poradnik podatkowy

Tarcza Antykryzysowa 6.0 – 6 form wsparcia jakie można otrzymać z ZUS.

21 grudnia 2020
podziel się na:

Na postawie aktualnie obowiązujących przepisów o Tarczy Antykryzysowej 6.0. Przedsiębiorca może uzyskać następującą pomoc z ZUS:

 • dodatkowe świadczenie postojowe,
 • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe,
 • zwolnienie z obowiązku opłacania składek.

Pierwszy wnioski można już składać.

Wnioski można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Sprawdź z jakiego wsparcie może skorzystać Twoje przedsiębiorstwo.

 I. Dodatkowe świadczenie postojowe

Dodatkowe świadczenie postojowe mogą również wystąpić prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:

 • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
 • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych.

Warunki otrzymania dodatkowego świadczenia postojowego:

Przychód z działalności w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r. Dodatkowym warunkiem otrzymania tego świadczenia jest również skorzystanie ze świadczenia postojowego na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł). Można je otrzymać maksymalnie trzy razy.

Kogo dotyczy dodatkowe świadczenie postojowe?

Dodatkowe świadczenie postojowe dotyczy Przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
 • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych.
Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze świadczenia?

Warunki otrzymania dodatkowego świadczenia postojowego:

Przychód z działalności w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r. Dodatkowym warunkiem otrzymania tego świadczenia jest również skorzystanie ze świadczenia postojowego na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB.

 • rodzaj Twojej przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD wyżej wymienionym,
 • wcześniej skorzystałeś ze świadczenia postojowego – otrzymałeś co najmniej jedno świadczenie.

Dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną. Dlatego możemy wystąpić do Ciebie o informacje na temat Twojej sytuacji ekonomicznej i otrzymanej już przez Ciebie pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. Informacje te będą potrzebne do oceny dopuszczalności pomocy publicznej.

Oświadczenia we wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-DD), składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Możesz otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe maksymalnie trzy razy. Otrzymasz dodatkowe świadczenie postojowe na rachunek bankowy, który podasz we wniosku.

Ważne!
Kwota wypłaconego dodatkowego świadczenia postojowego w 2020 r. jest opodatkowana.

Starając się o dodatkowe świadczenie postojowe musisz zaznaczyć we wniosku (RSP-DD), że występujesz o kontynuację wypłaty świadczenia i złożyć w nim oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe nie uległa poprawie.

Nie możesz wystąpić o kontynuację wypłaty świadczenia dodatkowego, jeśli nie złożyłeś wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe.

Nie możesz złożyć wniosku o kontynuację wypłaty świadczenia dodatkowego w tym samym miesiącu, w którym składasz wniosek RSP-DD pierwszy raz.

Jak złożyć wniosek?
 • Możesz złożyć wniosek (RSP-DD) tylko elektronicznie:
 • Możesz złożyć wniosek najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.
Procedura w ZUS
 • W razie wątpliwości ZUS będzie się kontaktował  e-mailem lub telefonicznie.
 • Jeśli pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek, otrzymasz dodatkowe świadczenie postojowe na konto wskazane we wniosku. Na Twoje konto na PUE ZUS lub pocztą otrzymasz informację o wartości udzielonej pomocy publicznej.
 • W przypadku odmowy ZUS wyda decyzję. Decyzja będzie dostępna na Twoim koncie PUE ZUS lub wysłana pocztą.
 • Od decyzji masz prawo odwołania się do sądu (według zasad Kodeksu postępowania cywilnego), za naszym pośrednictwem.
 • Odwołanie należy złożyć na piśmie, w ciągu miesiąca od dnia jej otrzymania

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639).

  II. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą  wnioski od 30 grudnia 2020

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która skorzystała ze świadczenia postojowego (złożyła wniosek RSP-D, RSP-DB) może od 30 grudnia 2020 r. wystąpić o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe.

Wnioski można składać od 30 grudnia 2020r.

Warunki skorzystania z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego:

 • przychód z działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Jednorazowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł).

Kto może skorzystać jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego?

