poradnik podatkowy

Nowe, wyższe limity podatkowe na rok 2022

29 listopada 2021
podziel się na:

Przedsiębiorcy, których wartość przychodu ze sprzedaży w roku 2021 nie przekroczy 9 188 000 zł, skorzystają w roku 2022 z przywilejów małego podatnika w podatku CIT i PIT.

Dla podatku VAT małym podatnikiem będzie ten o sprzedaży nieprzekraczającej 5 513 000 zł.

Wzrost limitów dla celów podatkowych wynika ze zwyżki średniego kursu euro. Kursie euro z 1.10.2021 wyniósł 4,5941 zł

Małym podatnikiem w rozumieniu updof (PIT) i updop (CIT) oraz ustawy o VAT jest podatnik, u którego wartość sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła określonego limitu.

Dla celów VAT obowiązuje limit odpowiadający równowartości w złotych 1 200 000 euro.

Dla celów podatku dochodowego został on zwiększony do 2 000 000 euro.

Kwoty te przelicza się na złote w zaokrągleniu do 1000 zł, stosując średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Status małego podatnika PIT i CIT

Z przywilejów przysługujących małym podatnikom w PIT i CIT w roku 2022 mogą korzystać firmy, w których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT w 2021 nie przekroczy 9 188 000 zł (o 157 000 zł więcej niż limit obowiązujący w 2021).

Przysługujące przywileje to:

  • możliwość wpłaty zaliczek na CIT i PIT co kwartał,
  • jednorazowa amortyzacja środków trwałych w ramach pomocy de minimis,
  • obniżona do 9% stawka CIT.

Jeśli chodzi o ostatnią preferencję stosowania stawki CTI 9%, konieczne jest jeszcze sprawdzenie limitu przychodów (w rozumieniu updop, bez VAT) z roku bieżącego (2022) – nie mogą one przekroczyć równowartości 2 000 000 euro, przeliczonej po kursie średnim NBP, który zostanie ogłoszony na 3.01.2022 – co dotyczy podatników, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu).

W świetle stanowiska organów podatkowych w przypadku spółek osobowych niebędących podatnikami CIT limit wartości sprzedaży, warunkujący status małego podatnika, oblicza się dla:

  • spółki – w celu ustalenia prawa do jednorazowej amortyzacji,
  • poszczególnych wspólników odrębnie – w celu ustalenia ich prawa do kwartalnych zaliczek (wspólnicy biorą pod uwagę wszystkie swoje przychody z działalności gospodarczej, w tym osiągnięte w innych spółkach i z działalności indywidualnej).
Jednorazowa amortyzacja

Mały podatnik jest uprawniony m.in. do jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, czyli bezpośredniego ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na nabycie/wytworzenie środków trwałych z grup 3–8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych).

Łączna kwota tych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć równowartości 50 000 euro (kwotę tę przelicza się na złote jak limit małego podatnika). W 2022 jest to 230 000 zł (czyli o 4000 zł więcej niż w 2021).

Status małego podatnika VAT

Małym podatnikiem VAT, uprawnionym do rozliczania VAT tzw. metodą kasową, czyli dopiero po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta, a także do kwartalnych wpłat VAT, będzie zaś w 2022 podatnik, którego sprzedaż w 2021 wyniosła 5 513 000 zł (limit wyższy o 95 000 zł niż obowiązujący na 2021).

W ustawie o VAT odrębny limit przewidziano dla tzw. małych pośredników – maklerów, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów, zleceniobiorców i innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze. Wartość otrzymywanych prowizji (wraz z kwotą VAT) za poprzedni rok podatkowy nie powinna przekroczyć równowartości 45 000 euro. W 2022 za małego pośrednika będzie więc uznawany podatnik, którego sprzedaż w 2021 zmieści się w kwocie 207 000 zł (limit na 2021 był niższy o 4000 zł).

Warto tu nadmienić, że procedowane w parlamencie zmiany w ustawie o VAT (w ramach tzw. Polskiego Ładu) zakładają wprowadzenie odrębnego, podniesionego do 4 000 000 euro limitu dla podatników rozliczających estoński CIT, którego nieprzekroczenie będzie ich uprawniać do kwartalnego rozliczania VAT. Limit ten będzie przeliczany za złote w taki sam sposób jak limit małego podatnika (w 2022 wyniesie 18 376 000 zł).

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów czy Księgi Rachunkowe

Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne z wyłącznym udziałem osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody z 2021 będą niższe niż 9 188 200 zł, mają prawo w roku 2022 prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jeśli przekroczą ten limit to będą miały obowiązek zaprowadzić księgi rachunkowe od 1.01.2022.

Limit ten wynika z przeliczenia kwoty wskazanej w ustawie o rachunkowości (2 000 000 euro) po średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy czyli po kursie z 1.10.2021.

Ryczałt ewidencjonowany

Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych będą miały prawo w roku 2022 korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (przy spełnieniu innych warunków określonych w przepisach o ryczałcie ewidencjonowanym), jeżeli ich przychód z działalności gospodarczej za 2021 w kwocie netto, bez należnego podatku VAT nie przekroczy 2 000 000 euro.

Po przeliczeniu, także po kursie średnim NBP z 1.10.2021, bez zaokrągleń, jest to 9 188 200 zł.

Zmienił się także limit w euro uprawniający do kwartalnych wpłat podatku zryczałtowanego, który wynosi równowartość 200 000 euro. W 2022 ryczałt będzie można uiszczać co kwartał, jeśli przychód osiągnięty w 2021 nie przekroczy 918 820 zł.

 

Kalendarz obowiązków podatkowych dla Księgowych i Przedsiębiorców na rok 2021. i styczeń 2022