poradnik podatkowy

Sposoby uniknięcia podwójnego opodatkowania w sp. z o.o.

8 września 2020
podziel się na:

– podwójne opodatkowanie – jak uniknąć podwójnego opodatkowania –

Wielu Przedsiębiorców przy zakładaniu działalności gospodarczej bierze też pod uwagę prowadzenie firmy w formie sp. z o.o. Doświadczeni Przedsiębiorcy chcą czasem przekształcić swoją działalność w sp. z o.o.  Nie wszyscy się jednak na to decydują. Najczęstszym argumentem przeciwko założeniu spółki z o.o. jest podwójne opodatkowanie. Drugim argumentem, z którego powodu Przedsiębiorcy nie zakładają sp. o.o. jest fakt, że właściciele spółki nie mogą swobodnie wpłacać i wypłacać pieniędzy z konta bankowego spółki, ponieważ środki te należą do spółki.

Wypłacanie i wpłacanie pieniędzy z jednoosobowej działalności gospodarczej polega na dosyć swobodnym przelewie środków z konta firmowego na konto prywatne i odwrotnie.

Każda wypłata środków ze spółki musi być udokumentowana podstawą prawną. Stąd najistotniejszą kwestią prowadzenia sp. z o.o. jest oddzielenie prywatnego majątku od funduszy spółki.

Co oznacza podwójne opodatkowanie?

Spółka z o.o. jest podmiotem posiadającym odrębną od wspólników osobowość prawną. Oznacza to, że płaci podatek ze swojego dochodu – podatek CIT, a nie z dochodów osiąganych przez wspólników. Właściciele spółki mogą wypłacić sobie zysk w formie dywidendy dopiero po odjęciu podatku CIT. Po wypłacie dywidendy powstaje drugi podatek -PIT wspólnika.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Najprostszym sposobem uniknięcia podwójnego opodatkowania jest wypłacanie przez wspólników pieniędzy ze spółki z o.o. w taki sposób, który będzie dla niej kosztem. Zwiększając koszty automatycznie zmniejszamy podatek dochodowy w spółce z o.o.

Kosultacje Księgowe

 

 Najczęściej wykorzystywane rozwiązania wypłaty pieniędzy przez wspólników ze spółki z o.o.

 1. Wynagrodzenie dla członka zarządu z tytułu powołania

Najpowszechniejszy i najprostszy sposób to ustalenie pensji członka zarządu, którym jest wspólnik. Wspólnicy mogą ze swojego grona mianować prezesa lub członka zarządu poprzez uchwałę wspólników powołującą go do pełnienia danej funkcji za wynagrodzeniem.

Od wynagrodzenia z tytułu powołania nie odprowadza się składek ZUS, gdyż powołanie nie jest tytułem do składek jak np. umowa o pracę. Wynagrodzenia z tytułu powołania stanowi koszt działalności spółki z o.o. pomniejszający jej dochód do opodatkowania oraz zysk.  Wynagrodzenie to będzie dla spółki kosztem, a dla członka zarządu zostanie opodatkowane wedle skali podatkowej stawką 17 lub 32 %.

 2. Wypłata tytułem wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę

Umowa o pracę zawarta ze wspólnikiem – członkiem zarządu ma zarówno zalety, jak i wady.

Zawarcie umowy o pracę z członkiem zarządu, którym jest wspólnik, wiąże się ze stosunkowo wysokimi kosztami zatrudnienia. Wspólnik jako członek zarządu, z tytułu umowy o pracę podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom w ZUS-ie jak pracownik. Rozwiązanie to ma jednak szereg zalet, takich jak np. płatny urlop, zasiłek chorobowy lub macierzyński wypłacane w razie choroby i macierzyństwa. Stosunek pracy z członkiem zarządu – wspólnikiem zapewnia osłonę socjalną, a także stałe i niezależne od wypracowanego w spółce źródło dochodu.

