04.2021 r. (wtorek) mija termin

 • wpłaty składek ZUS za marzec 2021 r. – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenia deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2021 r.


7.04.2021 r.
(środa) mija termin 

wpłaty:

 • podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2021 r.
 • zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazania informacji CIT-7
 • przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w marcu 2021 r.

12.04.2021 r. (poniedziałek) mija termin:

 • wpłaty składek ZUS za marzec 2021 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenia zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2021 r.

15.04.2021 (czwartek) mija termin:

 • wpłata składek ZUS za marzec 2021 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2021 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wniesienie opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej w I kwartale 2021 r.
 • wpłata do PPK za marzec 2021 r.

20.04.2021 (wtorek) mija termin:

 • wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za marzec 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2021 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2021 r.
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za marzec 2021 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w marcu 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w marcu 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za marzec 2021 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu ze zbycia praw spółki nieruchomościowej, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata za marzec 2021 r. na PFRON

21.04.2021 (środa) mija termin:

 • wpłata za maj 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

23.04.2021 (piątek) mija termin:

26.04.2021 (poniedziałek) mija termin:

 • wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za marzec 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za marzec 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za marzec 2021 r. (część ewidencyjna) oraz za styczeń, luty i marzec 2021 r. (część deklaracyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za marzec 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2021 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za marzec 2021 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za marzec 2021 r.

30.04.2021 (piątek) mija termin

 • złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2020 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec 2021 r.
 • przekazanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego za 2020 r. przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia

Do 30 Kwietnia 2021r. należy złożyć następujące zeznania podatkowe:

 • PIT-36
 • PIT-36L
 • PIT-37
 • PIT-38
 • PIT-39
 • DSF-1 danina solidarnościowa

Trwają prace nad wydłużeniem terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej za 2020 rok.

 • złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych/informacji o cenach transferowych – w przypadku, gdy termin ten upływał w styczniu 2021 r.

5.05.2021 (środa) mija termin:

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2021 r.

7.05.2021 (piątek) mija termin:

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2021 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w kwietniu 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za kwiecień 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do kwietnia 2021 r. – jeżeli do utraty składnika majątku doszło w kwietniu 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za kwiecień 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

10.05.2021 (poniedziałek) mija termin:

 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2021 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2021 r.

17.05.2021 (poniedziałek) mija termin:

 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2021 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2021 r. oraz II raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • wpłata do PPK za kwiecień 2021 r.

20.05.2021 (czwartek) mija termin:

 • wpłata za kwiecień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za kwiecień 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za kwiecień 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za kwiecień 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za kwiecień 2021 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli kwietniu 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w kwietniu 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za kwiecień 2021 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu ze zbycia praw spółki nieruchomościowej, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata zaliczek na pdof oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych od podatników przez płatników w październiku 2020 r.; termin ten dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 prowadzący na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem, który został wskazany w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2054)
 • wpłata za kwiecień 2021 r. na PFRON

25.05.2021 (wtorek) mija termin:

 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za kwiecień 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za kwiecień 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za kwiecień 2021 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za kwiecień 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2021 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za kwiecień 2021 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za kwiecień 2021 r.

Do 31 Maja 2021r. (poniedziałek) mija termin:

 • CIT-8 – przesunięty z 31.03.2021 na 31.05.2021
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2020 r. do 28.02.2021 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne
 • złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2020 r.
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień 2021 r.
 • do końca maja danego roku pracodawca tworzący obligatoryjnie ZFŚS jest zobowiązany do wpłacenia co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS

7.06.2021 (poniedziałek) mija termin:

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj 2021 r.
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2021 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w maju 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za maj 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do maja 2021 r. – jeżeli do utraty składnika majątku doszło w maju 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za maj 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

10.06.2021 (czwartek) mija termin:

 • wpłata składek ZUS za maj 2021 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj 2021 r.

