26 października 2022

Odzież Przedsiębiorcy a koszty

Codzienna, standardowa odzież oraz buty są ze swej natury rzeczami osobistymi, dlatego wydatków na ich zakup przez przedsiębiorcę nie zalicza się do firmowych kosztów podatkowych – bez względu na to, czy i w jakim stopniu są używane w trakcie wykonywanej działalności. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS, z dnia 6 października 2022 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.756.2022.2.MS2.

Przedsiębiorca w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi, które polegają na występach artystycznych. W opinii podatnika występy te wymagają nienagannej prezencji wpływającej na postrzeganie jego osoby. W związku z tym planuje zakupić garnitur wraz z innymi ubraniami oraz buty. Żaden z elementów jego stroju nie będzie oznakowany widocznym logo, jednak z uwagi na charakter jego działalności, w opinii podatnika, taki strój pełni rolę stroju estradowego – wręcz roboczego. Mając jednak wątpliwości co do zasadności obciążenia firmowych kosztów podatkowych wydatkami poniesionymi na jego zakup, wystąpił do Dyrektora KIS o rozstrzygnięcie tej kwestii.

Dyrektor KIS w wydanej interpretacji uznał, że opisanych przez podatnika wydatków nie można uznać za koszty podatkowe. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia przypomniał, że aby wydatki ponoszone w działalności gospodarczej mogły stanowić koszty podatkowe, muszą być poniesione wyłącznie na potrzeby tej działalności. Oznacza to, że takie wydatki nie mogą mieć charakteru osobistego, bowiem wydatki osobiste nie mają na celu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej czy zachowania lub zabezpieczenia tego źródła przychodu. Następnie, odnosząc się bezpośrednio do analizowanej sytuacji, stwierdził, że wydatki na zakup odzieży oraz butów można by uznać za koszty podatkowe w prowadzonej działalności gospodarczej jedynie wówczas, gdyby ubiór ten utracił charakter osobisty, np. poprzez trwałe opatrzenie zakupionej odzieży cechami charakterystycznymi logo reprezentowanej przez podatnika firmy.

W tej sytuacji sprawa wygląda trochę inaczej

Podatnik prowadzi działalność usługową w miejscu wyznaczonym przez klienta. Do klienta dojeżdża motocyklem. W związku z tym zaopatrzył się w strój odpowiedni na motocykl. Składa się on z kurtki, rękawic i spodni. W celu reklamy swojej firmy, na kurtce w widocznym miejscu w sposób trwały umieścił logo zawierające nazwę firmy. Czy wydatek na zakup kurtki może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?

W przedstawionej sytuacji, jeśli kurtka nie będzie wykorzystywana do celów osobistych, to wydatek na jej zakup może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 updof, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 updof.

Przy kwalifikowaniu poniesionych wydatków trzeba brać pod uwagę ich celowość oraz potencjalną możliwość przyczynienia się danego wydatku do osiągnięcia przychodu, a także racjonalność wydatków, tzn. ich adekwatność do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działalności oraz konieczność ich poniesienia dla osiągnięcia przychodu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 października 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.439.2019.2.AC. Generalnie wydatki poniesione na zakup ubrań kwalifikowane są do wydatków o charakterze osobistym, niemających związku z działalnością. Aby takie wydatki mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej, nabyte ubrania nie mogą być wykorzystywane do celów prywatnych, co oznacza, że muszą utracić charakter odzieży osobistej. Opatrzenie ubrań widocznym logo firmy, służącym jej reklamie można uznać za okoliczność pozbawiającą takich ubrań prywatnego charakteru.

O ile więc odzież nie będzie wykorzystywana przez podatnika do prywatnych celów, to wydatek na jej nabycie będzie kosztem uzyskania przychodów. Do każdej sytuacji należy podchodzić indywidualnie.

2022-10-26