Z tego świadczenia może skorzystać Przedsiębiorca, który 30 września 2020 r. prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą i rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony jest następującym kodem:

 • 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,
 • 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 74.20.Z – działalność fotograficzna,
 • 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • 85.59.A – nauka języków obcych,
 • 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 86.10.Z – działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego (o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych) lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
 • 86.90.D – działalność paramedyczna,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
 • 91.02.Z – działalność muzeów,
 • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych,
 • 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 • 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze świadczenia?

Warunki skorzystania z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego:

 • przychód z działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
 • rodzaj Twojej przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD wymienionym w punkcie „Kogo dotyczy?” (sprawdzamy, czy spełniłeś ten warunek na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON na 30 września 2020 r.),
 • masz przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19,
 • wcześniej skorzystałeś ze świadczenia postojowego (składałeś wniosek RSP-D, RSP-DB, RSP-DK) – otrzymałeś co najmniej jedno świadczenie.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną. Dlatego musisz przekazać informacje na temat sytuacji ekonomicznej i otrzymanej już pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Nie otrzymasz jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeśli na 31 grudnia 2019 r. byłeś w trudnej sytuacji i na dzień złożenia wniosku o wypłatę świadczenia nadal tak jest, tj.:

 • spełniasz kryteria kwalifikujące do objęcia lub jesteś objęty postępowaniem upadłościowym,
 • otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś lub pomoc na restrukturyzację i nadal podlegasz restrukturyzacji.

 Co oznacza „trudna sytuacja”

Jeśli nie jesteś mikroprzedsiębiorcą albo małym przedsiębiorcą, to jesteś w trudnej sytuacji, gdy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe zalegasz z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Nie dotyczy to Ciebie, gdy na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe masz zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek i nie podlega ona rozwiązaniu.

Oprócz informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej, musisz podać:

 • wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inny przedsiębiorca),
 • powiązanie z innymi przedsiębiorcami,
 • datę utworzenia podmiotu,
 • formę prawną podmiotu,
 • czy otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś, lub pomoc na restrukturyzację, której nadal podlegasz,
 • czy otrzymałeś już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe otrzymasz na rachunek bankowy, który podasz we wniosku.

Procedura składania wniosków

Wniosek (RSP-DD6)  możesz złożyć tylko elektronicznie:

 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl.

Wniosku składa się od 30 grudnia 2020 r. Najpóźniej możesz złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

 • W razie wątpliwości ZUS będzie się kontaktował  e-mailem lub telefonicznie.
 • Jeśli pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek, otrzymasz dodatkowe świadczenie postojowe na konto wskazane we wniosku. Na Twoje konto na PUE ZUS lub pocztą otrzymasz informację o wartości udzielonej pomocy publicznej.
 • W przypadku odmowy ZUS wyda decyzję. Decyzja będzie dostępna na Twoim koncie PUE ZUS lub wysłana pocztą.
 • Od decyzji masz prawo odwołania się do sądu (według zasad Kodeksu postępowania cywilnego), za naszym pośrednictwem.
 • Odwołanie należy złożyć na piśmie, w ciągu miesiąca od dnia jej otrzymania

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255).

 III. Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Wnioski można składać od 30 grudnia 2020r.

Na podstawie Tarczy antykryzysowej 6.0 kolejne branże mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Mogą złożyć wniosek do ZUS od 30 grudnia 2020 r.

Zwolnienie przysługuje Przedsiębiorcom/ płatnikom, którzy spełniają następujące warunki:

 • byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek do 30 czerwca 2020 r.,
 • przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,
 • złożyli deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. do 31 października 2020 r.
 Kto może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony jest następującym kodem:

 • 11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • 13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 14.Z – działalność związana z projekcją filmów,
 • 20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 11.Z – działalność w zakresie architektury,
 • 12.Z – działalność organizatorów turystyki,
 • 03.Z – artystyczna i literacka działalność twórcza,
 • 04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
 • 11.Z – działalność obiektów sportowych,

Usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, oznaczone kodem PKD:

 • 90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 59.Z – pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 60.Z – działalność wspomagająca edukację,

Podmioty prowadzące muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach nie będące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze świadczenia?