15.06.2021 (wtorek) mija termin:

 • wpłata składek ZUS za maj 2021 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2021 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK za maj 2021 r.

21.06.2021 (poniedziałek) mija termin:

 • wpłata za maj 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za maj 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za maj 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za maj 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za maj 2021 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w maju 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w maju 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za maj 2021 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu ze zbycia praw spółki nieruchomościowej, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata zaliczek na pdof oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych od podatników przez płatników w listopadzie 2020 r.; termin ten dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 prowadzący na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem, który został wskazany w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2054)
 • wpłata za maj 2021 r. na PFRON

25.06.2021 (piątek) mija termin:

 • wpłata podatku VAT za maj 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za maj 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za maj 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za maj 2021 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za maj 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za maj 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za maj 2021 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za maj 2021 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za maj 2021 r.

30.06.2021 (środa) mija termin:

 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym (patrz uwaga 31.03.2021 r.)

Uwaga!

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 572) termin dotyczący zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 w jednostkach:

1) o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, przedłużono o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021 r.,

2) sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną przedłużono o miesiąc, tj. do 31 lipca 2021 r.

Ponadto termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. dla:

 • spółdzielni mieszkaniowych – przedłużono do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
 • niektórych jednostek (niebędących spółkami kapitałowymi, spółkami komandytowo-akcyjnymi, spółkami jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej), w których ze względu na liczbę członków organów zatwierdzających i brak możliwości ich zwołania przy ograniczeniach epidemicznych (przesłanka nr 1) oraz brak możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (przesłanka nr 2) nie jest możliwe zatwierdzenie sprawozdania w terminie określonym w ustawie o rachunkowości – przedłużono do 6 tygodni od dnia ustania którejkolwiek ze wskazanych przesłanek.
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za maj 2021 r.
 • przekazanie urzędowi skarbowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8, CIT-8AB – wraz z załącznikami), których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r., i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • złożenie CIT/KW przez spółkę kapitałową, której pierwszy rok opodatkowania tzw. estońskim CIT rozpoczął się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r.

 12.07.2021 r. (poniedziałek) mija termin

 

 • wpłaty składek ZUS za czerwiec 2021 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenia zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec 2021 r.

15.07.2021 r. (czwartek) mija termin:

wpłaty:

 • składek ZUS za czerwiec 2021 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2021 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnejdo PPK za czerwiec 2021 r.
 • wniesienia opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej w II kwartale 2021 r.

20.07.2021 r. (wtorek) mija m.in. termin

wpłaty:

 • za czerwiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • za czerwiec 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • zaliczek na pdof oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych w grudniu 2020 r.; termin ten dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, prowadzących na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem, który został wskazany w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2054)

26.07.2021 r. (poniedziałek) mija termin:

wpłaty:

 • podatku VAT za czerwiec 2021 r. oraz za II kwartał 2021 r.
 • podatku akcyzowego za czerwiec 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

          złożenia za czerwiec 2021 r.:

 • deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego

           przesłania:

 • JPK_V7M za czerwiec 2021 r.
 • pliku JPK_V7K za czerwiec 2021 r. (część ewidencyjna) oraz za kwiecień, maj i czerwiec 2021 r. (część deklaracyjna)
 • informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za czerwiec 2021 r.

           rozliczenia za czerwiec 2021 r.

 • podatku cukrowego
 • podatku od sprzedaży detalicznej

2.08.2021 r. (poniedziałek) mija termin

 • przekazania sprawozdania finansowego za 2020 r. do Szefa KAS przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (termin przesunięty z 30 kwietnia 2021 r.)

5.08.2021 r. (czwartek) mija termin:

 • wpłaty składek ZUS za lipiec 2021 r. – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenia deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za lipiec 2021 r.

9.08.2021 r. (poniedziałek) mija termin

wpłaty:

 • podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2021 r.
 • zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazania informacji CIT-7
 • przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w lipcu 2021 r.

