poradnik podatkowy

Zmniejszenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy a tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby.

7 maja 2021
podziel się na:

Przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Składki na ubezpieczenia społeczne oblicza od wyższej podstawy niż najniższa (5.000 zł).

Przedsiębiorca w kwietniu 2021 chorował przez kilka dnia a tym samym nabył prawo do zasiłku chorobowego. Prawo to przysługuje przedsiębiorcy, który zgłosił się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Czy może zmniejszyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli jest ona wyższa od najniższej go obowiązującej wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia?

Przepisy ustawy o ZUS stanowią o zmniejszeniu najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie tymi ubezpieczeniami lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca oraz w razie niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku.

W tych przypadkach kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 11 lipca 2019 r. (sygn. akt III UZP 1/19…):

“Proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega kwota najniższej podstawy wymiaru składek bez względu na jej wysokość zadeklarowaną przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność (…)”. ZUS, powołując się na tę uchwałę, wyjaśnił, że: “(…) jeśli zadeklarujesz wyższą podstawę wymiaru składek od najniższej i np. masz prawo do zasiłku chorobowego, możesz skorygować tylko tę część podstawy, która odpowiada wysokości najniższej obowiązującej Cię podstawy (…)”.

(…) obniżoną podstawę należy ustalić:

  • dzieląc kwotę najniższej podstawy miesięcznej przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca (nie stosując zaokrągleń wyniku), a następnie
  • uzyskaną kwotę mnożąc przez liczbę dni ubezpieczenia (wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę…), dalej
  • do otrzymanej kwoty dodając różnicę między zadeklarowaną podstawą a najniższą podstawą przed pomniejszeniem.

2021-05-07

Składki ZUS za okres choroby Przedsiębiorcy