19 września 2023

Spotkanie integracyjne pracowników w kosztach podatkowych

Koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników zasadniczo nie są już teraz kwestionowane przez organy podatkowe poza wydatkami na alkohol. Spotkanie takie musi służyć podnoszeniu motywacji do pracy, wzmocnieniu pozytywnych relacji między pracownikami, kształtowaniu lojalnej postawy wobec pracodawcy. W takiej sytuacji można uznać, że wpływa to co najmniej w sposób pośredni osiągnięcie lepszych wyników finansowych u pracodawcy, więc spełniony zostaje warunek określony w art. 22 ust. 1 ustawy o pdof.

Uznanie takich kosztów jako podatkowych kosztów uzyskania przychodów nie budzi wątpliwości, jeśli w imprezie uczestniczą wyłącznie osoby zatrudnione na umowy o pracę. W przypadku bowiem, gdy charakter spotkania uwzględnia budowanie pozytywnych relacji między samymi pracownikami lub między pracodawcą a pracownikami w sposób mogący faktycznie przyczynić się do zwiększenia przychodów podatnika bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła jego przychodów, to wydatek taki można uznać za koszt uzyskania przychodów (wyrok NSA z 19.10.2022 r., II FSK 572/22). Kosztem podatkowym nie będą jednak imprezy sfinansowane z zfśs (są nim bowiem odpisy na ten fundusz – zob. art. 23 ust. 1 pkt 42 updof i art. 16 ust. 1 pkt 45 updop).

Warto zwrócić uwagę równie na takie stanowisko organów podatkowych, że do kategorii tzw. kosztów pracowniczych są zaliczane wydatki poniesione także w związku z uczestnictwem w imprezach osób towarzyszących pracownikom. Świadczenie to bowiem związane jest ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą (gdyby nie ten stosunek, członkowie rodzin/osoby towarzyszące nie uczestniczyliby w spotkaniu)interpretacje KIS z 21.06.2018 r., 0111-KDIB2-3.4010.15.2018.3.KK, i 8.11.2019 r., 0113-KDIPT2-1.4011.429.2019.2.DJD.

Podatnik ma prawo również odliczyć podatek VAT naliczony od dokonanego zakupu w takim zakresie, w jakim zakup ten związany jest ze sprzedażą opodatkowaną. Wydatki poniesione na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników firmy można uznać za pozostające w związku z działalnością firmy, podatnik ma więc, co do zasady, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dotyczącej takich wydatków (z wyjątkiem usług hotelowych i gastronomicznych).

Organy podatkowe nie uznają jednak za koszt uzyskania przychodów wydatków na imprezy integracyjne, w których uczestniczą współpracownicy – podwykonawcy czy osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne. Koszt te należy zakwalifikować jako koszty reprezentacji –  art. 23 ust. 1 pkt 23 updof i art. 16 ust. 1 pkt 28 updop. Na podstawie tych przepisów kosztem podatkowym nie mogą być m.in. koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Podsumowując, firma ma prawo uznać za koszty podatkowe wydatki na organizację imprezy firmowej w części poniesionej na pracowników oraz osób im towarzyszących. W zakresie wydatków poniesionych na współpracowników taka kwalifikacja może zostać zakwestionowana przez organy podatkowe. Jeżeli celem spotkania poza integracją będzie również szkolenie, to w świetle orzecznictwa NSA firma mogłaby potraktować taki wydatek jako koszt podatkowy. Co ważne zawsze jednak należy liczyć się z ryzykiem sporu i dochodzenia swoich racji przed sądem.

2023-09-19

 

Więcej ciekawych informacji znajdziesz w Poradniku Podatkowym >>