poradnik podatkowy

Pakiet osłonowy dla Przedsiębiorców

17 marca 2020
podziel się na:

 – wsparcie dla przedsiębiorców –

Negatywne skutki wpływu epidemii na gospodarkę i dla polskich przedsiębiorców oraz ich pracowników są nieuniknione. Niestety prace nad wsparciem gospodarki w okresie epidemii i jej skutków wciąż trwają. Aktualne planowane działania rządu to:

– ułatwianie rozliczenia VAT – przesunięcie wejścia w życie z 01.04. 2020 na 01.07.2020 r. nowego JPK,
– ułatwienia w split payment,
– przesunięcie z 01.04 na 01.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy),
– wcześniejsze zwroty VAT,
– ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,
– zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu,
– zniesienie opłaty prolongacyjnej,
– zmiana schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i dużych firm.

Wprowadzenie tych rozwiązań wymaga m.in. nowelizacji ustaw dotyczących: VAT, udzielania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, wsparcia BGK, szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Poprawa płynności finansowej

– odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) – stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat,
– wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów – działania BGK,
– udzielanie pomocy w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60% kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) – postulat zwiększenia gwarancji do 80% kwoty kredytu.
– dopłaty do oprocentowania kredytów -poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

Ochrona i wsparcie rynku pracy

Rząd zaproponuje nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Chcemy ułatwień dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w kryzysie. Postulujemy skrócenie – z 6 do 3 miesięcy – okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem. Przy czym kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%.

pit

 – wsparcie dla przedsiębiorców –

W przypadku przestoju, pracownikom takiego przedsiębiorcy, przysługiwałoby:

– świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne
– oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasiłki chorobowe i opiekuńcze
Przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej, otrzyma z ZUS zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, tj. jeżeli otrzyma zwolnienie lekarskie albo decyzję państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji.

Przedsiębiorca otrzyma także zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (zwolnienie lekarskie), dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną (decyzja sanepidu), albo dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (oświadczenie ubezpieczonego).
Jeśli nieprzewidziane zamknięcie placówki jest związane z koronawirusem, przyjęta specustawa przewiduje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni z tego tytułu.

Przepisy prawa oraz działania ZUS wspierają przedsiębiorców w obliczu ewentualnych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej na kilka sposobów.

Przedsiębiorcy, których dotykają opóźnienia lub brak realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc ZUS: odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny, umorzenie należności.

Księgowość dla spółek

Odroczenie terminu płatności składek

Jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem w ustawowym terminie składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Przedsiębiorca nie zapłaci w tej sytuacji odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

Układ ratalny

Jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Po podpisaniu układu ewentualne postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone.

Umorzenie należności

Jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które powoduje, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności. Umorzeniu podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za siebie. Umorzone składki i okres nie będą się liczyć przy ustalaniu prawa do świadczeń.

W placówkach ZUS działają doradcy ds. ulg i umorzeń. Udzielają oni informacji oraz pomagają skompletować i wypełnić dokumenty. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie.

Ulgi podatkowe i odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2019r.

Jakie działania na dziś mogą podjąć przedsiębiorcy prowadzący DG?

 1. Zawieszenie DG – tylko działalności bez Pracowników; Przedsiębiorca nie płacą składek ZUS, ale po 30 dniach Przedsiębiorca traci prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego; po odwieszeniu DG obowiązuje 90-dniowy okres wyczekiwania w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego; brak formalności, wystarczy złożyć wniosek do CEiDG zawierający datę zawieszenia.

 2. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia może skorzystać z trzech możliwości:

– zgłoszenie się do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny – np. z ubezpieczenia małżonki,
– zarejestrowanie się w urzędzie pracy i podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba bezrobotna – składkę opłaca wówczas urząd pracy, a jeżeli przedsiębiorca pobiera zasiłek dla bezrobotnych, będzie ona potrącana z jego dochodu,
– przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pisemnego wniosku złożonego w NFZ – składkę opłaca się od zdeklarowanej kwoty, która nie może być niższa niż kwota przeciętnego wynagrodzenia.

 3. Zawieszenie DG nie zwalnia z obowiązku prowadzenia PKPiR

  • W trakcie zawieszenia Przedsiębiorca ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony od wydatków, które mają na celu zachowanie bądź zabezpieczenie źródła przychodów lub związane są z realizacją zobowiązań finansowych podjętych przed zawieszeniem działalności (telekomunikacja, leasing, czynsz za najem itp.)
  • Zasiłek opiekuńczy dla Przedsiębiorcy – świadczenie wypłacane przez ZUS Przedsiębiorcom podlegającym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez co najmniej 90 dni; podczas zasiłku Przedsiębiorca nie może wykonywać usług.

Szerokie opracowanie tematu zawieszenia działalności znajduje się w materiał stron rzędowych oraz ZUS:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zawieszenie-wznowienie-i-zamkniecie-firmy/chce-zawiesic-firme-jednoosobowa/co-to-jest-zawiesznie-firmy-i-kiedy-mozna-to-zrobic

https://www.zus.pl/firmy/wyrejestrowanie-platnika/firmy/zawieszenie-dzialalnosci

Po wejściu przepisów w życie, będziemy Państwa informować na bieżąco.

2020-03-17