27 czerwca 2023

Wszystkie wiążące informacje w kompetencjach Dyrektora KIS

Konsolidację obsługi wiążących informacji na temat informacji stawkowej, akcyzowej, taryfowej czy dotyczącej pochodzenia towaru wprowadza tzw. ustawa SLIM VAT 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1059). Przedsiębiorcy nie będą musieli zastanawiać się, do kogo mają zwrócić się o wydanie wiążącej informacji stawkowej, akcyzowej, taryfowej czy dotyczącej pochodzenia towaru. Wszystkie będzie można uzyskać od Dyrektora KIS.

Sprawami tymi zajmują obecnie różne organy podatkowe. Wiążące informacje są wydawane w formie decyzji, przysługuje od nich odwołanie.  Wiążąca informacja stawkowa (WIS) wydawana jest na potrzeby opodatkowania VAT dostawy towarów, importu towarów, WNT albo świadczenia usług. Zawiera opis towaru albo usługi, ich zidentyfikowanie według odpowiedniej klasyfikacji oraz właściwą stawkę podatku VAT. Wydaje ją oraz rozpatruje odwołanie Dyrektor KIS. Wiążącą informację akcyzową (WIA) uzyskuje się na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów. Określa ona klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) albo rodzaj wyrobu akcyzowego. WIA wydaje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, a odwołanie rozpoznaje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Wiążąca informacja taryfowa (WIT) rozstrzyga o klasyfikacji taryfowej towarów, zapewniając jednolite i poprawne stosowanie kodu dla towaru odprawianego na terenie Unii Europejskiej. Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP) poświadcza pochodzenie towarów i jest wiążąca w Unii Europejskiej. Wydawaniem WIT i WIP zajmuje się Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Odwołania od nich rozpatruje natomiast Szef KAS.

SLIM VAT 3 wprowadza konsolidację obsługi wiążących informacji. Dyrektor KIS będzie wydawał nie tylko WIS, ale także WIA, WIT i WIP. Zajmie się również rozpatrywaniem spraw odwoławczych w ramach II instancji. Przedsiębiorcy nie będą więc musieli każdorazowo zastanawiać się, do jakiego organu mają wnieść wniosek o wydanie interesującej ich wiążącej informacji lub odwołanie od decyzji, a także, który sąd administracyjny jest właściwy do rozpatrzenia skargi. Taka konsolidacja ma również zapewnić jednolitość rozstrzygnięć klasyfikacyjnych w skali kraju. Co jednak budzi spore wątpliwości.

Nowe regulacje wejdą w życie 1 lipca 2023 r. Jednocześnie Dyrektor KIS przejmie wszczęte i niezakończone przed tym dniem postępowania dotyczące wydania WIA, WIT oraz WIP, a także toczące się w zakresie tych informacji sprawy odwoławcze.

2023-06-26