poradnik podatkowy

Wybór formy opodatkowania 2020r. – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

7 stycznia 2020
podziel się na:

– ryczał ewidencjonowany –

Kto może wybrać ryczałt?

Wśród uproszczonych form opodatkowania wyróżnia się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt ewidencjonowany ustala się od przychodów. Przy ryczałcie nie ma konieczności ustalania wysokości poniesionych kosztów. Zatem im wyższy przychód tym wyższy płaci podatek, jednak stawki podatkowe są niskie.

Zasady opodatkowania ryczałtem reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają, co do zasady, przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Podatnicy opłacający w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, muszą spełnić warunki:

1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro, lub
 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250.000 euro,

2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Prawo opodatkowania przychodów w formie ryczałtu w 2020 r. zgodnie z obecnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami będą mieli przedsiębiorcy, którzy w 2019 r. osiągną przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 1.093.350 zł (250.000 euro × 4,3734 zł/euro) lub osiągną przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 1.093.350 zł.

Kto jest wyłączony z ryczałtu ewidencjonowanego

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (z zastrzeżeniem prywatnego najmu) nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej,

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

 •  prowadzenia aptek,
 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 (patrz link z tekstem ustawy) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 (patrz link z tekstem ustawy) do ww. ustawy (Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług),
 •  działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

 • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

– jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jeśli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów bądź ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

 • wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
 • wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jak wybrać ryczałt

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z formy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, musi w określonym terminie złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania.

Zgodnie z tym przepisami oświadczenie o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego na dany rok podatkowy przedsiębiorca składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według jego miejsca zamieszkania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Dokonany wybór będzie również dotyczył lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik we wskazanym terminie złoży oświadczenie w formie pisemnej o rezygnacji z tej formy opodatkowania, albo złoży pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej lub oświadczenie o wyborze podatku liniowego. Oświadczenia podatnicy mogą składać na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Termin wyboru ryczałtu do 20 stycznia roku podatkowego obowiązuje przy rezygnacji z karty podatkowej na korzyść  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podstawa opodatkowania ryczałtem

Podstawę opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym zasadniczo stanowi przychód niepomniejszony o koszty jego uzyskania. Przychód ten jednak ryczałtowiec może obniżyć o odliczenia:

 • z tytułu wydatków wskazanych w ustawie o pdof (w tym m.in. darowizny, ulgę rehabilitacyjną i termomodernizacyjną), jeżeli nie zostały już odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych na podstawie przepisów ustawy o pdof

oraz

 • z tytułu strat z działalności gospodarczej poniesionych w okresie korzystania z opodatkowania na zasadach określonych w ustawie o pdof.

O wysokości stawki ryczałtu decyduje rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej prze przedsiębiorcę.

W 2020 r. w stosunku do przychodów z działalności gospodarczej będą obowiązywać stawki: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% oraz 3%.

W sytuacji gdy przedsiębiorca osiąga przychody opodatkowane różnymi stawkami, wysokość ryczałtu ustala się przy zastosowaniu stawki właściwej dla danego rodzaju działalności. Jeżeli jednocześnie przedsiębiorca chce  skorzystać z odliczeń, należy dokonywać ich od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim poszczególne rodzaje przychodów opodatkowane różnymi stawkami pozostają w ogólnej kwocie przychodów.

Zasady opłacania ryczałtu

Ryczałt można opłacać miesięcznie lub kwartalnie. Reguły opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określono w art. 21 (patrz link z tekstem ustawy)  ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Ryczałt ewidencjonowany obliczony za okresy miesięczne mogą płacić wszyscy podatnicy stosujący tę formę opodatkowania. Ryczałt kwartalny w 2020 r. mają prawo opłacać przedsiębiorcy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2019 r. nie przekroczyły 25.000 euro, czyli 109.335 zł.

O wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu przedsiębiorcy informują w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób opłacania ryczałtu ewidencjonowanego.

Od kwoty ryczałtu odlicza się zapłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Z obniżenia ryczałtu można skorzystać jeżeli składki nie zostały odliczone od podatku dochodowego.

Ryczałtowcy składają zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanego przychodu w roku podatkowym na formularzu PIT-28 od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Tekst ustawy z dnia 20 listopada 1998r.o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981440930/U/D19980930Lj.pdf

Inne formy opodatkowania, przeczytaj ⤵

Podatek według skali i podatek linowy

 

Bezpłatne Konsultacje Księgowe i z Doradcą Podatkowym. Sprawdź terminy!

konsultacje księgowe