16.08.2021 r. (poniedziałek) mija termin

wpłaty:

 • składek ZUS za lipiec 2021 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2021 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • do PPK za lipiec 2021 r.

20.08.2021 r. (piątek) mija termin:

wpłaty za lipiec 2021 r.:

 • miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • na PFRON
 • wpłaty przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za lipiec 2021 r.
 • wpłaty zaliczek na pdof oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych od podatników przez płatników w styczniu 2021 r.; termin ten dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem, który został wskazany w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 318)

25.08.2021 r. (środa) mija termin:

wpłaty za lipiec 2021 r.:

 • podatku VAT
 • podatku akcyzowego oraz złożenia deklaracji dla podatku akcyzowego

złożenia za lipiec 2021 r.:

 • deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego

przesłania za lipiec 2021 r.:

 • pliku JPK_V7M
 • pliku JPK_V7K (część ewidencyjna)
 • informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE

rozliczenia za lipiec 2021 r.:

 • podatku cukrowego
 • podatku od sprzedaży detalicznej

6.09.2021 r. (poniedziałek) mija termin:

 • wpłaty składek ZUS za sierpień 2021 r. – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenia deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za sierpień 2021 r.

20.09.2021 r. (poniedziałek) mija termin:

wpłaty za sierpień 2021 r.:

 • miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • na PFRON

wpłaty przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za sierpień 2021 r.

27.09.2021 r. (poniedziałek) mija termin:

wpłaty za sierpień 2021 r.:

 • podatku VAT
 • podatku akcyzowego oraz złożenia deklaracji dla podatku akcyzowego

złożenia za sierpień 2021 r.:

 • deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego

przesłania za sierpień 2021 r.:

 • pliku JPK_V7M
 • pliku JPK_V7K (część ewidencyjna)
 • informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE

rozliczenia za sierpień 2021 r.:

 • podatku cukrowego
 • podatku od sprzedaży detalicznej

30.09.2021 r. (czwartek) mija termin:

przekazania (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2021 r.

złożenia (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2021 r.

przekazania do urzędu skarbowego zeznania:

 • CIT-CFC za 2020 r. przez podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego
 • PIT-CFC za 2020 r. i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. przez jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw określonych w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
 • przekazania na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

5.10.2021 r. (wtorek) mija termin:

 • wpłaty składek ZUS za wrzesień 2021 r. – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenia deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za wrzesień 2021 r.

11.10.2021 r. (poniedziałek) mija termin:

 • wpłaty składek ZUS za wrzesień 2021 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenia zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2021 r.

15.10.2021 r. (piątek) mija termin:

wpłaty:

 • składek ZUS za wrzesień 2021 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2021 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • do PPK za wrzesień 2021 r.

wniesienia opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej w III kwartale 2021 r.


20.10.2021 r.
(środa) mija termin:

wpłaty za wrzesień 2021 r.

 • miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop
 • na PFRON

wpłaty za III kwartał 2021 r.:

 • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

25.10.2021 (poniedziałek) mija termin

 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2021 r. oraz za III kwartał 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za wrzesień 2021 r.
 • złożenie JPK_V7M za wrzesień 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za wrzesień 2021 r. (część ewidencyjna) oraz za lipiec, sierpień i wrzesień 2021 r. (część deklaracyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za wrzesień 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za wrzesień 2021 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za wrzesień 2021 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień 2021 r.

25.11.2021 (czwartek) mija termin

 • wpłata podatku VAT za październik 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za październik 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za październik 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za październik 2021 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za październik 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za październik 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za październik 2021 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za październik 2021 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za październik 2021 r.

30.11.2021 (wtorek) mija termin

 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za październik 2021 r.
 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w sierpniu 2021 r.
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w sierpniu 2021 r.

6.12.2021 (poniedziałek) mija termin

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za listopad 2021 r.