Zwolnienie przysługuje Przedsiębiorcom/ płatnikom, którzy spełniają następujące warunki:

 • byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek do 30 czerwca 2020 r.,
 • przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,
 • złożyli deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. do 31 października 2020 r.
 • spełniasz warunek wymieniony w punkcie „Kogo dotyczy?” dotyczący kodu przeważającej działalności, świadczenia usług na rzecz muzeum lub prowadzenia muzeum,
 • byłeś zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Pomoc tę możesz otrzymać jeśli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku nie byłeś w trudnej sytuacji. Wynika to z regulacji UE.

We wniosku nalezy podać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej – czy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku:

 • w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej – wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości zarejestrowanego kapitału,
 • w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej – wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki,
 • spełniałeś kryteria do objęcia postępowaniem upadłościowym lub jesteś objęty postępowaniem upadłościowym,
 • otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś lub otrzymałeś pomoc na restrukturyzację i nadal podlegasz restrukturyzacji,
 • jeśli nie jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą – w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

 Co oznacza „trudna sytuacja”

Przedsiębiorstwo jest w trudnej sytuacji, gdy spełnia choć jedną z wyżej wymienionych przesłanek.

Jeśli nie jesteś mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, znajdujesz się w trudnej sytuacji, jeżeli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek zalegałeś z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Nie dotyczy to Ciebie, gdy na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o zwolnienie masz zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek i nie podlega ona rozwiązaniu.

Oprócz informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej, we wniosku należy podać także:

 • wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inny przedsiębiorca),
 • powiązanie z innymi przedsiębiorcami,
 • datę utworzenia podmiotu,
 • formę prawną podmiotu,
 • czy otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś, lub pomoc na restrukturyzację, której nadal podlegasz,
 • czy otrzymałeś już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Oświadczenia we wniosku o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B), Przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Po spełnieniu warunków ZUS zwalnia z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Jeżeli przedsiębiorstwo opłaciło składki, ale jednocześnie spełnia również warunki aby zwolnić je z ich płacenia, to otrzyma informację o zwolnieniu z opłacania składek.  W tej sytuacji może wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata zostanie zwrócona, jeśli nie będzie zaległości zaległości na koncie.

Procedura składania wniosków

Wniosek (RDZ-B) możesz złożyć od 30 grudnia 2020 r. tylko elektronicznie:

 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl.

Jeśli dzień złożenia wniosku rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jest oznaczony kodem 55.10.Z, 79.12.Z, to wniosek możesz złożyć do 15 stycznia 2021 r.

Ważne!

 • Jeśli jesteś płatnikiem z innej branży wymienionej w punkcie „Kto może skorzystać ze zwolnienia…” ustawodawca określi termin, do którego możesz złożyć wniosek RDZ-B.
 • Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.
 • Informacje na temat swojego wniosku Przedsiębiorca znajdzie w platformie PUE ZUS.

Informację o rozstrzygnięciu wniosku zostanie przesłana pocztą lub będzie dostępna na platformie PUE ZUS. Aby odebrać odpowiedź z ZUS na PUE ZUS, należy zalogować się do swojego konta, wejść w [Dokumenty i wiadomości] i w [Skrzynce odbiorczej] przejść do [Dokumentów wymagających poświadczenia odbioru].

 • Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, w której odmawiamy Ci zwolnienia z opłacania składek, możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że złożysz pismo w tej sprawie do ZUS. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Jeśli Prezes ZUS rozpatrzy negatywnie Twój wniosek, będziesz mógł złożyć skargę do sądu na tę decyzję. Będziesz miał na to 30 dni od doręczenia decyzji. Jeżeli rozstrzygnięcie sądu będzie negatywne, będziesz musiał opłacić zaległe składki z odsetkami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639).

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255).

 IV. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r.