Sposóby oraz wysokość wypłaty wynagrodzenia dla członka zarządu powinny zostać szczegółowo przeanalizowane, biorąc pod uwagę zakres obowiązków pełnionych w spółce, charakter, czas pracy, kondycję finansową samej spółki, a także wiele innych indywidualnych aspektów.

Należy wziąć tez pod uwagę, jakie zagrożenia się z tym wiążą co jest opisane w artykule:

Umowa o pracę z większościowym wspólnikiem w spółce z o.o.

Szczególna uwagę należy zwrócić na fakt, że wspólnik spółki pełniący rolę prezesa lub członka zarządu może ją pełnić na podstawie powołania. Natomiast inną rolę w spółce może pełnić na podstawie umowy o pracę. Np. może być zatrudniony jako specjalista ds. marketingu, sprzedaży lub jako księgowy, itp. Na podstawie umów cywilnoprawnych można zlecać również czynności o tym charakterze.

 

 3. Wypłata tytułem wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia 

Pieniądze przeznaczone na taki cel, co do zasady, stanowią dla spółki koszt. Prawo stanowi, że spółka z o.o. jako podmiot prawny może zawierać umowy cywilnoprawne oraz świadczyć stosunek pracy. Niemożliwa jest jednak sytuacja, by wspólnik spółki posiadał zawartą z nią umowę na świadczenie usług normalnie wchodzących w zakres jego obowiązków. Umowa taka nie powinna obejmować spotkań biznesowych w sprawach spółki, czy innych, codziennych obowiązków z kategorii dbania o sytuację gospodarczą spółki.

Umowa zlecenia ze wspólnikiem spółki może być podpisywana, jeżeli obowiązki wspólnika spisane w tej umowie nie wchodzą w skład jego obowiązków wynikających z bycia wspólnikiem. Taką umową cywilnoprawną można więc objąć np. czynności serwisowe, czynności specjalisty, itp.

Wspólnicy mogą przyznać korzystne dla wspólnika wynagrodzenie z tytułu takich świadczeń. Należy pamiętać, że nie może ono przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie na rynku. Stawki takiego wynagrodzenia nie mogą być wyższe niż stawki rynkowe.

Podpisanie umowy zlecenia z jedynym wspólnikiem spółki może okazać się bardzo problematyczne. Szczególnie, gdy pełni on również funkcję jedynego członka zarządu. Taki wspólnik podpisywałby bowiem umowę reprezentując zarówno spółkę, jak i samego siebie.

Jeżeli umowa zlecenia zawarta z jedynym udziałowcem spółki z o.o. nie została zawarta w formie aktu notarialnego, wynagrodzenie za jej wykonanie nie powinno stanowić kosztów uzyskania przychodów tej spółki.

 4. Wypłata tytułem wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło

Można zaliczyć wynagrodzenie z tytułu zawartej z członkiem zarządu, którym jest wspólnik umowy o dzieło do kosztów podatkowych, jeżeli czynności wynikające z umowy będą faktycznie wykonywane na rzecz spółki. pieniądze przeznaczone na taki cel stanowią dla spółki pożądany koszt.

Umowa o dzieło nie generuje obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia (ani społeczne, ani zdrowotne).

Jeśli przedmiotem umowy jest przeniesienie autorskich praw majątkowych istnieje możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu. Z kolei w przypadku umów, które nie przenoszą praw autorskich, można skorzystać ze standardowych kosztów uzyskania przychodu w wysokości 20% przychodu.

W pierwszym przypadku możliwość taka istnieje do kwoty granicznej 85 528 zł (górna granica pierwszego przedziału skali podatkowej), co oznacza, że odliczone koszty nie mogą przekraczać 42 764 zł.

Podwyższone koszty uzyskania przychodu dotyczą tylko wymienionych w ustawie o PIT przychodów, np. działalności twórczej w zakresie literatury, muzyki, sztuk plastycznych, czy też działalności publicystycznej.