7.12.2021 (wtorek) mija termin

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2021 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w listopadzie 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za listopad 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do listopada 2021 r. – jeżeli do utraty składnika majątku doszło w listopadzie 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za listopad 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

10.12.2021 (piątek) mija termin

 • wpłata składek ZUS za listopad 2021 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2021 r

15.12.2021 (środa) mija termin

 • wpłata składek ZUS za listopad 2021 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2021 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK za listopad 2021 r.

20.12.2021 (poniedziałek) mija termin

 • wpłata za listopad 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
 • wpłata za listopad 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za listopad 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za listopad 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za listopad 2021 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w listopadzie 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w listopadzie 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za listopad 2021 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata na PFRON za listopad 2021 r.

27.12.2021 (poniedziałek) mija termin

 • wpłata podatku VAT za listopad 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za listopad 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za listopad 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za listopad 2021 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za listopad 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za listopad 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za listopad 2021 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za listopad 2021 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad 2021 r.

31.12.2021 (piątek) mija termin

 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął we wrześniu 2021 r.
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął we wrześniu 2021 r.
 • złożenie przez spółkę jawną, mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne informacji CIT-15J (wraz z załącznikiem CIT/JW) – jeżeli rok obrotowy spółki pokrywa się z kalendarzowym
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za listopad 2021 r.
 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-P, której termin złożenia upłynął we wrześniu 2021 r.
 • wpłacenie podatku należnego wynikającego z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ i PT-NZS) złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do listopada 2021 r. – w przypadku gdy utrata (w całości lub w części) składnika majątku nie nastąpiła przed 1 grudnia 2021 r.
 • opublikowanie na swojej stronie internetowej przez podatnika, o którym mowa w art. 27c ust. 1 ustawy o pdop, informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. i przekazanie (drogą elektroniczną) informacji o adresie tej strony właściwemu urzędowi skarbowemu – o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym

7.01.2022 (piątek) mija termin

 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ i PIT-NZS) za grudzień 2021 r. oraz wpłacenie podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r. – jeżeli do utraty składnika majątku doszło w grudniu 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za grudzień 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w grudniu 2021 r.

10.01.2022 (poniedziałek) mija termin

 • wpłata składek ZUS za grudzień 2021 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2021 r.

17.01.2022 (poniedziałek) mija termin

 • wpłata składek ZUS za grudzień 2021 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku leśnego za styczeń 2022 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK

25.01.2022 (wtorek) mija termin

 • wpłata podatku VAT za grudzień 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za grudzień 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za grudzień 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za grudzień 2021 r. (część ewidencyjna i deklaracyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za grudzień 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za grudzień 2021 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za grudzień 2021 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień 2021 r.
 • pracodawca spoza sfery budżetowej zatrudniający na dzień 1 stycznia 2022 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęty układem zbiorowym pracy i niezobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania, powinien poinformować pracowników o odstąpieniu od tworzenia ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego (o ile podjął taką decyzję) w pierwszym miesiącu 2022 r.

31.01.2022 (poniedziałek) mija termin

 • wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2022 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2021 r. (PIT-11) – zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2021 r. (PIT-8C) – zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o pdof
 • przekazanie urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2021 r. (PIT-40A/11A)
 • złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia o wyborze na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2025 r. opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek – o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2021 r. (PIT-16A)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zaliczkach na podatek dochodowy za 2021 r. (PIT-4R)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2021 r. (PIT-8AR)
 • złożenie (do urzędu skarbowego) informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2021 r. (PIT-R)
 • złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2021 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za grudzień 2021 r.
 • złożenie do urzędu skarbowego deklaracji CIT-6AR przez:

          – spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w 2021 r.,

          – spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop

 • złożenie do urzędu skarbowego przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2021 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
 • złożenie do urzędu skarbowego przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od:

          – należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6, art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop za 2021 r. (CIT-10Z),

          – dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o pdop, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2021 r. (CIT-6R)

 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w październiku 2021 r.
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w październiku 2021 r.

 _____________________________________________________________________________

 

kursy księgowe