Wnioski można składać od 30 grudnia 2020r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. można składać od 30 grudnia 2020 r., a najpóźniej do 31 stycznia 2021 r.

Więcej informacji o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r.

Kto może skorzystać ze zwolnienia opłacania składek za listopad 2020 r.

Ze zwolnienia z opłacania składek za listopad 2020 r. mogą skorzystać Przedsiębiorcy, jeśli na 30 września 2020 r. rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był następującym kodem:

 • 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 49.32.Z – działalność taksówek osobowych,
 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,
 • 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 74.20.Z – działalność fotograficzna,
 • 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • 85.59.A – nauka języków obcych,
 • 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 86.10.Z – działalność szpitalna – w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
 • 86.90.D – działalność paramedyczna,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
 • 91.02.Z – działalność muzeów,
 • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych,
 • 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Ten kod nie obowiązuje od 1 sierpnia 2020 r. Został podzielony na dwa kody, tj.:
  • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 • 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek?

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek musisz spełnić następujące warunki:

 • rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był ww. kodem PKD (ZUS będzie sprawdzał zgodność kodu PKD na wniosku z danymi z rejestru REGON na 30 września 2020 r.),
 • Przedsiębiorca/ przedsiębiorstwo było zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,
 • przychód z działalności przeważającej w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r.,
 • deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. zostały złożone najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba, że jesteś zwolniony z obowiązku składania tych dokumentów),
 • wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek (RDZ-B6) zostanie złożony do 31 stycznia 2021 r.

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za listopad br. stanowi pomoc publiczną. Pomoc tę możesz otrzymać jeśli . nie byłeś w trudnej sytuacji. Wynika to z regulacji UE.

We wniosku należy podać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej – czy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku:

 • w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej działającej dłużej niż 3 lata – wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości zarejestrowanego kapitału,
 • w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej działającej dłużej niż 3 lata – wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki,
 • spełniałeś kryteria do objęcia postępowaniem upadłościowym lub jesteś objęty postępowaniem upadłościowym,
 • otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś lub otrzymałeś pomoc na restrukturyzację i nadal podlegasz restrukturyzacji,
 • jeśli nie jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą – w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

 Co oznacza „trudna sytuacja”

Twoje przedsiębiorstwo jest w trudnej sytuacji, gdy spełniasz choć jedną z wymienionych przesłanek.

Jeśli nie jesteś mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą znajdujesz się w trudnej sytuacji, jeżeli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek zalegałeś z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Nie dotyczy to Ciebie, gdy na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o zwolnienie masz zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek i nie podlega ona rozwiązaniu.

We wniosku, oprócz informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej, musisz podać także  podać także:

 • wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inny przedsiębiorca),
 • powiązanie z innymi przedsiębiorcami,
 • datę utworzenia podmiotu,
 • formę prawną podmiotu,
 • czy otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś, lub pomoc na restrukturyzację, której nadal podlegasz,
 • czy otrzymałeś już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Oświadczenia we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Po spełnieniu warunku ZUS zwolni płatnika z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za listopad 2020 r.

Jeżeli przedsiębiorstwo opłaciło składki, ale jednocześnie spełnia również warunki aby zwolnić je z ich płacenia, to otrzyma informację o zwolnieniu z opłacania składek.  W tej sytuacji może wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata zostanie zwrócona, jeśli nie będzie zaległości zaległości na koncie.

Procedura składania wniosków

Wniosek (RDZ-B6) można złożyć tylko elektronicznie:

 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl.

Wnioski można składać od 30 grudnia 2020 r. Najpóźniej możesz złożyć wniosek do 31 stycznia 2021 r.

