27 czerwca 2023

Zmiany w VAT od 1 lipca 2023 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2023 r. (z pewnymi wyjątkami) będą obowiązywać przepisy wprowadzające kolejne uproszczenia w podatku VAT w ramach pakietu SLIM VAT 3. Jakie najistotniejsze zmiany zaczną obowiązywać od 1 lipca 2023 r.?  

Wyższy limit

Podwyższony będzie limit wartości sprzedaży dla małego podatnika z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro. Wpłynie to na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT.

Kurs waluty przy korektach

W przypadku zmiany podstawy opodatkowania, gdy kwoty stosowane do jej określenia wyrażone w walucie obcej uległy zmianie, kurs przyjmowany do przeliczenia kwoty korekty podstawy opodatkowania na fakturze korygującej zarówno in minus, jak i in plus będzie, co do zasady, taki sam, jak w przypadku pierwotnego rozliczenia (przykład 1). – art. 31b ust. 1 ustawy o VAT

Dla przykładu: podatnik VAT wystawiając fakturę dla kontrahenta zagranicznego, zastosował wykonanej usługi usługi kurs z dnia 15 lipca 2023 r. W przypadku wystawienia faktury korygującej do faktury pierwotnej (zarówno korekty in plus lub i in minus) zastosuje ten sam kurs, czyli z dnia 15 lipca 2023 r.

W sytuacji gdy podatnik wystawi zbiorczą fakturę korygującą (art. 106j ust. 3 ), będzie stosował kurs średni danej waluty obcej ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej. Będzie możliwość wyboru przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury – w takim przypadku waluty inne niż euro przeliczane będą z zastosowaniem kursu wymiany tych walut względem euro.

Te zasady przeliczania kursów walut nie będą mogły być stosowane w przypadku korekt dokonywanych przez podatników stosujących zasady przeliczania wynikające z przepisów o podatku dochodowym.

Transakcje wewnątrzwspólnotowe

Przedsiębiorca będzie miał prawo do wykazania i skorygowania WDT, w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy – art. 42 ust. 12a ustawy o VAT.

W przypadku WNT prawo do odliczenia VAT będzie powstawało w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tego nabycia, pod warunkiem, że podatnik uwzględni kwotę VAT należnego od tej transakcji w deklaracji VAT, w której będzie obowiązany rozliczyć ten podatek.

Przykład: Przedsiębiorca nabył od kontrahenta z UE towar. Kontrahent jednak nie wystawił polskiemu podatnikowi faktury. Zgodnie z obecnym stanem prawnym prawo do odliczenia VAT z tytułu WNT powstanie pod warunkiem, że podatnik otrzyma fakturę dokumentującą tę transakcję w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku niedotrzymania tego terminu podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin.

Po zmianie przepisów podatnik, aby odliczyć VAT w przypadku WNT, nie będzie musiał mieć faktury. VAT naliczony rozliczy w okresie, w którym będzie rozliczany VAT należny.

Na podstawie przepisów przejściowych w art. 19 omawianej nowelizacji, jeżeli termin, o którym mowa w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a) ustawy o VAT, w brzmieniu dotychczasowym, upłynie po dniu 30 czerwca 2023 r., warunku, o którym mowa w tym przepisie, nie będzie się stosować. Z art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a) ustawy o VAT wynika, że prawo do odliczenia VAT w przypadku WNT powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

Gdy podatnik pomniejszył kwotę VAT naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 10g ustawy o VAT w brzmieniu dotychczasowym, otrzymanie po dniu 30 czerwca 2023 r. faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika WNT, upoważnia go do odpowiedniego powiększenia VAT naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik uwzględnił kwotę VAT należnego z tytułu tego nabycia.

Zmiany dotyczące kas fiskalnych

Obecnie w przepisach (art. 106h ust. 1-4 ustawy o VAT ) zawarte są regulacje w zakresie faktur dotyczących sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zmienione zostanie brzmienie ust. 1 i ust. 3 tego przepisu poprzez dodanie przypadku dołączenia do takiej faktury danych identyfikujących paragon w postaci elektronicznej, tj. numer dokumentu, numer unikatowy kasy rejestrującej.

Podatnicy zwolnieni z VAT, aby uzyskać zwrot kwoty wydanej na zakup kasy, muszą złożyć w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wniosek w tej sprawie do naczelnika urzędu skarbowego.

Jeżeli prawidłowość wniosku złożonego przez podatnika zwolnionego z VAT nie będzie budziła wątpliwości, urząd skarbowy dokona zwrotu kwoty ulgi bez konieczności wydania decyzji. Natomiast w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym przez podatnika wniosku, naczelnik urzędu skarbowego będzie wydawał decyzję, w której określi prawidłową wysokość zwrotu lub odmówi dokonania zwrotu (nowy art. 111 ust. 5b ustawy o VAT).

Zostanie wprowadzona zmiana (art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b) ustawy o VAT , która przewiduje możliwość wystawiania i wydawania nabywcy paragonu fiskalnego lub faktury za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przez przesyłanie tego dokumentu w sposób z nim uzgodniony, w tym przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa KAS pośredniczącego przy wydawaniu paragonów w postaci elektronicznej nabywcy bez konieczności podawania jego danych osobowych. Po wejściu w życie tego przepisu, jak tłumaczy Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu omawianej nowelizacji, kasy udostępniane do sprzedaży będą mogły zawierać dodatkowe funkcje pozwalające na taki sposób przekazywania paragonu, a w przypadku kas już używanych udostępnienie możliwości korzystania z systemu Szefa KAS nastąpi przez aktualizację oprogramowania w kasie przez ich producentów, bez konieczności udziału podatników. Regulacja ta pozwoli na korzystanie przez konsumentów z udostępnionego przez Szefa KAS narzędzia informatycznego umożliwiającego dostarczanie paragonów w postaci elektronicznej. Przy czym zmiana w art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b) ustawy o VAT zacznie obowiązywać od 15 września 2023 r.

Poza tym od 1 lipca 2023 r. zostanie wprowadzona zmiana w art. 111 ust. 3a pkt 8 ustawy o VAT, dotycząca rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących – tj.: raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych wystawianych przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy ich zastosowaniu. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie tylko do kas on-line, w tym kas wirtualnych. Ma to pozwolić podatnikom na wybór, czy decydują się na przechowywanie raportów fiskalnych oraz dokumentów niefiskalnych w postaci papierowej, czy też wyłącznie elektronicznej.

2023-06-27

Poradnik podatkowy >>