poradnik podatkowy

Opodatkowanie dywidendy

18 lutego 2020
podziel się na:

 Opodatkowanie dywidendy wypłaconej dla osób fizycznych

Prawo do dywidendy jest podstawowym uprawnieniem udziałowym wspólnika bądź akcjonariusza. Wynika z wniesienia przez niego do spółki określonego kapitału, w celu osiągnięcia z tego tytułu zysku. Dywidenda jest dochodem z tytułu posiadanych udziałów lub akcji w spółce kapitałowej.

Dywidenda podlega opodatkowaniu z chwilą jej faktycznego otrzymania przez wspólnika. Otrzymana przez osobę fizyczną stanowi u niej przychód z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof). Kwota dywidendy do wypłaty jest pomniejszona o podatek.

Podatek od dywidendy

W roku 2020r. od przychodu z dywidend pobiera się 19-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy, bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 30a ust. 1 pkt 4 i ust. 6 ustawy o PIT). Płatnikiem jest podmiot wypłacający dywidendę czyli spółka.

Przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej i nie wykazuje w zeznaniu rocznym.

Księgowość dla spółek

Zaliczka na dywidendę

Pobrany podatek spółka wpłaca na rachunek urzędu skarbowego właściwego według jej siedziby do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany.

Deklaracja podatkowa

Płatnik podatku, czyli spółka, powinna przesłać do urzędu skarbowego deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W sytuacji zaprzestania prowadzenia przez spółkę działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym, w terminie do dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółka nie ma obowiązku przesyłania deklaracji PIT-8AR podatnikowi. Podatnik czyli wspólnik spółki, nie ma już obowiązku ujmowania i rozliczania dochodu z dywidendy w rozliczeniu rocznym. Podatek zryczałtowany został rozliczony przez płatnika, czyli spółkę.

Opodatkowanie dywidendy wypłaconej dla osób prawnych

Dochody z dywidendy zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1) ustawy pdop stanowią przychody z zysków kapitałowych. Płatnikiem podatku również jest wypłacająca Spółka. Podobnie jak u wspólników będących osobami fizycznymi, podmiot otrzymujący dywidendę otrzymuje już kwotę netto, tj. pomniejszoną o kwotę podatku. Osoba prawna otrzymująca dywidendę musi wykazać dochód w zeznaniu rocznym. Istotne jest również, że podatek od dywidendy ma charakter zryczałtowany, tj. nie dochodzi do pomniejszenia kwoty przychodu o kwotę kosztów uzyskania przychodu. Stawka podatku od dywidendy wynosi 19%.

Na płatniku ciąży obowiązek przesłania do organu podatkowego właściwego według siedziby podatnika deklaracji CIT – 6R. Płatnik powinien to uczynić do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W odniesieniu do przekazywanych dywidend osobom prawnym, kwota pobranego podatku powinna być przekazana przez płatnika na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrano.

W tym samym terminie spółka wypłacająca dywidendę jest zobowiązana przesłać wspólnikowi (akcjonariuszowi) informację o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend (CIT-7).

rejestracja spółki

Zwolnienie w podatku od dywidendy

Nie zawsze dywidenda podlega opodatkowaniu.. W art. 22 ust 4 ustawy pdop wskazano, że dochody z dywidendy są zwolnione z opodatkowania przy łącznym spełnieniu 4 warunków:

  1. Wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  3. Spółka otrzymująca dywidendę, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę (w przypadku, Szwajcarii próg ten wynosi 25%);
  4. Spółka, otrzymująca dywidendę, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Aby skorzystać ze zwolnienia, podmiot uprawniony do otrzymania dywidendy musi być posiadaczem udziałów w wysokości wskazanej w pkt 3 przez okres minimum 2 lat (warunek ten może być spełniony również po wypłacie dywidendy). Oprócz spełnienia powyższych przesłanek, należy posiadać oświadczenie beneficjenta dywidendy o spełnianiu warunków zwolnienia.

Ustawodawca dodatkowo wprowadził mechanizm zabezpieczający przez skorzystaniem z powyższego zwolnienia w przypadku działań sztucznych, które nie posiadają uzasadnienia ekonomicznego.

2020-02-18

Przeczytaj zasady wypłacania dywidendy:

Wypłata dywidendy – jaką kwotę zysku możesz przeznaczyć do wypłaty dywidendy?

konsultacje księgowe