 • W razie wątpliwości ZUS będzie się kontaktował  e-mailem lub telefonicznie.
 • Jeśli pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek, otrzymasz dodatkowe świadczenie postojowe na konto wskazane we wniosku. Na Twoje konto na PUE ZUS lub pocztą otrzymasz informację o wartości udzielonej pomocy publicznej.
 • W przypadku odmowy ZUS wyda decyzję. Decyzja będzie dostępna na Twoim koncie PUE ZUS lub wysłana pocztą.
 • Od decyzji masz prawo odwołania się do sądu (według zasad Kodeksu postępowania cywilnego), za naszym pośrednictwem.
 • Odwołanie należy złożyć na piśmie, w ciągu miesiąca od dnia jej otrzymania
 • Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, w której odmawiamy Ci zwolnienia z opłacania składek, możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że złożysz pismo w tej sprawie do ZUS. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Jeśli Prezes ZUS rozpatrzy negatywnie Twój wniosek, będziesz mógł złożyć skargę do sądu na tę decyzję. Będziesz miał na to 30 dni od doręczenia decyzji. Jeżeli rozstrzygnięcie sądu będzie dla Ciebie negatywne, będziesz musiał opłacić zaległe składki z odsetkami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1842 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255).

 V. Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych

Wnioski można składać od 1 stycznia 2021.

Osoby, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług) mogą złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek. Wniosek może dotyczyć składek należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek muszą być spełnione następujące warunki:

 • umowa została zawarta między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r.,
 • łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
 • zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

ZUS udostępni wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od 30 grudnia 2020 r. Jednak będzie można go złożyć od 1 stycznia 2021 r., bo dotyczy umów zawartych od tej daty.

Więcej o zwolnieniu z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych.

Kto może skorzystać ze zwolnienia
 • Ze zwolnienia możesz  jeśli wykonujesz umowę cywilnoprawną: umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług (dalej zwaną umową zlecenia).
 • Zleceniobiorca może złożyć wniosek o zwolnienie swojego zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z Twojego dochodu i opłacania składek (dalej zwany wnioskiem o zwolnienie z obowiązku naliczania składek).
 • Wniosek może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.
Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych?

Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek zleceniobiorca musi spełnić następujące warunki:

 • Zawrzeć umowę zlecenia między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r.,
 • Dotyczy umów gdy przedmiot jej związany jest z:
  • działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
  • działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
  • działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
  • usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
   • w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
   • przez przewodników muzeów,
 • łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym składasz wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
 • zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje:

 • z wykonywania każdej umowy zlecenia, jeśli są spełnione wymienione warunki,
 • za każdy miesiąc od stycznia do kwietnia, w którym umowa była wykonywana co najmniej 1 dzień,
 • dla każdej umowy zlecenia do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych składek (nie więcej niż w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).
Procedura składania i rozpatrywania wniosków

Wniosek (RZN) można złożyć tylko elektronicznie:

  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl.

Wniosek RZN będzie dostępny od 30 grudnia 2020 r. Będzie możńa go jednak złożyć od 1 stycznia 2021 r., gdyż dotyczy umów zlecenia zawartych od tej daty.

Wniosek RZN można złożyć w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. Jeśli nie dotrzymasz tego terminu, nie rozpatrzymy Twojego wniosku.

Po złożeniu wniosku RZN, należy poinformować o tym  zleceniodawcę.

Informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ZUS wyśle do zleceniobiorcy i zleceniodawcy na ich profile PUE ZUS.

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, w której ZUS odmówi zwolnienia z opłacania składek, możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że złożysz pismo w tej sprawie do ZUS. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jaka jest sytuacja ubezpieczeniowa zleceniobiorcy po zwolnieniu ze składek?
 • Składki na ubezpieczenia społeczne objęte zwolnieniem z obowiązku ich naliczania nie są ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego (zleceniobiorcy).
 • Zleceniobiorca  i członkowie jego rodziny, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego, mają prawo do świadczeń określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w okresie zwolnienia z obowiązku naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Obowiązki zleceniodawcy?
 • Zleceniodawca musi przesłać do zleceniobiorcy zerowe imienne raporty miesięczne za okresy, za które przysługuje zwolnienie z obowiązku naliczania składek.
 • Jeśli zwolnienie z obowiązku naliczenia składek w danym miesiącu dotyczy tylko części przychodu z umowy zlecenia, to od pozostałej części przychodu zleceniodawca musi obliczyć, potrącić z dochodu zleceniobiorcy i opłacić składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przykład 1

Umowę zlecenia zawarta na okres od 1.10.2020 r. do 31.12.2020 r. Następnie przedłużona aneksem z 2.01.2021 r. na okres od 1.01.2021 r. do 28.02.2021 r.

