poradnik podatkowy

Dotacja z Funduszu Pracy dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż – 5000 zł

21 grudnia 2020
podziel się na:

Kto może otrzymać dotację z Funduszu Pracy?

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 • na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w art. 15zze4 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 • działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 września 2020 r.,
 • przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Dla jakich branż dotacja?

Kolejnym warunkiem otrzymania dotacji jest prowadzenie w tym dniu przeważającej działalności o określonym kodzie PKD. Aby dostać pomoc, trzeba mieć wpisany jako dominujący jeden z poniższych kodów:

47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych) – kod PKD dodany w Sejmie
47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach)
47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)
49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany) – kod PKD dodany w Sejmie
56.10.A (restauracje)
56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering) – kod PKD dodany w Sejmie
56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)
59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi) – kod PKD dodany w Sejmie
59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych) – kod PKD dodany w Sejmie
59.14.Z (projekcja filmów) – kod PKD dodany w Sejmie
59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych)
74.20.Z (działalność fotograficzna)
77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
79.90.C (usługi w zakresie rezerwacji) – kod PKD dodany w Sejmie
82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)
85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in. indywidualni nauczyciele, trenerzy)
85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
85.59. B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie
86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie
86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)
86.90.D (działalność paramedyczna)
90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych)
90.02.Z (wspomaganie przedstawień)
90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy), kod PKD dodany w Sejmie
91.02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie
93.11.Z (działalność obiektów sportowych)
93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej, chodzi m.in.: o centra fitness)
93.19.Z (pozostała działalność sportowa)
93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)
93.29.A (działalność pokojów zagadek)
93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana)
93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa) – 4 160 / 9,70 mln zł
96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich) – kod PKD dodany w Sejmie
96.04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 prawa przedsiębiorców mikroprzedsiębiorca to firma, która zatrudniała średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz przynajmniej przez rok z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniała łącznie następujące warunki osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mikroprzedsiębiorcą jest więc osoba prowadząca samodzielnie, bez zatrudnienia pracowników, jednoosobową działalność gospodarczą,. Tak samo spółka, w tym cywilna. Z kolei mały przedsiębiorca to taki, który nie jest mikro i w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

Kto udziela dotacji i na jakich zasadach?

Starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej uprawnionemu przedsiębiorcy.
Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niezwróconych i nienależnie udzielonych dotacji.

Dotacja jest udzielana ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5 tys. zł.

Czy dotacja jest bezzwrotna?

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

Kiedy i w jakich sytuacjach przedsiębiorca musi zwrócić dotację?

Przedsiębiorca musi zwrócić dotację, gdy:

 • nie wykonywał działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia otrzymania dotacji,
 • wydatkował dotację niezgodnie z przeznaczeniem,
 • złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń zawartych we wniosku o udzielenie dotacji,
 • nie spełniał warunków do udzielania dotacji,
 • nie poddał się kontroli dotyczącej wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem lub właściwego dokumentowania dotacji.
Czy dotację można łączyć z innymi formami wsparcia z Tarczy Antykryzysowej?

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Jakie są konsekwencje za złożenie fałszywego oświadczenia we wniosku o udzielenie dotacji?

We wniosku o przyznanie dotacji przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, następujące oświadczenia:

 1. o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;
 2. o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj  przeważającej działalności,  jednym z kodów wskazanych  w art. 15zze4 ust. 1 ustawy;
 3. potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.;
 4. o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.;
 5. o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.).

We wniosku przedsiębiorca składa następujące oświadczenie: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dotacja z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców stanowi pomoc publiczną

Wsparcie polegające na udzieleniu dotacji z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).
Do wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca dołącza wypełniony “Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków”.

Gdzie należy złożyć wniosek o dotację dla mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców z Funduszu Pracy?

Wniosek o dotację przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Wniosek o dotację może być złożony do dnia 31 stycznia 2021 r., w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl

Link do wniosku:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Tarcza Antykryzysowa 6.0 – 6 form wsparcia jakie można otrzymać z ZUS.

konsultacje księgowe