poradnik podatkowy

Ministerstwo Finansów zapowiada duże zmiany w podatku dochodowym

29 września 2020
podziel się na:

Na posiedzeniu w dniu 28 września 2020r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w ustawie o CIT

  • Spółce komandytowej nadany zostanie status podatnika podatku dochodowego. Wpłynie to na uszczelnienie systemu podatkowego.
  • Podwyższony zostanie limit przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT. (…)
  • Rozszerzony zostanie zakres szacowania wartości transakcji, co pomoże w uszczelnieniu sytemu podatkowego i przerzucaniu przez firmy dochodów do tzw. rajów podatkowych.
  • Wprowadzone zostanie uszczelnienie dotyczące tzw. progu dokumentacyjnego w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.
  • Podatnicy, których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, będą musieli sporządzać i podawać do publicznej wiadomości informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek taki będzie dotyczył również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (PGK), niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów.

Nowe JPK i kody GTU

Rozwiązania dotyczące ustawy o PIT

  • Wprowadzony zostanie limit odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości 1360 zł. Obecne stosowanie ulgi abolicyjnej nie realizuje polityki podatkowej, jeśli chodzi o eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodów, a także nie zachęca do osiągania dochodów w Polsce. Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów osiąganych z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Rozwiązania dotyczące ustawy o ryczałcie

  • Zwiększona zostanie atrakcyjność opodatkowania w formie ryczałtu poprzez podniesienie limitu przychodów – z 250 tys. euro do 2 mln euro – warunkującego wybór ryczałtu. (…)
  • Zmniejszeniu ulegnie wysokość niektórych stawek ryczałtu.
  • Zlikwidowana zostanie większość przypadków, w których określona działalność wyłącza opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obwiązywać w innych terminach”.

 

Sposoby uniknięcia podwójnego opodatkowania w sp. z o.o.

Gdańsk, 2020-09-29

 

konsultacje księgowe