Należy uznać, że w tym przypadku została zawarta nowa umowa i można skorzystać ze zwolnienia z naliczania należnych składek z tytułu umowy zlecenia za okres od 1.01.2021 r. do 28.02.2021 r.

Przykład 2

Umowę zlecenia zawarta na okres od 1.12.2020 r. do 31.12.2020 r., a następnie na okres od 1.01.2021 r. do 28.02.2021 r. (umowa zawarta 2.01.2021 r.). Pomimo tego, że między umowami nie ma dnia przerwy, to umowę zawartą od 1.01.2021 r. należy uznać za nową umowę i można skorzystać ze zwolnienia z naliczania należnych składek za okres od 1.01.2021 r. do 28.02.2021 r.

Przykład 3

Umowa zawarła 30.09.2020 r. na okres od 1.10.2020 r. do 28.02.2021 r. Następnie aneksem z 2.01.2021 r. zmieniony został zakres wykonywanej umowy (zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania dodatkowych usług). Należy uznać, że w tym przypadku nie została zawarta nowa umowa. Nie można skorzystać ze zwolnienia z naliczania należnych składek z tytułu umowy zlecenia za okres od 1.01.2021 r. do 28.02.2021 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmianie innych ustaw (Dz.U z 2020 r. poz. 2255).

 VI. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Wnioski można składać od 1 stycznia 2021.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe może otrzymać osoba:

 • która uzyskuje przychód z umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło) zawartej do 15 grudnia 2020 r. (włącznie) z tytułu wymienionego w Tarczy antykryzysowej 6.0,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe można złożyć od 15 stycznia 2021 r.

Więcej o jednorazowym dodatkowym świadczeniu postojowym dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Kto może skorzystać?

Osoba, która uzyskuje przychód z umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło) z tytułu:

 • działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audio-wizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
 • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
 • działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
 • usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
  • w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
  • przez przewodników muzeów.
Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać ze świadczenia?

Zleceniobiorca ptrzyma jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe jeśli:

 • uzyskuje przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r. z tytułu wymienionego w punkcie „Kogo dotyczy?”,
 • nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej z tytułu wymienionego w punkcie „Kogo dotyczy”, który uzyskał w miesiącu przed tym, w którym złożył wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

Zleceniobiorca może otrzymać 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł, to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Zleceniobiorca otrzyma jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe na rachunek bankowy, który podasz we wniosku.

Procedura składania i rozpatrywania wniosków

Wniosek (RSP-CD6) można złożyć tylko elektronicznie:

 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl.
 • Wniosek można składać  od 15 stycznia 2021. Najpóźniej możesz złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.
 • Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.
 • Jeśli pozytywnie rozpatrzy wniosek, zleceniobiorca otrzymasz jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe na konto wskazane we wniosku.
 • Jeśli ZUS odmówi prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, wyda decyzję. Decyzja będzie dostępna na swoim koncie PUE ZUS lub prześle ją pocztą.
 • Jeśli nie zgodzisz się z decyzją, w której ZUS odmówi prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, możesz odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu postępowania cywilnego), za pośrednictwem ZUS.
 • Odwołanie złóż na piśmie, w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymasz decyzję.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255).

Wyszukiwarka kodów PKD:

https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

Gdzie można otrzymać bezpłatne wsparcie?

Każdy Przedsiębiorca może otrzymać wsparcie w ZUS, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00.

Szczegółowe informacje na temat możliwych form wsparcia w ZUS są dostępne również na stronie:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/tarcza-antykryzysowa-6_0-jakie-wsparcie-mozna-otrzymac-z-zus-/3744870

 

Dotacja z Funduszu Pracy dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż – 5000 zł

 

konsultacje księgowe