19 września 2023

Transakcje między firmami małżonków

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 4 sierpnia 2023 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.460.2023.2.IM rozstrzygnął kwestię wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę na zakup towaru od firmy żony, które zostaną udokumentowane fakturami. Wydatki te mogą stanowić koszty podatkowe w prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, o ile tylko zostaną poniesione i spełniać będą przesłanki wskazane w art. 22 ust. 1 ustawy o pdof. Co istotne, na to nie ma wpływu istnienie pomiędzy małżonkami ustawowej wspólności majątkowej.

Mąż prowadzi działalność handlową polegającą na sprzedaży detalicznej stolarki okiennej i drzwiowej. Jako formę opodatkowania wybrał podatek liniowy. Obecnie planuje rozszerzyć asortyment o sprzedaż mebli, których głównym dostawcą będzie przedsiębiorstwo jego żony. Żona za zakupione przez niego towary będzie wystawiać faktury, za które będzie płacił przelewem. Ponieważ między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, mąż miał wątpliwości, czy wartość zakupionego od żony po cenach rynkowych towaru będzie kosztem podatkowym w jego firmie.

Zgodnie z przywołaną interpretacją jeżeli każdy z małżonków prowadzi odrębnie działalność gospodarczą i w jej ramach wykonuje usługi na rzecz firmy małżonka, to wykonanie tych usług nie stanowi pracy własnej małżonka. Usługi te są świadczone pomiędzy dwoma odrębnymi podmiotami gospodarczymi i zostaną udokumentowane wystawionymi fakturami. Gdy każdy z małżonków jest odrębnym przedsiębiorcą i zawierane są transakcje pomiędzy nimi, to mają one takie same następstwa, jak każda inna transakcja firmowa zawierana z innym podmiotem. Transakcje te bowiem następują na podstawie stosunku prawnego łączącego dwa odrębne podmioty gospodarcze, a nie małżonków jako osoby fizyczne.

Trzeba jednak pamiętać, że małżonkowie tacy są podmiotami powiązanymi. Zawierając między swoimi firmami transakcje, powinni zatem uwzględniać przepisy dotyczące podmiotów powiązanych, wynikające z art. 23m-23zf ustawy o pdof. Jeśli określone w nich warunki zostaną dochowane, to wartość towarów zakupionych przez męża w firmie żony, o ile towary będą spełniały definicję kosztu podatkowego, będzie mogła zostać ujęta w rachunku kosztowym w firmie męża.

2023-09-19

Poradnik podatkowy >>