29 września 2022

Kwoty minimalnego wynagrodzenie w roku 2023 – dwukrotny wzrost.

W roku 2023 nastąpi dwukrotny wzrost wynagrodzenia minimalnego i minimalnej stawki godzinowej. Stanowi o tym przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 13 września br. rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Nowe regulacje przewidują, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. będzie wynosić od:

  • 1 stycznia – 3.490 zł (wzrost do aktualnego wynagrodzenia minimalnego o 480 zł),
  • 1 lipca – 3.600 zł (wzrost do obecnego wynagrodzenia minimalnego o 590 zł).

Minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o świadczenie usług również ulegnie podwyższeniu. W 2023 r. będzie wynosić:

  • od 1 stycznia – 22,80 zł (wzrost do obecnej stawki minimalnej o 3,10 zł),
  • od 1 lipca – 23,50 zł (wzrost do obecnej stawki minimalnej o 3,80 zł).

Dwukrotne podwyższenie wynagrodzenia minimalnego oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. jest związane z prognozowanym na rok następny wskaźnikiem cen. Zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli wskaźnik ten wynosi co najmniej 105%, ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

Podwyższenie wysokości wynagrodzenia minimalnego za 2023 r. w dwóch terminach oznacza również dwukrotny wzrost niektórych świadczeń pracowniczych w przyszłym roku. Są to świadczenia, których wysokość powiązana jest z poziomem płacy minimalnej, takie jak m.in.:

  • dodatek za pracę w nocy (stanowiący 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę),
  • odszkodowanie za naruszenie równego traktowania w zatrudnieniu i za mobbing, które odpowiada co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu,
  • wynagrodzenie przestojowe, które nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dwukrotnemu podwyższeniu ulegnie również kwota wolna od potrąceń, stanowiąca odpowiednią wartość procentową wynagrodzenia minimalnego.

Gdańsk, 2023-09-29