8 lipca 2020

Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek do 13 lipca 2020

– rejestr beneficjentów –

W założeniu termin 13 lipca 2020r. był ostatecznym terminem zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 14 lipca br. zamieszczonym na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse umieściło informację, że w związku z dłuższym czasem akceptacji zgłoszeń oraz czasowym brakiem dostępu do strony Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) wydłuża termin przyjmowania zgłoszeń do tego rejestru. Jednak, pomimo zakłóceń można nadal  przesyłać zgłoszenia do CRBR.

Ze względu na to oraz planowane prace serwisowe dotyczące profilu zaufanego (więcej na stronie pz.gov.pl) do biegu terminów, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nie wlicza się czasu wystąpienia utrudnień.

Ministerstwo Finansów poinformowało, iż zakłócenia zostały usunięte 16.07.2020r.

Komunikat Ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-20-w-sprawie-usuniecia-zaklocen-w-pracy-systemu-crbr?fbclid=IwAR1NkyPoQgoYyoTccCw5FqSjDclWfAe6B9BjxiFAtEdFu_MU1wvu-aFU5yA

 

Jest to obowiązek wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Do zgłoszenia danych zobowiązana jest osoba uprawniona do reprezentacji spółki.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:

  • jawnych,
  • komandytowych,
  • komandytowo-akcyjnych,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)
  • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Kto zgłasza dane do CRBR
Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgłasza  wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki.
Nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom (zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.).
Jak zgłosić dane do CRBR
Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej  crbr.podatki.gov.pl

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule:

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – dla kogo obowiązkowy ?

Dodatkowe informacje:

https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacji-o-beneficjentach

 

2020-07-08

 

Konsultacje księgowe