Podobnie jak w umowie zlecenia jeżeli umowa o dzieło zawarta z jedynym udziałowcem spółki z o.o. nie została zawarta w formie aktu notarialnego, wynagrodzenie za jej wykonanie nie powinno stanowić kosztów uzyskania przychodów tej spółki. Przedmiotem umowy o dzieło zawartej z członkiem zarządu, którym jest wspólnik może być podpisywana, jeżeli obowiązki wspólnika spisane w tej umowie nie wchodzą w skład jego obowiązków wynikających z bycia udziałowcem spółki.

 

 5. Szkolenia, podróże, delegacje służbowe

Członek zarządu będący wspólnikiem spółki może otrzymywać diety z tytułu podróży służbowych. Przychód z wypłaconych diet jest dla niego zwolniony z podatku, a dla spółki stanowi koszt uzyskania przychodu. Warunkiem jest, aby wydatki te służyły osiągnięciu przychodów lub zachowaniu czy też zabezpieczeniu źródła przychodów.

Co do zasady wszystkie kwestie związane z wypłatą i rozliczeniem podróży służbowej pracownika zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

 

 6. Działalność gospodarcza wspólnika

Wspólnicy mogą współpracować ze spółką z o.o., w której mają udziały, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Otrzymują wówczas nie tylko dywidendę, ale także zapłatę za świadczone na rzecz spółki usługi lub sprzedawane towary. Jednakże jeżeli wspólnik spółki z o.o. jest jednocześnie członkiem jej zarządu, to należy pamiętać o ograniczeniach, które wskazaliśmy wyżej, wynikających z art. 210, 211 i 230 k.s.h.

Zgodnie z art. 230 k.s.h. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 201 § 3 k.s.h. do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Istotne jest to, iż w przypadku zawarcia umowy między spółką a jej wspólnikiem, będącym jednocześnie członkiem zarządu, obowiązują inne regulacje, niż gdy wspólnik taki nie jest członkiem zarządu. Na podstawie art. 210 § 1 k.s.h., w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. W sytuacji, gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi, który zarazem jest jedynym członkiem zarządu zastosowanie znajduje § 2 przytoczonego artykułu, zgodnie z którym czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 211 § 1 k.s.h. członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu (zgody najczęściej udziela organ uprawniony do powołania zarządu).

 

 7. Wynajem powierzchni biurowej

Kosztem uzyskania przychodu pomniejszających dochód do opodatkowania spółki jest koszty pokrycia kosztów najmu powierzchni biurowych, magazynów, itp. , których właścicielem jest jeden ze wspólników. Stawki najmu nie mogą być wyższe niż stawki rynkowe.

W spółce z o.o. nie można wypłacać sobie pieniędzy bez odpowiedniego tytułu. Bankowe konto firmowe powinno służyć tylko do prowadzenia spółki, a prywatne finanse wspólników należy trzymać na koncie osobistym.

Jak zatem najkorzystniej wypłacać pieniądze ze spółki z o.o.?

Wszystko zależy od specyfiki danego biznesu. Inne możliwości będzie miał niewielki sklep spożywczy, inne inwestycyjna spółka handlująca nieruchomościami, a jeszcze inne przedsiębiorstwo produkcyjne. Warto już na etapie planowania spółki z o.o. myśleć o odpowiedniej optymalizacji podatkowej i zarządzaniu finansami.

Każdy z powyższych sposobów rządzi się swoimi prawami. Z każdym z nich wiążą się też różne implikacje i konsekwencje podatkowe. Warto więc już na samym początku istnienia biznesu przeanalizować, które rozwiązania są najlepsze. W praktyce bowiem może się okazać, ze nie dojdzie do podwójnego opodatkowania.

Przeczytaj też artykuł:

Kiedy można stosować stawkę podatku CIT 9%

Gdańsk, 2020-09-08

usługi księgowe